Для ознайомлення

Для ознайомлення" /> Для ознайомлення" />

<a href=”https://vseosvita.ua/?rl=8146″ target=”_blank”><img alt=”Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.” src=”https://vseosvita.ua/b/88-31.jpg” /></a>

Статут Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1     Андріївська загальноосвітня школа І—IIІ ступенів (далі – школа) є загальноосвітнім навчальним закладом, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ Слов’янського району та підпорядкованим відділу освіти Слов’янської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти).

1.2  Права Власника, в межах повноважень, здійснює Слов’янська районна рада.

1.3  Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер. 1,4. Місце знаходження школи: 84192,   Донецька обл., Слов’янський район,

с. Андріївка, провулок Гаражний, буд 21.

1.5  Головними завданнями школи є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

–   виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

–  формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

–  виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

–  виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя; збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

1.6   Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7   Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.8  Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

–  дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

– дотриманням фінансової дисципліни.

1.9   У школі визначений п’ятиденний режим роботи. Як виняток, у разі виникнення надзвичайних обставин (карантинні заходи, несприятливі погодні умови тощо) з метою повного виконання навчальних планів та програм може тимчасово запроваджуватися шестиденний режим роботи. Мова навчання у школі визначається відповідно до статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики».

1.10  Школа має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

–  визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

–   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

–  спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними Інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

–  використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

–   бути розпорядником рухомого і нерухомого майна за відповідним рішенням Слов’янської районної ради;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

–   розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

 1. II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1      Школа планує свою роботу самостійно відповідно до базових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Планування роботи здійснюється на кожний навчальний рік. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою школи.

2.2    Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі базових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується педагогічною радою школи і затверджується відділом освіти. У вигляді додатку до робочого навчального плану складається розклад уроків.

2.3   Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4  Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5    Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

2.6 У школі для учнів 1 – 9 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7     Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.8   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9   Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків   — допускається за погодженням з відділом освіти та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.10   Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується педагогічною радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.11    3 метою виконання програмних вимог учням задаються домашні завдання з навчальних дисциплін. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12   У школі визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, додатку до атестата) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13     Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відому учнів.

2.14   Переведення учнів до наступного класу і випуск учнів зі школи визначається відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

2.15   Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень —-навчання,   вимогам   Державного   стандарту   загальної  середньої  освіти   здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається нормативними актами Міністерства освіти І науки України.

2.16      Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченні школи І ступеня – табель успішності;

– по закінченні школи II ступеня – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– по закінченні школи 111 ступеня – атестат про повну загальну середню освіту.

2.17   За успіхи у навчанні для учнів школою можуть встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення, як грамоти, призи, подяки тощо.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1    Учасниками навчально – виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

– учні;

– керівники;

– педагогічні працівники;

– бібліотекарі;

,- інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

3.2     Права і обов’язки учнів,  педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3  Учні мають право:

–  на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

–  на користування навчальною, методичною та матеріально-технічною базою школи і тій мірі, що передбачає отримання освіти відповідно до чинних державних стандартів;

–  на доступ до інформації з усіх галузей знань; участь у різних видах навчальної та науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– на участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

–   на участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психологічного І фізичного насилля, що порушують права та принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання.

3.4 Учні зобов’язані:

оволодівати    знаннями,    вміннями,    практичними    навичками,    підвищувати

загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– бережливо ставитись до майна школи;

– дотримуватися норм законодавства, моральних, етичних норм;

–   брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, роботі з самообслуговування, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5 Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки. здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6      Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7  Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

–  самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;

–   участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

–   проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

–   позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

– підвищення кваліфікації у різних формах;

–   отримання пенсії, у тому числі за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8   Педагогічні працівники зобов’язані:

–  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

–  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я; здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

–   настановленням І особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, національних цінностей, принципів загальнолюдської моралі;

–  виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій -а звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

–  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру між усіма народами. етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

–   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

–  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну політичну  культуру виконувати  статут  навчального  закладу,  правила  внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, відділу освіти;

– брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9    У школі проводиться атестація педагогічних працівників. Терміни і порядок проведення атестації визначаються нормативними актами Міністерства освіти і науки України.

3.10       Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11   Батьки та особи, які їх замінюють, мають право :

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та інших органів громадського самоврядування школи;

– звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

–   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

–  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

3.12   Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

–  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за 5удь-якою формою навчання:

–  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

–  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії. культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13  Представники громадськості мають право:

–  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному вкладі;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

–   сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14      Представники громадськості зобов’язані дотримуватися статуту школи, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, протидіяти негативним проявам у дитячому та підлітковому середовищі.

IV УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1 Управління школою Власник делегує відділу освіти Слов’янської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор школи призначається і звільняється з посади відділом освіти Слов’янської райдержадміністрації. Призначення директора школи здійснюється на контрактній основі а погодженням з постійною комісією Слов’янської районної ради з питань освіти, лльтури та молодіжної політики, терміном на 5 років, або на інший термін, відповідно до пропозицій начальника відділу освіти.

4.2     Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менш одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

–  працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

– учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – батьківськими зборами.

Кількість делегатів загальних зборів та термін їх повноважень визначаються колективом школи відповідно до чинних нормативно-правових актів. За рішенням загальних зборів колективу може створюватися рада школи, що діє у період між загальними зборами.

4.3    При навчальному закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти піклувальна рада та профілактична рада.

4.4      Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб населення, залучення широкою громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5  Директор школи:

–  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

–  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

–    забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, норм безпеки життєдіяльності;

–    підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

–  забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

–  призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

–    здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

–   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх конання;

–  за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

–   створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

–  несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

–    встановлює обсяг педагогічного навантаження вчителів відповідно до чинних нормативно-правових актів.

4.6  У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.7   Педагогічна рада розглядає питання;

–    удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

–   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

–   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи. впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

Робота  педагогічної  ради   планується   в  довільній   формі   відповідно  до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, ще не може бути менше чотирьох на рік.

Члени  педагогічної ради  мають право вносити  на її розгляд актуальні  питання навчально-виховного процесу.

4.8   У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські об’єднання, |0 діють відповідно до чинного законодавства України.

V     МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1             Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансовому обліку матеріальних цінностей школи.

5.2      Майно школи є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Слов’янського району.

5.3    Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, майном на правах оперативного управління і несе відповідальність за дотримання вимог та норм за їх збереження.

VI      ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1 Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі кошторису. Видатки на утримання школи здійснюються за рахунок коштів районного бюджету. Для утримання    школи   можуть   залучатися   кошти   з   джерел,   не   заборонених   чинним законодавством України.

6.2    Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

6.3       Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством  та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

6.4 Повноваження з бухгалтерського обслуговування школи за рішенням Власника можуть бути делеговані Андріївській сільській раді чи централізованій бухгалтерії відділу освіти Слов’янської районної державної адміністрації.

VII     МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1 Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної база, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

72         Школа  має  відповідно  до  чинного  законодавства  укладати  угоди  про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII     КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1   Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2      Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Власник та відділ освіти.

8.3    Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4    У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Власником відповідно до законодавства.

IX   РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1        Рішення  про реорганізацію або ліквідацію  навчального  закладу  приймає Власник у відповідності до норм Закону України «Про загальну середню освіту».

 

 

 

 

 

 

Список вчителів Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

№ з\п П.І.Б. ПОСАДА Категорійність
1. Діхтенко Світлана Іванівна директор Вища, вч. – методист
2. Колибаба Зоя Іванівна ЗНВР Вища, старший вчитель
3. Рябошапка Людмила Віталіївна Вчитель математики І категорія
4. Лісова Юлія Валентинівна Вчитель української мови Вища, старший вчитель
5. Діхтенко Карина Ігорівна Вчитель історії ІІ категорія
6. Задорожня Євгенія Олександрівна ЗВР І категорія
7. Крайня Вікторія Олександрівна Вчитель української мови ІІ категорія
8. Діхтенко Наталя Володимирівна Вчитель початкових класів І категорія
9. Антонюк Олена Олександрівна Вчитель образотворчого мистецтва І категорія
10. Миронова Надія Ігорівна Вчитель англійської мови І категорія
11. Герасименко Оксана В’ячеславівна Вчитель початкових класів І категорія
12. Герасименко Тетяна Вікторівна Вчитель початкових класів Вища, старший вчитель
13. Столяр Тетяна Василівна Вчитель російської мови Вища, вч. – методист
14. Куцевол Лілія Ігорівна Вчитель географії Вища
15. Шевченко Олександр Миколайович Вчитель історії Вища
16. Колесников Сергій Олексійович Вчитель фізики Вища
17. Яковенко Сергій Анатолійович Вчитель фізичної культури Вища
18. Шумаєва Тетяна Митрофанівна Вчитель початкових класів Вища, старший вчитель

 

Директор Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                 С.І.Діхтенко

Матеріально-технічне забезпечення школи

В школі функціонують навчальні кабінети:

– початкових класів;

– блок шестирічок;

– української мови і літератури;

– математики;

– фізики;

– географії;

– іноземної мови (в школі вивчають англійську мову).

Для оволодіння комп’ютерною грамотністю в школі працює кабінет інформаційно – комунікаційних технологій.

Для уроків праці обладнана майстерня.

Для розвитку читацьких здібностей і світогляду учнів і вчителів працює бібліотека, книжковий фонд якої становить 2686 екземплярів.

Для занять фізичною культурою, позакласною спортивною роботою в школі функціонує спортивний зал.

Працює їдальня на 60 місць, яка забезпечує харчування учнів.

Тепловий режим школи взимку підтримує піролізна котельня.

Для проведення уроків застосовується мультимедійна дошка зі стаціонарним проектором та переносний проектор з екраном.

Для адміністративно-господарської діяльності в школі використовують 3 комп’ютери і 1 ноутбук.

ПЛАН

роботи Андріївської ЗОШ І-ІІІ ст.

на 2018-2019 н.р.

 1. ПІДСУМКИ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА МИНУЛИЙ 2017-2018 Н.Р. ТА ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1.1. Інформаційна довідка:

  2017-2018 н. р.
Чисельність  учнів на кінець навч. року 78
На  високому і достатньому рівні 30 учнів, ,44%
Переможців районних олімпіад  Герасименко К., Андрусишина В., Сиплива О., Номер Л., Діхтенко І., Задорожня О., Масливець К., Мирошниченко А.
Переможців  спортивних змагань (районних) Ковівчак В., Заварзін І., Дзюба А., Сливка М. Номер Л., Хондогій Д., Залогін Б., Приходько О., Беспальченко Б.
На  обліку в ВКМСН:
— сиріт
— під опікою 2
— чорнобильців
— малозабезпечених 3
— багатодітних сімей 23
— кількість класів 11
— змінність 1
— чисельність вчителів 18
з них з вищою категорією 10
— І категорією 6
ІІ категорією 2
— спеціалісти 0
— старші вчителі 4
— методисти 2
— середній вік (років) 48
— середній стаж роботи (років) 24
— кількість кабінетів 11
— спортзалів 1
— майстерень 1
— книжковий фонд 2874
— гуртків та секцій Гуртків – 13
— комп’ютерів 11

 

1.2. Аналіз методичної роботи

В 2017-2018 н.р. школа продовжувала працювала над методичною проблемою  «Удосконалення й ефективне використання навчального, виховного та оздоровчого середовища для розвитку і творчої самореалізації особистості школяра». Основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, науково-методичні комісії вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, семінари, самоосвіта тощо.

Проводились моніторингові дослідження рівня навчальних до­сягнень учнів з різних предметів. Порівняльний аналіз за 5 останніх років дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу. Досліджувалась участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної май­стерності вчителя.

За 2017-2018 н. р. навчальний рік курсову перепідготовку здійснили 2 вчителя: Колибаба З.І., Лісова Ю.В.

У 2017-2018 н. р. проведено атестацію 11 педагогічних працівників, які своєчасно пройшли курсову перепідготовку. Протягом періоду атестації практикувалося проведення звітів вчителя, що атестується.

Цілеспрямовано провадилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

Переможцями районних предметних олімпіад в 2017-2018 н.р. стали:

 • англійська мова (Герасименко К. 11 кл – І місце, Андрусишина В., 10 кл. – ІІІ місце);
 • математика (Номер Л. 8 кл. – І місце);
 • українська мова (Герасименко К. 11 кл – І місце, Андрусишина В., 10 кл. – ІІІ місце);
 • географія (9 кл. – І місце, 10 кл. – ІІ місце, 11 кл. – ІІ місце);
 • зарубіжна література (Герасименко К. 11 кл – ІІ місце, Сиплива О. 9кл. – ІІ місце,  Сьоміна Є. 10кл. – ІІ місце).

Учні школи брали участь у І міському (Краматорському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  (Задорожня О. 9 кл. – ІІ місце,  Андрусишина  В. 10  кл. – учасник).

Учні школи брали участь у Всеукраїнських іграх «Грінвіч»,(Мосіна П. 4 кл. І місце, Мірошниченко А. 4 кл. ІІ місце, Герасименко М. 5 кл. ІІ місце, Шульга Ю. 7 кл. ІІІ місце Герасименко К. 11 кл. ІІ місце, Андрусишина В. 10 кл.  ІІІ місце) «Кенгуру», «Колосок»( Мирошниченко А. 4 кл. І місце, ІІ місце посіли: Діхтенко І., Білобрид І., Задорожня О., Сиплива О., Рябошапка Д., Герасименко М., Мосіна П., Солоп В., Беспальченко Б., Андрусишина В.), «Соняшник»( Діхтенко І. 8 кл. І місце, Герасименко М. 5 кл. І місце, Марченко А. 8 кл. ІІІ місце), всеукраїнському мовно-літературному конкурсі імені Т. Шевченка (учениця 11 кл. Герасименко К.  посіла 1-ше місце на районному рівні), міжнародному конкурсі імені Петра Яцика.

Учителі-мовники (Лісова Ю.В., Колибаба З.І., Крайня В.О.) брали участь у Всеукраїнській грі «Соняшник-учитель 2017».

У районному конкурсі із зарубіжної літератури «Компетентний читач – майстер слова ІІ місце посіли учениця 11 кл. Герасименко К.,  та учениця 5 кл. Масливець К.. Серед кращих читців англійської поезії «Струни душі» були: Андрусишина В. 10 кл. І місце,  Марченко А. 8 кл. – ІІ місце.

Вчитель англійської мови Миронова Н.І. взяла участь в міжнародному освітньому проекті «Найбільший урок у світі». Нагороджена сертифікатом за участь у проекті «Найбільший урок у світі» та підтримку Глобальних цілей сталого розвитку.  Перемогла у конкурсі для вчителів англійської мови “Upgrade your Teaching!”, який проводився студією  освіти для викладачів «СОВА» спільно з громадською спілкою «Освіторія» та “School Angels”. Була нагороджена  сертифікатом та правом відвідати безкоштовний тренінг для вчителів англійської мови у м.Київ 27-28.01.2018.

Вчитель історії  Купріш Л.В. готує учнів до участі в одинадцятій Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «Південно-східна Україна: зі стародавності у ХХІ ст..»

Лісова Ю.В. взяла участь: в обласній виставці творчих робіт «Нове викладання «Чорної ради» Пантелеймона Куліша в школі: до 160-річчя першого україномовного історичного роману»; у Всеукраїнському квест-марафоні «Чи знаємо ми Тараса Шевченка?» перемогла в ІІ турі.

Колибаба З.І. Взяла участь в обласній виставці мотиваційних плакатів, присвяченій 80 річчю від дня народження Василя Стуса та фінальному етапі обласного фестивалю «Кожна зірка має свій час»

Досить ефективно в цьому році були проведені предметні тижні з англійської мови, української мови, географії, математики.

Спортивні досягнення наших школярів в цьому році були такими: протягом навчального року збірні школи взяли участь в обласному турнірі з футболу (3 місце), в змаганнях до Дня ФК та спорту-І місце з міні-футболу, в районних змаганнях в залік спартакіади школярів – ІІІ місце, з великого футболу – ІІ місце, з міні-футболу – ІІІ місце. В районних змаганнях з легкоатлетичного кросу чемпіонами в особистому заліку стали  Номер Ліна.

Всі вчителі школи є активними слухачами вебінарів.

В цьому навчальному році вчителі школи ділились своїм досвідом з іншими вчителями на сторінках педагогічних періодичних видань ( Лісова Ю.В., Крайня В.О., Миронова Н.І. Колибаба З.І., Яковенко С.А., Рябошапка Л.В.).

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

 • Недостатній рівень  виявлення та впровадження передового досвіду.
 • Недостатня кількість наочних посібників.

Аналіз роботи педагогів дає підставу зробити висновок, що  завдання, які випливають із науково – методичної проблеми школи, в основному виконані. В 2018-2019 рр. школа продовжить працювати над науково-методичною проблемою.

Однак треба зазначити, що не всі методичні об’єднання приді­ляли достатньо уваги науково-дослідницькій роботі учнів.

Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи

 1. У 2018-2019 н. р. продовжити роботу над науково-методичною проблемою.
 2. Сприяти підвищенню науково-методичного рівня та професійної майстерності кожного вчителя шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи.
 3. Згідно з аналізом результатів діагностування педагогів затвердити таку структуру методичної роботи:
 • Шкільні методичні об’єднання.
 • Семінари-практикуми.
 • Методичні тижні.
 • Школа адаптації молодих спеціалістів.
 • Консультативно-діагностична психологічна служба.
 • Виставки перспективного педагогічного досвіду.
 • Конкурси «Учитель року», «Класний керівник року».
 1. Затвердити головами шкільних методичних об’єднань :
 • учителя англійської мови Миронову Н.І.;
 • учителя математики Рябошапку Л.В.;
 • учителів початкових класів Герасименко Т.В.;
 1. Створювати необхідні умови для реалізації самоосвітньої роботи вчителів.
 2. Методичну роботу спрямувати на створення оптимальних умов для навчання, виховання, виховання, розвитку дітей з урахуванням стратегічних завдань Державної національної програми «Освіта», для реалізації навчальних програм у класі з поглибленим вивченням предметів гуманітарного та математичного профілей, підвищення професійної майстерності педагогів.
 3. Провести предметні тижні, олімпіади, конкурси.
 4. Забезпечити участь учнів школи в конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Геліантус», «Грінвіч»,» «Лелеченя», знавців української мови ім. П.Яцика , «Русский медвежонок»  та інших.
 5. Продовжити роботу щодо створення методичного забезпечення викладання предметів.
 6. Спонукати вчителів до участі у загальношкільних та районних педагогічних заходах, предметних олімпіадах, семінарах для ефективності та результативності методичної роботи.
 7. Активізувати роботу психолого-педагогічної служби.
 8. Скласти плани роботи шкільних методичних об’єднань.
 9. Стимулювати участь у конкурсах «Учитель року».
 10. Заступникові директора школи з навчально-виховної роботи:
 • Створити необхідні умови для методичних об’єднань, координації їхньої роботи, систематично надавати допомогу їхнім керівникам.
 • Підвищувати якість знань учнів шляхом впровадження інновацій та сучасних технологій, перспективного досвіду в навчально-виховний процес (постійно).
 • Значну увагу звернути на роботу педколективу з підготовки школярів до олімпіад та різних предметних конкурсів.
 • Спланувати та провести шкільні предметно-методичні тижні (протягом навчального року).
 • Скласти та подати на затвердження графік відкритих уроків.
 • Підвищити фахову майстерність педагогів шляхом проходження курсової перепідготовки при Донецькому ОІПОПП.
 1. Заступникові директора школи з виховної роботи:
  • Поповнити банк даних про обдарованих дітей.
  • Покращити роботу класних керівників з проведення превентивної роботи з учнями.
  • Затвердити склад методичної ради та план роботи на 2018-2019 н. р.

 

1.3. Аналіз виконання навчальних програм

Згідно з річним планом був проведений аналіз виконання на­вчальних програм у 1-11-х класах з усіх навчальних предметів у межах часу, відведеного робочими навчальними планами на вивчення пред­метів з 1 вересня по 25 травня 2017-2018 навчального року.

Перевірено:

 1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навч. програмами.
 2. Фактична кількість використаних годин:
 • використання годин інваріантної та варіативної складових на­вчального плану;
 • відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;
 • послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.
 1. Виконання вчителями вимог навчальних програм:
 • кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, уроків позакласного читання;
 • розподіл навчального матеріалу;
 • оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;
 • проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з графіком тематичного оцінювання.
 1. Адекватність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів ви­могам, навчальних програм.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 25.05.2018 р. навчальні плани школи відповідають вимогам Статуту школи. Програми, за якими працюють учителі, відповідають вимогам навчальних програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів ви­конано повністю.  Вчителі працювали відповідно до календарних планів і програм, затверджених МОН України і виконали програму за кількістю годин, за практичним і лабораторним мінімумом письмових робіт. Графік контрольних робіт, тематичного оцінювання з предметів виконано.

Кількість годин, відведених для вивчення програмного матеріалу, які заплановані, майже співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано в 1-11-х класах.

Навчальні програми з усіх навчальних предметів в 1-11-х класах виконано.

Профільне вивчення української мови та літератури проводилося за підручниками «Українська мова»,С.О. Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, «Українська література»,Г.Семенюк. Усі записи про уроки, спрямовані на поглиблення циклу профільного предмету, оформлюються в класному журналі відповідно до програми, планів і розкладу уроків.

З метою діагностики і адаптації учнів 5 класу було проведено контрольні роботи з рідної мови, математики, співбесіди та анкетування з учителями, які викладають в даному класі, і обговорення питання на педраді.

Пройшли курсову перепідготовку 2 вчителя.

Зауваження і пропозиції в організації виконання навчальних програм:

 1. У своїй роботі керуватися державними предметними програмами, інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2017-2018 н.р., методичним листом «Орієнтовні вимоги до усного і письмового мовлення учнів та проведення письмових робіт і перевірки зошитів», а також критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, розробленими на виконання рішення колегії МОН України.
 2. При складанні календарних планів врахувати виконання програм з усіх предметів, підсумкових контрольних робіт, лабораторних і практичних, уроків зв’язного мовлення, позакласного читання, літератури рідного краю.
 3. Вчителям – предметникам при складанні календарних планів на наступний рік враховувати сучасні вимоги до навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень.
 4. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи та керівникам НМК організувати перевірку виконання навчальних програм вчителями два рази на рік.
 5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Колибабі З.І. своєчасно організовувати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курси підвищення кваліфікації.
 6. На засіданнях методоб’єднань обґрунтувати підходи щодо контролю за навчальними досягненнями учнів та критеріями оціню­вання знань.
 7. Керівникам шкільних НМК розглянути на засіданні якість виконання програм та результативність знань учнів із предметів.

 

1.4.Аналіз навчально – виховної роботи

1.4.1. Аналіз навчальної роботи

Станом на кінець 2017-2018 н.р. в школі навчалося 78 учень, атестовано – 69 учні, не атестовано – 9 учнів.

На    високому    і    достатньому   рівні  навчається 30 учень або 38,5%.

Отримали:

 • свідоцтв звичайного зразка – 7 учнів
 • свідоцтво з відзнакою – немає
 • атестатів звичайного зразка – 6 учнів

Всі учні 1- 8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.

Таблиця навчальних досягнень учнів

Рік Всього учнів школи 2-11кл. Початковий рівень Середній рівень Достатній

рівень

Високий рівень
2017-2018 69 8 (11 %)  31 (45%) 29 (42%) 1 (2%)

Школа І ступеня — 4 класи, 33 учні, з них закінчили на­вчальний рік – 32:

Клас – 2, вчитель Герасименко Т.В.

Кількість учнів – 5

Рівень досягнень:

Високий – 1(20%); Достатній – 3 (60%); Середній – 1 (20%); початковий – 0                      Якість знань – 80%

Клас – 3 , вчитель Шумаєва Т.В.

Кількість учнів – 5

Рівень досягнень:

Високий – 0; Достатній – 2 (40%); Серед. – 3 (60%), початковий – 0

Якість знань – 40%.

Клас – 4, вчитель Герасименко О.В.

Кількість учнів – 12

Рівень досягнень:

Високий – 0; Достатній – 7 (58%); Серед. – 3 (25%), початковий – 2 (17%)

Якість знань – 58%.

Школа II ступеня — 5 класів, 48 учнів, з них закінчили на­вчальний рік:

Клас

 

Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
5 9 ­­- 4 (44,4%) 4 (44,4%) 1 (11,2%)      44,4%
6 6 2  (33%) 4 (67%) 33%
7 8 2 (25%)    6 (75%) 25%
8 5 3 (60%) 1 (20%) 1 (20 %) 60%
9 7      3 ( 43%)    1 (14%) 3 (43%) 43%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високо­му та достатньому рівні, складає 44%.

Показники навчальних досягнень за рік в 5-9 кла­сах підвищились на 2 %.

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 45%, в порівнянні з минулим роком він знизився на 1 %.

На кінець року підвищився відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівні: з 38% до 44% порів­няно з 2016-2017 н. р.

У наступному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б нав­чатися на достатньому та високому рівнях.

Рівень нагородження похвальними грамотами та листами є таким:

Рік Похвальних листів Почесних грамот
2017 0 ——
2018 1 ——

Всі випускники 9-х та 11-х класів продовжують навчання або працевлаштовані.

Кількість випускників 11-х класів, які вступають до ВНЗ

Рік Кількість випускників %, які вступили до ВНЗ
2017 3 60
2018 3 50

Зауваження та пропозиції щодо організації навчально-виховної роботи:

 1. Недостатній рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального року.
 2. Недостатня робота вчителів з обдарованими учнями.
 3. Невідповідність рівня педагогічної кваліфікації окремих вчителів якості навчальних досягнень учнів.
 4. Покращити роботу класних керівників та вчителів з класними колективами.

 

1.4.2. Аналіз виховної роботи

 

В цьому навчальному році метою нашої роботи було виховання всебічного розвитку особистості на основі принципів народності, духовності, гуманізму, як найвищих загальнолюдських цінностей. Формування у молодої людини поглядів на здоровий спосіб життя, створення умов для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини.

Для досягнення цієї мети ми визначили наступні задачі: працювати над вихованням культури поведінки, гуманного ставлення до старших і своїх товаришів, сприяти формуванню здорового способу життя та запобіганню шкідливих звичок, виявити творчі здібності учнів та сприяти їх розвитку.

Виховна робота в школі, на початку навчального року, розпочалася з загальношкільних учнівських зборів, на яких був обраний лідер дитячої організації та учнівський парламент.

Лідером дитячої організації в 2017-2018 н.р. було обрано ученицю 10 класу – Андрусишину Віолету.

Протягом року ефективно працювали комісії самоврядування: навчальна комісія слідкувала за станом навчання учнів школи, неодноразово проводились рейди – перевірки стану підручників, учнівських портфелів, наявності шкільної та спортивної форми, проводився контроль за відвідуванням учнями занять. Санітарна комісія щотижнево перевіряла санітарний стан класних кімнат, зовнішній вигляд учнів.

Наполегливо працювала культмасова комісія. Широкомасштабно було проведено свято вчителів на початку жовтня.  Стіни коридорів були прикрашені святковими стіннівками. Працювала святкова пошта, листоноші постійно розносили вітання для вчителів. На свято жінок учні самостійно підготували святковий концерт. В цей день уроки вели учні школи,  наприкінці робочого дня було проведено святкову лінійку, де кожен учень – учитель  прозвітував про свою роботу і поділився враженнями.

Вчителі початкових класів та класні керівники працювали за напрямками: національно – патріотичне виховання, громадянське виховання, екологічне виховання, за здоровий спосіб життя, профорієнтаційне виховання, естетичне виховання, військово – патріотичне виховання, моральне виховання. Стосовно цих напрямків вчителі початкових класів та класні керівники проводили виховні години, бесіди.

В школі  протягом року були проведені   загальношкільні виховні заходи, а саме:

– конкурс на кращу композицію, конкурс малюнків;

– заходи, присвячені  трагічній сторінці історії України – Голодомор 1932-1933рр., трагедія Чорнобиля, День Соборності України, визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників, визволення України від німецько-фашистських загарбників, День Перемоги, День пам’яті учасників бойових дій, які загинули в інших країнах, День пам’яті Героїв Небесної Сотні ;

– проведення тематичних лінійок, бесід, виховних заходів;

– проведення спортивних змагань та днів здоров’я;

– допомога у підготовці та проведенні предметних тижнів;

– підготовка та проведення Новорічного свята для початкової і середньої     ланки «Снігова Королева», для старшої – «Новорічний КВК»;

– підготовка та проведення свята до дня Святого Миколая;

– концерт присвячений 8 Березня «Наші милі і чарівні…»;

– свято Рідної мови;

– День народження Т.Г.Шевченка та ін.

– конкурс малюнків «Ми – за здоровий спосіб життя!», «Зупинимо  СНІД!”;

– літературний ранок «Все починається з мами»;

– майстер-клас по виготовленню листівок до Дня Матері;

– свято Останнього дзвоника.

На базі школи працював табір відпочинку  “Веселка”.

Учні нашої школи приймають активну участь в житті села, виступаючи на концертах, присвячених Дню села, дню Незалежності, 8 Березня, а також мітингах до Дня Перемоги та Дня визволення Донбасу від німецько-фашиських загарбників.

Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень, злочинів постійно заслуховувався на радах профілактики.

Робота з батьками в 2017-2018 н. р. була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень-травень), класні бать­ківські збори.

Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту.

Було проведено обстеження матеріально-побутових умов  Борщ І., учениця 11 класу та Перевєрзєвой П., учениці 4 класу. Діти пільгової категорії,  позбавлені батьківського піклування – Борщ Ірина (10 кл.), Перевєрзєва П. (3 кл.), а також діти з малозабезпечиної сімї – Новіков Д. (4кл.), Новіков Р. (5кл.), Новіков Д. (9кл.)  користуються безкоштовним хар­чуванням, залученні до відпочинку у пришкільному таборі.

В школі працювали гуртки: «ЮІР», «ДЮП», «Вокальний», «Hаppi Enqlish», «Занимательная грамматика», «Дивослово», «Азимут», «Математична логіка»,  «Юний художник», «Корисні звички», «Спортивний», «Любитель книги», ДЮСШ.

У 2017-2018 навчальному році члени методичного об’єднання класних керівників продовжать роботу щодо реалізації проблеми «Виховання всебічного розвитку особистості на основі принципів народності, духовності, гуманізму, як найвищих загальнолюдських цінностей. Формування у молодої людини поглядів на здоровий спосіб життя, створення умов для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини»

та над вирішенням наступних завдань:

 1. Організація національно – патріотичного виховання дітей у навчальному закладі.
 2. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань здоров’язберігаючих технологій.
 3. Оволодіння класними керівниками основами інформаційно-комунікативних технологій для використання у виховній роботі.
 4. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи.
 5. Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

 

 

1.5 Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

 • адаптація учнів 1,5 класів до навчання;
 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги учителям;
 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;
 • удосконалення НВП, реалізація шкільних методичної та виховної проблем;

Протягом навчального року здійснювався внутрішньо шкільний контроль, було вивчено стан викладання предметів математики, історії та правознавства, української мови, англійської мови, основ здоров’я, фізики та рівень навчальних досягнень у 4 класі.

Згідно з річ­ним планом школи здійснювався контроль за виконанням рекомен­дацій, наданих під час контролю адміністрації школи. Усі матеріали внутрішньо шкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.

 

Результати:

Українська мова

Задорожня Є.О.

В 2017-2018 н.р.  працювала над проблемою «Аналіз художнього твору як засіб розвитку читацьких інтересів на уроках зарубіжної літератури».

Головне в роботі вчителя – виробити в учнів вміння і навички аналізувати, порівнювати, узагальнювати, розвивати творчі здібності.

Для цього використовувала нетрадиційні або так звані нестандартні уроки: подорож, мандрівку, змагання, семінар, захист проектів, ток-шоу, конкурс, а також кросворди, ребуси, лекції з проблемними питаннями, нестандартні розминки, міні-тренінги, лінгвістичні казки, мультимедійний супровід занять, вікторини , ігри.

Кожен урок вчителя має свій секрет, загадку: разом з різними видами читання й обговорення творів використову­ються кросворди, ребуси, малюнки. Обов’язковими є також творчі письмові завдання. Використовує словесний опис, пропонує скласти відгуки, оповідання, в яких зашифровано приказки або при­слів’я, назви казки, міфу, оповідання, віршу, повісті, роману (з урахуванням усіх жан­рових особливостей). Учні пропонують на розсуд одноклас­ників власні твори, переклади з інших мов, поетичні рядки, науково-дослідницькі роботи.

На уроках використовує мультимедійну дошку під час повторення та узагальнення матеріалу або вивчення нового матеріалу.

Найцікавіші уроки: Е.М. Хемінгуей. «Старий і море». Показ драматичних суперечностей людського буття (11 кл), Кавабата Ясунарі. Відображення національної традиції чайної церемонії в романі «Тисяча журавлів» (11 кл.), Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц» – філософська алегорична казка-притча (6 кл.), Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер. «Рукавичка». Утвердження самоцінності людського життя в баладі. (7 кл.).

Учитель залучає учнів до створення власних презентацій різноманітних тем по зарубіжній літературі.

Протягом 2017-2018 н.р. пройшла навчання з методики викладання тренінгового курсу «Вчимося жити разом» в основній та старшій школі на засадах розвитку життєвих навичок. Опублікувала на сайті «На урок» свої авторські матеріали.

Підготувала учнів до І Всеукраїнської інтернет – олімпіади «На урок» з української мови та літератури і отримала сертифікат за підготовку переможця, до міжнародної олімпіади «Всеосвіта Весна – 2018» з української мови і отримала сертифікат.

ЇЇ учні брали участь в районних конкурсах, олімпіадах.

Герасименко Катерина, учениця 11 класу у конкурсі із зарубіжної літератури «Компетентний читач – «Майстер слова» посіла І місце.

Брала участь у районному НМК вчителів зарубіжної літератури, у вебінарах.

Показники навчання за два навчальні роки дозволяють зробити висновки про те, що рівень навчання залишається стабільним.

Якість знань та середній рівень компетентності

 

Зарубіжна література

Якість знань                СРК

І м. – 8 клас       80%              65,0%

ІІ м. – 9 клас      71%               65,5%

ІІІ м. – 8 клас     60%             58,3%

ІУ м. – 7,10,11 класи   50%                58,3%

 

Українська мова

СРК

9 клас              57%                             58,3%

 

Українська література

СРК

9 клас               71%                            64,3%

 

В наступному році вчителю необхідно:

 • більше використовувати новітні технології;
 • більше приділяти уваги диференційованому та індивідуальному навчанню;
 • опрацювати сучасну методичну літературу.

 

 

Лісова Ю.В.

Лісова Ю.В. у 2017 – 2018 навчальному році  викладала українську мову та літературу в профільних 10-11 класах та в 6 класі.

Пройшла чергову атестацію, за результатами якої підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання «Старший учитель».

З 11.06.18 по 19.06.18 навчалася на курсах підвищення кваліфікації   при Донецькому облІППО з проблеми «Інтегроване навчання як шлях до НУШ».

Свої уроки проводить з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Уміло і вдало застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати знання учнів.

Лісова Ю.В. є членом обласної творчої групи «Мережева спільнота вчителів-філологів Донеччини»; постійним членом журі районної олімпіади, конкурсів імені Шевченка і Яцика; екзаменатором перевірки  творчих робіт ЗНО з української мови та літератури.

Для вчителів району провела круглий стіл за темою: «Формування творчої компетенції учнів шляхом медіа-освіти». Для вчителів школи відкритий урок з української мови в 11 класі за темою «Пунктуація складного речення»;

Взяла участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Соняшник-учитель»; у Міжнародному конкурсу для вчителів «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу»; у Всеукраїнському квест- марафоні «Чи знаємо ми Тараса Шевченка?» (перемогла в ІІ турі).

Своїм досвідом ділиться на сторінках власного сайту «Учителю української» та інших  фахових Інтернет – видань України. Має понад 15 друкованих робіт.

В районній олімпіаді з української мови Герасименко К.(11 кл) посіла І місце, Андрусишина В. (10кл)  ІІІ місце. Її учні брали участь у міжнародному конкурсі з української мови ім.. П. Яцика, всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченко ( Герасименко К., 11 кл. – І місце), міжобласному конкурсі творчих робіт «Я журналіст», всеукраїнській інтернет – олімпіаді «На урок» ( Герасименко К. – І місце, Дзюба А. – І місце), шкільній міжнародній дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Весна – 2018»,  всеукраїнському конкурсі «Соняшник»

Якість знань та СРК

Українська мова Українська література
Клас Якість СРК Клас Якість СРК
10 66,7% 58,3% 10 66,7% 59,7%
11 50% 52,8% 6 60% 56,7%
6 40% 50% 11 50% 54,2%

 

Крайня В.О.

Протягом 2017 – 2018 н.р.  викладала українську мову і літературу в 5, 7 класах, зарубіжну літературу в 5 класі. Працювала над проблемою «Методика викладання української мови та літератури». Пройшла атестацію, за результатами якої присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.

На уроках української мови та літератури  вдало поєднує традиційні та інтерактивні форми і методи роботи, використовує сучасні технології організації і проведення уроку.  Важливе місце в роботі вчителя  посідає рольова гра, яка сприяє глибшому, міцнішому засвоєнню матеріалу, а також викликає у дітей інтерес, бажання навчатися.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Учні є активними учасниками олімпіад, різних конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів, загальношкільних свят.

Реалізовуючи проблему розвитку творчої особистості, намагається формувати кожного учня, як творчу особистість у навчальній діяльності на основі відповідних здібностей. Для здійснення цієї педагогічної концепції впроваджує сучасні способи організації навчальної діяльності (проблемне навчання, евристичну бесіду, метод ігор, різні види завдань, метод проектів).

Вчитель ділиться своїм досвідом на інтернет-сайтах «Методичний портал», «Учительський журнал-онлайн», «SUPRE-UROK.INFO», де викладає свої власні розробки уроків та позакласні заходи. Бере участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Соняшник-учитель», вебінарах, обласній науково-практичній конференції «Українські говірки Донеччини».

Якість знань з предметів

Українська мова                    Українська література          Зарубіжна література

Якість   знань                        Якість   знань                          Якість   знань

5 клас     44%                                5 клас   67%                          5 клас  56%

7  клас    38%                                7 клас   63%

 

В наступному навчальному році вчителю необхідно:

 • обрати нову проблему і почати над нею працювати;
 • опрацьовувати сучасну методичну літературу;
 • постійно працювати над методикою вдосконалення уроків.

 

 

Історія та правознавство

Шевченко О.М.

Історію та правознавство в 5-7, 9, 11 класах викладав учитель Шевченко О.М.

Викладання історії, як показують результати контролю знань учнів, ведеться на достатньому рівні. Цьому сприяє фаховий рівень і досвід роботи вчителя, який забезпечує творчий навчальний процес і сприяє розвитку в учнів історичної свідомості, критичному осмисленню минулого, прогнозуванню майбутнього; вихованню національної свідомості, гідності, загальнолюдських цінностей; розвитку творчого мислення, формуванню власної точки зору та критичного ставлення до інформації, розвитку в учнів інтересу та поваги до історії, розкриттю і розвитку здібностей учнів.

На уроках відсутня одноманітність у структурі та методиці, учні виявляють своє історичне мислення в процесі вивчення нового матеріалу чи його закріплення. Учитель велику увагу приділяє не стільки оцінюванню обсягу матеріалу, що залишається в пам’яті, скільки вмінню його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати, умінню самостійно здобувати знання, вести пошуково-дослідницьку роботу. Створює на уроках атмосферу зацікавленості; спільного пошуку вирішення навчальних проблем, при формуванні предметних компетентностей учнів велику увагу приділяє схемам, таблицям, картам.

Уся система роботи вчителя спрямовувалась на виконання програм, якість викладання та формування компетентностей.

Якість знань: з історії:    

5 кл. – 45%                                 9кл. історія України – 58%             11кл. історія України – 50%

6 кл. – 60%                                 9кл. всесвітня історія – 58%           11 кл. всесвітня історія – 33%

7кл. історія України  – 23%      9кл. правознавство – 58%               11кл. економіка – 33%

7кл. всесвітня історія – 23%                                                               11кл. людина і світ – 50%

 

В наступному році необхідно більше приділяти уваги учням,  які навчаються на середньому рівні,  розвивати інтерес в учнів до самоосвіти.

 

Фізкультура

Яковенко С.А.

На протязі навчального року викладав фізичну культуру в 1, 3, 5-11 класах. Працював над проблемою «Організація здоров’язберігаючої діяльності школярів на підставі врахування особистості».

На його уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у навчальному процесі. Значну увагу приділяє позакласній роботі з фізичної культури. Веде спортивний гурток, проводить змагання, конкурси,спартакіади.

Уроки вчителя – емоційні і динамічні, містять у собі ігрові та змагальні моменти. Він використовує фронтальний, груповий та індивідуальний способи організації навчання учнів. Часто використовує завдання, що стимулюють самостійність і творчу ініціативу учнів, сприяють згуртованості колективу, взаємодопомозі, цілеспрямованості, сміливості і наполегливості. Особливу увагу на уроках приділяє дозуванню фізичного навантаження, яке, як правило, диференційоване, тобто залежить від стану здоров’я і фізичної підготовленості учнів.

Власним досвідом ділиться з колегами на сторінках педагогічних періодичних видань.

Учні Сергія Анатолійовича мають різноманітні спортивні досягнення: 2016-2017 рр. – І місце з міні-футболу до Дня фізичної культури та спорту; ІІІ місце з «Великого футболу»; «ІІ місце – осінній легкоатлетичний крос; ІІІ місце – обласні змагання з футболу у м. Добропіллі. 2017-2018рр. – ІІІ місце з міні-футболу до Дня фізичної культури та спорту; ІІ місце з «Великого футболу»; в особистому заліку з легкоатлетичного кросу призові місця посіли Дригола М. – І м., Дригола І. – ІІІ м., Номер Л. – ІІІ м.(2016-2017рр.) Номер Л. – І м. (2017-2018рр.).

На уроках  намагався підвищити рівень навчальних досягнень учнів шляхом удосконалення форм і методів роботи.

В цьому навчальному році учні брали участь в районних і обласних змаганнях і досягли таких результатів.

Районні змагання в залік спартакіади школярів: міні-футбол – І місце, осінній л/а крос – ІІ місце, футбол – ІІІ місце.

Обласний турнір з футболу м. Добропілля – ІІІ місце.

Весняний л/а крос – І місце, міні-футбол – ІІІ місце.

Брали участь в змаганні «Олімпійське лелеченя», обласних змаганнях серед допризовної молоді.

Учні нашої школи брали участь в Чемпіонаті Донецької області з футболу осінь – весна.

В наступному навчальному році вчителю необхідно продовжити роботу  над проблемою «Організація здоров’язберігаючої діяльності школярів на підставі врахування особистості».

Якість знань.

5 кл. – 100%                                         9 кл. – 69%

6 кл. – 80%                                           10 кл. – 100%

7 кл. – 100%                                         11 кл. – 100%

8 кл. – 100%

 

Російська мова.

Столяр Т.В.

В 2017 – 2018 н. р. викладала російську мову в 5 -9 класах. Продовжує працювати над проблемою «Формування комунікативних компетенцій учнів на уроках російської мови». Щоб отримати позитивний результат роботи над цією проблемою застосовує різноманітні завдання, передусім добирає мовні ситуації, які б спонукали і давали можливість учням ще і ще раз повернутися до слова, вимову і правопис якого потрібно запам’ятати. Пропонує учням відшукати програмове слово в тлумачному словнику, визначити, що воно означає, а потім ввести це слово у словосполучення або в речення. Вивчати російську мову із залученням навчальних словників – означає дати дитині можливість самостійно оволодівати знаннями, оперувати ними, що, в свою чергу, є основою набуття мовленнєвої компетентності.

Щоб уроки мали глибокий внутрішній зміст, завжди приділяє увагу вступному слову вчителя, що спроможне пробудити думку, зацікавити, залучити до співпраці, щоб учні мали бажання вивчати російську мову.

Вчитель ретельно добирає методи і форми роботи на уроці, щоб зацікавити дітей, спрямувати їх діяльність у творче русло. Широко використовує педагогічні технології, без яких неможливий сучасний урок: особистісно зорієнтоване навчання, розвиток критичного мислення школярів, проблемне навчання, ігрові педагогічні технології, технології інтерактивного навчання: обговорення проблеми у загальному колі,        «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», «Навчаючи -вчуся» та ін.

Завдячуючи правильній організації роботи, Тетяна Василівна досягає належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу з предмета, середня якість знань становить близько 60%.

Учитель досконало  володіє змістом свого предмета й здійснює оптимальний відбір методів, засобів, форм навчання й виховання і самостійно розробляє, апробує й успішно застосовує  інтерактивні технології та їх елементи. Створює умови для реалізації творчих можливостей вихованців. Творчо розвиває й удосконалює традиційні методи викладання.

Має багатий педагогічний досвід, розповсюджує його серед вчителів школи та району, працює в складі творчої групи вчителів російської мови та літератури.  Виступила на серпневій конференції вчителів району з доповіддю «Диференціація – умова успішного навчання» Розробки уроків друкує в педагогічних виданнях та на сайті «Методичний портал». Є наставником молодих колег, допомагає їм оволодівати майстерністю педагога.

Разом зі своїми учнями бере участь в міжнародній грі-конкурсі «Русский медвежонок».

Готуючись до уроку, уважно переглядає відповідні матеріали підручника, використовує різноманітні таблиці, опорні схеми, алгоритми, пам’ятки. В своїй роботі застосовує як традиційні форми роботи (зоровий диктант, письмо по пам’яті, «Перевір себе») так і інтерактивні методи та прийоми: «Методика незакінченого речення», «Останнє слово за мною», «Відкритий мікрофон», «Мозковий штурм», «Да – нетка», «Клоуз – тест».

Приділяє увагу роботі з обдарованими учнями. Щоб отримати позитивний результат з цієї роботи, застосовує різноманітні додаткові завдання. Дбає про те, щоб дитина, яка захоплюється цим предметом, отримувала знання, які розширюють межі програми, щоб вона мала бажання читати твори російських письменників, замислюватись над їх порадами.

Якість знань

І місце – 8 клас (60 %)

ІІ місце – 5 клас ( 44 %)

ІІІ місце – 9 клас ( 43 %)

ІV місце – 6 клас ( 40 % )

V місце – 7 клас ( 38 % )

В наступному навчальному році вчителю необхідно:

– опрацювати сучасну методичну літературу;

–  використовувати новітні технології;

–  постійно працювати над методикою вдосконалення своїх уроків.

 

Математика

      Рябошапка Л.В.

Протягом 2017 – 2018 н.р. викладала математику у 5, 6 класах, алгебру – 7,9,10 класах, геометрію у 7,9,10 класах. Працювала над темою «Використання ІКТ на уроках математики».

Інформаційні технології широко впроваджує у навчальний процес. Насамперед, як засіб доступу до інформації, індивідуалізації та диференціації навчання. На уроках використовує ІКТ на різних етапах: при ознайомленні учнів з новим матеріалом, для закріплення та повторення вивченого, для контролю навчальних досягнень.

Приймаючи участь у вебінарах  і майстер – класах ознайомилась і користується  у своїй діяльності  сервісом для створення ментальних карт (карту знань) –  FreeMind, формами Google для створення вікторин, анкет, опитувальників і тестів.

Застосовує програми Gran та Geoebra у 9 класі для дослідження і побудови графіків функцій.

Для підготовки учнів до ДПА та ЗНО використовує  сайт ЯКлас, на якому створила робочу групу.

Протягом року була керівником творчої групи вчителів математики району. Працювали над темою «Впровадження Real – технології на уроках математики».  Є організатором Міжнародного конкурсу «Кенгуру» на шкільному рівні. В  цьому навчальному році  взяли участь 14 учнів. Відмінний результат – Номер Л.(8 кл), Діхтенко І. (8 кл).. Добрі результати отримали  Хондогій Д.(7 кл.), Рябошапка Д.(9 кл), Герасименко М.(5 кл), Марченко Н.(8 кл), олійник Л (2 кл), Мосіна Т. (2 кл). Сертифікат учасника отримали: Андрусишина В. (10 кл), Задорожня О. (9 кл), Солоп В. (4 кл), Мирошниченко Г. (4 кл), Шапаренко А. (3 кл).

У грудні 2017 року провела відкритий урок у 9 класі з алгебри по темі «Найпростіші перетворення графіків функцій».

Учні школи взяли участь в інтернет – олімпіаді з математики. Дипломом І ступеня нагороджені: Сиплива К.(6 кл.-1 місце), дипломом ІІ ступеня- Герасименко М. (5 клас-1 місце), Задорожня О. (9 кл-1 місце), Дзюба А. (10 кл-4 місце), Сливка М. (10 кл.-3 місце). Дипломами ІІІ ступеня: Мосіна А. (5 кл-3 місце), Сиплива О.(9 кл-2 місце). Сертифікат учасника отримали Маслівець К . (5кл), Рябошапка Д. (9 кл), Сьоміна Л.(10 кл).

У ІІ турі олімпіади з математики Андрусишина В.(10 кл)– 2 місце, Задорожня О.(9 кл) – 6 місце, Ковівчак О. (6 кл)-7 місце.

Задорожня Олександра, учениця 9 класу та Андрусишина Віолета, учениця 10 класу, є членами Малої академії наук України.  У березні взяли участь в регіональному конкурсі науково-дослідницьких робіт старшокласників з науково-промислового профілю. Задорожня О. нагороджена дипломом за зайняте ІІ місце, Андрусишина В. – сертифікатом учасника.

Аналіз рівня компетентності знань з математики

Клас Предмет Середній бал Рівень, % Якість знань, %
5 математика 6,3 52,8 56
6 математика 6,0 50 40
7 алгебра 5,3 44,4 22
7 геометрія 5,1 42,6 22
9 алгебра 6,0 50 43
9 геометрія 5,7 47,6 43
10 алгебра 6,0 50 50
10 геометрія 6,5 54,2 83

 

В наступному навчальному році вчителю необхідно:

– продовжити роботу над розробками уроків з використанням ІКТ ,

– впровадження Real – технології на уроках математики,

– залучати учнів до конкурсів, змагань,

– працювати над підвищенням якості знань,

– приймати участь у вебінарах, майстер-класах.

 

Фізика

Колесников С.О.

В 2017-2018 н.р. викладав фізику в 8-11 класах, астрономію в 11 класі, інформатику в 2,5,11 класах.

Вчитель має добру науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета.

На уроках забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, застосовує традиційні та інноваційні форми та методи навчання.

Учитель вчить учнів працювати з підручником, знайомить з технічним застосуванням вивчених явищ, процесів та законів. Формує сукупність знань, умінь, навичок. Процес навчання фізиці орієнтує на розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей школярів, формування умінь самостійно здобувати нові знання у співвідношенні з життєвими потребами та інтересами.

Використовує на уроках сучасні інтерактивні технології, різні форми і методи навчання: роботу в групах і парах, елементи гри, дослідження, що активізує розумову діяльність дітей, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення фізики, сприяє розвитку фізичного мислення. Учитель приділяє належну увагу створенню сприятливих умов для навчання учнів та підтримання належного психологічного клімату, вихованню та розвитку особистостей.

На уроках фізики вчитель навчає дітей працювати з різними видами завдань, тестів. Розв’язування задач з учнями вчитель організовує так, що кожен сам визначає рівень свого розумового розвитку і обирає задачу свого рівня. Основою цієї роботи є розв’язування опорних задач.

Якість знань з фізики               Якість знань з астрономії                Якість знань з інформатики

8 кл.     43%                               11 кл.  100%                                       5 кл.    100%

9 кл      56 %                                                                                          11 кл.  100%

10 кл.   50%

11 кл.   40%

Рекомендації:

 1. З метою розвитку творчих здібностей учнів систематично працювати над підвищенням методичного рівня викладання предмета.
 2. Систематично поповнювати кабінет дидактичним та роздатковим матеріалом.
 3. Під час підготовки до уроків особливу увагу приділяти практичній спрямованості навчання фізики.
 4. Регулярно проводити індивідуальну роботу з випускниками з метою якісної підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Англійська мова

       Миронова Н.І.

Протягом 2017 -2018 н.р. Миронова Н.І., викладала англійську мову з 1  по 11 класи. У цьому навчальному році продовжила працювати над вирішенням методичної проблеми «Інтерактивні форми і методи навчання іноземної мови». Свою діяльність будувала у відповідності із планом методичної роботи школи. Як вчитель англійської мови,постійно дбає про свій професійний розвиток, а тому велику увагу приділяла підвищенню  своєї професійної компетентності, зростанню педагогічної майстерності та розвитку творчого потенціалу, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.  Намагалася будувати навчальний процес з урахуванням індивідуальності кожної дитини: її потреб, мотивів, активності, інтелекту. Підвищувала інтерес до вивчення іноземної мови шляхом залучення учнів до різноманітних конкурсів, інтернет-олімпіад, різноманітних виховних заходів.

Провела  тиждень англійської мови. У рамках тижня відбулися наступні заходи: загальношкільна лінійка відкриття, літературний вечір для учнів 8-11 класів «British Writers», виховний захід для учнів 1-5 класів “ABC Party”, всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч». Переможцями цьогорічного конкурсу стали:Мосіна Поліна(4 кл.)–золотий сертифікат,Мірошниченко Анна,Герасименко Марія, Герасименко Катерина– срібні сертифікати, Шульга Юлія, Андрусишина Віолета-бронзові сертифікати.

З учнями 9 класу долучилися до проведення Єдиного уроку англійської мови,присвяченого творчості В.Шекспіра. Залучила учнів Герасименко Катерину та Рябошапку Дмитра до участі у конкурсі від видавництва MM Publications “I’m proud of being Ukrainian”.

Брала активну участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів англійської мови: входила до складу журі районної олімпіади з англійської мови, очолює фахову групу «Корисні посилання».

Результати районної олімпіади з англійської мови: Андрусишина Віолета(10 кл.) – 3 місце, Герасименко Катерина (11 кл.)-1 місце.

Підготувала учнів до виступу у районному конкурсі читців англомовної поезії «Струни душі» : Марченко Анастасія(8клас) та Андрусишина Віолета (10клас) посіли відповідно ІІ та І місце.

Підготовка переможців онлайн-олімпіади з англійської мови «На Урок»: Задорожня Олександра, Сиплива Олена (9 клас)- дипломи І ступеня, Беля Максим(4 клас)- диплом І ступеня,Марченко Анастасія-диплом ІІІ ступеня.

Постійно працює над підвищенням рівня своєї педагогічної майстерності: участь у вебінарах, онлайн-курсах, участь у міжнародному конкурсі для вчителів англійської мови Pearson ELT Teacher Award.

Разом з учнями 9,10 та 11 класів долучилася до участі в міжнародному освітньому проекті «Найбільший урок у світі». Нагороджена сертифікатом за участь у проекті «Найбільший урок у світі» за підтримку Глобальних цілей сталого розвитку.

У січні одержала перемогу у конкурсі для вчителів англійської мови “Upgrade your Teaching!”, який проводився студією  освіти для викладачів «СОВА» спільно з громадською спілкою «Освіторія» та “School Angels”. Була нагороджена  сертифікатом та правом відвідати безкоштовний тренінг для вчителів англійської мови у м. Київ 27-28.01.2018.

Перемога та участь у методологічному семінарі-тренінгу Mini-сamp LEAD, під час якого учасники обговорили реалізацію завдань Нової української школи в контексті особистісно компетентністного підходу.

Пройшла онлайн-курс для вчителів початкової школи від EdEra.

Якість знань та СРК з англійської мови відповідно складають:

Клас Якість знань СРК Середній бал
2(5 учнів) 80% 67,7% 8
3(5учнів) 40% 51,7% 6,2
4(11 учнів) 73% 60,6% 7,3
5(9 учнів) 45% 52,8% 6,3
6(5учнів) 40% 50% 6
7(8 учнів) 25% 47,9% 5,8
8(5 учнів) 60% 55% 6,6
9(7 учнів) 43% 53,6% 6,4
10(6 учнів) 80% 60% 7,2
11(6 учнів) 50% 60% 7,2

В  2018-2019 н.р. вчителю необхідно: будувати навчальний процес з урахуванням індивідуальності кожної дитини: її потреб, мотивів, активності, інтелекту, сприяти підвищенню професійної компетентності, зростанню педагогічної майстерності та розвитку творчого потенціалу вчителя, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію відповідно до вимог НУШ.

 

Географія

Куцевол Л.І.

Протягом 2016 – 2017 н. р. викладала предмети географію, біологію, основи здоров’я. Проблема над якою працює: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках географії».

У своїй діяльності  прагне до вирішення наступних завдань :

розвиток психомоторних процесів: логічного, критичного і творчого мислення, мови, уваги, пам’яті, уяви через здійснення творчої діяльності і використання проблемного, частково-пошукового, дослідницького методів навчання;

формування вміння відповідати на нестандартні питання;

виявлення знань необхідних на уроках географії в суміжних науках: хімії, біології, екології і економіці;

розвиток аналітичного мислення учнів.

Учитель на своїх уроках широко застосовує інтерактивні методи навчання, що робить процес пояснення нового матеріалу наочним, показує явища, що вивчаються, в розвитку, сприяє формуванню аналітичних здібностей, здійснює зв’язки між навчальними предметами.

При підготовці домашніх завдань пропонувала учням готувати реферати, доповіді,  комп’ютерні презентації.

Використовує особистісно-орієнтований підхід,  реалізовувала міжпредметні зв’язки.

На  уроках застосовувала  взаємну перевірку знань, самоаналіз, самооцінку.

Працювала над розвитком пізнавальних інтересів учнів,  які на уроках сприяють глибокому засвоєнню знань.

Провела тиждень географії під назвою «Екологічна мандрівка».  Протягом тижня була проведена святкова лінійка, учні школи готували плакати – презентації: «Країни – сусіди України», розгадували географічні ребуси, кросворди, взяли участь міжнародній грі «Колосок». Провела гру між учнями старших класів «Найрозумніший», де переможцем став учень 8 класу Рябошапка Дмитро.

Її учні брали участь в міжнародних природничих інтерактивних конкурсах «Геліантус» та «Колосок».  Учні школи отримали срібні та золоті сертифікати.

Готувала та збирала презентації, фільми для проведення уроків. Працювала над створенням електронних збірників конспектів уроків.

Якість знань з предмету географія така: 6 кл. – 22 %; 7 кл. – 67%; 8кл. – 43%; 9 кл. – 60%; 10 кл. – 50%. З природознавства в 5 кл. – 60%.

Брали участь в районній олімпіаді з географії і отримали такі результати:

7 кл. – 5 м; 8 кл. – 4 м; 10 кл – 2 м; 11 кл. – 4 м; 9 кл. – 2 місце.

Продовжує брати участь у створенні методичного посібника «Підвищення мотивації учнів на уроках географії в 6 класі».

Взяла участь в міжнародній природничій грі «Колосок-учитель».

Прослухала зимову та весняну сесію вебінарів.

В наступному році вчителю необхідно працювати над методикою роботи з учнями по самооцінці.

 

Практичний психолог

       Герасименко Т.В.

У 2017-2018 н.р. проводила психологічний супровід  обдарованих дітей у процесі всебічного розвитку. Сприяла формуванню особистості учнів шляхом індивідуальних нахилів. Співпрацювала з учителями молодших та старших класів, адміністрацією школи, а також з батьками учнів. Здійснювала психологічний супровід в процесі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Протягом року вела діагностичну діяльність в рамках діагностичних мінімумів.

Поглиблювала  роботу з психологічної просвіти батьків та вчителів.

Проводила роботу з формування в учнів здорового способу життя, здійснювати профілактику шкідливих звичок та СНІДу серед дітей та підлітків.

Поглиблювала роботу щодо виконання державної програми про протидії торгівлі людьми, Закону України « Про попередження насильства в сім’ї», зосередити особливу увагу на програмі «Попередження суїцидальної поведінки». Для цього введена додаткова «година психолога».

Проводила роботу щодо статево-рольового виховання підлітків. Підвищення психологічної культури взаємодії протилежних статей.

Проводила роботу щодо налагодження сприятливого мікроклімату учнівських колективів.

Проводила діагностичну та розвивальну роботу з обдарованими дітьми.

Велася профорієнтаційна робота.

Консультаційна і корекційна робота з дітьми-інвалідами: проведення індивідуальних консультацій з питань самопізнання

Проводила роботу з дошкільниками у ДНЗ.

Проводила роботу соціального і психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій.

Продовжувала роботу з дітьми «групи ризику»

Протягом року вела діагностичну діяльність щодо жорстокого поводження серед дітей.

Працювала над проблемою «Розвиток зв’язного мовлення учнів 1 класу у процесі адаптації»

Адаптація до школи, до шкільних умов – це досить тривалий процес , пов’язаний зі значним напруженням усіх систем організму. Залежно від стану здоров’я , сімейного стану, ситуації в родині, відвідування чи не відвідування дитячого садка. Адаптація до школи, до нових умов життя може мати різний перебіг.

Протягом першого семестру з метою визначення рівня, на якому перебувають діти, була проведена наступна робота по адаптації до навчання в школі:

Проводила методику «Діагностики відношення до школи».

У своїй роботі в рамках психологічного забезпечення морального виховання проводила:

1)індивідуальні бесіди з учнями( щодо подолання проблеми, яка виникла. До таких проблем можуть відноситися, наприклад, протестування проти вимог дорослих, необґрунтоване поводження, мотивація конфліктів, несформоване статево-рольове поводження, підвищена уразливість на однолітків, нав’язлива переконаність довести усім свою особистісну повноцінність, нерозуміння дитиною самої себе й інше.);

2) анкетування учнів;

3) заняття тренінгового характеру, проведені з різними віковими групами відповідно до психологічних потреб дітей. Вони орієнтовані на такі задачі:

– установлення довірчого міжособистісного контакту між учасниками і практичним психологом;

– створення безпечного для особистості простору;

– здобуття кожним позитивного індивідуального досвіду;

– забезпечення процесу рефлексії протягом усього заняття.

Заняття включають етичні діалоги про класні та особисті проблеми учнів, за допомогою яких формуються наступні психологічні умови морального розвитку учнів:

– подолання конфліктів в міжособистісному спілкуванні з однолітками і дорослими;

– консультації батькам;

– консультації вчителям початкових класів, класним керівникам, вчителям – предметникам.

Практика показала, що при ефективній побудові даних занять позитивно міняється моральна атмосфера освітнього простору школи, створюється сприятливий грунт для діяльності і спілкування учнів, формування їхніх міжособистісних стосунків.

 

 

Музика, художня культура

      Антонюк О.О.

 

У 2017-2018 н.р. викладала музику у 1-8 класах, образотворче мистецтво у 1-7 класах та художню культуру у 9-11 класах.

Мета її педагогічної діяльності в першу чергу формування духовної, висококультурної, моральної особистості здатної до саморозвитку і самовдосконалення.

Працювала над проблемою «Розвиток творчих здібностей учня шляхом використання інтерактивних технологій»

Завдання, які вирішувала на шляху розв’язання даної проблеми:

-організація різних видів діяльності на уроках музики, обр.мистецтва та художньої   культури, як за формою так і за змістом;

-формування в учнів творчих здібностей, вмінь та культури ;

-розвиток художньо-образного мислення;

-розвиток в учнів музичних здібностей і формування музичної культури;

– залучення учнів до «золотого фонду» музики;

Спрямовувала свою діяльність на забезпечення високої мотивації у дітей. Для цього ефективно використовувала  різні форми і методи освітнього процесу.

– Метод міждисциплінарних взаємодій

– Творчий метод

-Метод сходження від приватного до загального

-Усний контроль: фронтальний опитування, індивідуальне опитування.

-Письмовий контроль: письмовий залік, вікторина, тест.

Учитель прагне активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищити в них інтерес до процесів здобуття знань, формування умінь і навичок. Використовує  мультимедійні технології на уроках, завдяки опрацюванню програми  Internet. Для учнів старших класів готуює презентації, підбирає відео фрагменти.

На уроках використовує активні методи навчання, пожвавлює заняття захоплюючими оповідями, музичними та історичними загадками, іграми тощо. Широко використовує інтерактивні методи «Інтерв’ю», «Мікрофон»,вправи «Слайд-шоу», «Ланцюжок»,ігри, галерею ілюстрацій до вивченої теми, роботу в парах.

Проводила уроки-подорожі,  урок вільного спілкування, урок-змагання, урок-семінар, урок-захист проектів. Учні брали активну участь у позакласних заходах.

Для самостійної роботи широко практикує різноманітні завдання, виконання яких потребує виявлення активності у учнів. Бо самостійна робота в процесі навчання є, в першу чергу, джерелом знань, що забезпечує  ознайомлення з  творами мистецтва світової культури.

 

Початкова школа

Вчитель 1 класу

Діхтенко Н.В.

Діхтенко Н.В. у 2016 – 2017 навчальному році в 4 класі викладала уроки математики, природознавства, християнської етики та трудового навчання.

З метою розвитку особистості дитини  використовувала інтерактивні методи у навчально-виховній діяльності і працювала над темою «Використання інтерактивних методів навчання в початковій школі». Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, виховуються почуття толерантності.

Уроки математики, організовані за інтерактивними технологіями, сприяли розвитку мислення учнів, уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися поважати думку іншого і вміти аргументувати  свою думку. На своїх уроках стимулювала творчий пошук, використовувала різні методи і форми роботи, прищеплювала учням навички самостійної роботи з книгами; розвивала навички роботи в групі (найчастіше парну і групову роботу проводила на етапі застосування набутих знань.

Найважче працювати зі слабкими учнями, вони потребують дуже багато уваги на уроці); вміння слухати товаришів та висвітлювати свою думку (методи “Коло ідей”, “Мікрофон”);  привчає до дослідження, пошуку, спостережливості. З метою розвитку навичок ведення дискусії застосовує метод “Акваріум”. На етапі закріплення вивченого матеріалу використовує кросворди та ігри: “Хто більше знає”, “Поле чудес”, вікторини, прийом “П’ять речень”.

У цьому навчальному році у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» прийняла участь Герасименко Марія та в олімпіаді з математики (ІІ етап)  Мосіна Аліна.

Аналізуючи підсумкову контрольну роботу можна зазначити, що якість знань становить 50%.  Одна учениця (Мосіна А.) виконала роботу на високому рівні, троє (Герасименко М., Масливець К., Вовчок О.) на достатньому, двоє на середньому (Новіков Р., Літвінов Р.) і двоє на низькому (Шапаренко Б., Слесаренко Н.).

В наступному році вчителю необхідно продовжувати систематичну роботу з дітьми, які мають достатній потенціал для розвитку навчальних здібностей, а саме: активізувати мислення учнів, залучати учнів до плідної бесіди, мотивувати навчання, показувати різні точки зору, допомагати ставити свої запитання та формувати власну думку.

Особливу увагу звернути на  навчання учнів початкового та середнього рівня ( Бутенко О., Слесаренко Н., Шапаренко Б.

 

 

 

Вчитель 2 класу Герасименко Т.В.

На протязі року працювала над проблемою наближення початкової школи до формуючої інноваційної системи освіти.

На уроках   створювала умови для особистісно орієнтованого навчання та компетентністного підходу до організації навчально-виховного процесу,  умови для саморозвитку і самонавчання дітей.

Працювала над  розробкою і впровадженням технології щодо формування загальнонавчальних умінь, умінь самостійної та самоосвітньої діяльності молодших школярів; життєвих, загальнопредметних та предметних компетентностей

Курс «Вчимося жити разом» впроваджувала на уроках з основ здоров’я . Збереження здоров’я та соціалізація молодших школярів,  виховання громадянина наскрізними лініями відбувалися на кожному уроці . Застосовувала  елементи  інтегрованого навчання на різних уроках. Багато цікавих  та простих для дітей тем  вивчали у другому  класі. «Я – школяр»,  «Наш клас», «Мої друзі», «Моє довкілля», «Осінь», «Я і моя Батьківщина» . Провела інтегровані уроки «Дерева в осінньому вбранні», «Подорож на математичну галявину».

Провела майстер – клас на районному семінарі вчителів початкової ланки Слов’янського району по темі «Прийоми педагогічної техніки на інноваційному уроці як інструментарій майстерності вчителя».

Брала участь у вебінарах «Використання інтерактивних прийомів «Фішбоун» та «Кубик Блума» на уроках в початковій школі» та ін..

Взяла активну участь у конгресі освітян Донеччини у панельній дискусії вектор № 1 «Інтегроване навчання».

Продовжує неперервну післядипломну освіту вчителів початкової школи в  міжатестаційний період (проходить курс на платформі «Едера» ) .  Взяла участь у конкурсі педагогічної майстерності  «Панорама творчих уроків 2016», поділилася досвідом роботи з теми «Формування критичного мислення особистості у навчально – виховному процесі» м. Київ , отримала грамоту.

На науковій конференції в Донбаському державному педагогічному університеті виступила  з метою поширення досвіду роботи  по темі   «Читання та письмо для розвитку критичного мислення», стаття надрукована у збірнику «Пошуки і знахідки»  2016.  Взяла участь у конференції «Реалії та перспективи національно-патріотичного виховання у вимірі сучасності». В статті  «Плекаємо громадянина» розкрила основні чинники національно-патріотичного виховання на уроках в початкових класах. Виступ надрукований в матеріалах конференції. Має публікації в періодичних педагогічних виданнях: (Інтегрований урок з природознавства і художньої праці  «Весна прийшла. Ліплення жайворонків» розміщений  на сайті «Учительський журнал он-лайн»

Провела  «Свято рідної мови»,  відеоматеріали про яке розміщені на сайті Андріївської сільської ради, відгук про свято надрукований в газеті «Вісті».

Рівень навчальних досягнень учнів:

Українська мова:                       Літературне читання:                      Математика:

високий – 1 – 20%                    високий – 1 – 20%                           високий – 1 – 20%

достатній – 3 – 60%                  достатній – 3 – 60%                         достатній – 3 – 60%

середній – 1 – 20%                    середній – 1 – 20%                           середній – 1 – 20%

 

Вчитель 3 класу Шумаєва Т.М.

На початку року вчителем були ретельно опрацьовані  державні вимоги щодо теоретичних знань та практичних умінь навичок учнів 3 класу за програмою МОН України . Ознайомилася з рекомендаціями( оновленням )

При вивченні української мови особливу увану звертала на розвиток мовленнєвих навичок . Діти вчилися складати діалоги , логічно доводити свої думки , визначати тему і мету прочитаного  або почутого матеріалу . Складали усні  і писемні висловлювання за дидактичною опорою або висловлювали свої власні думки . Вчилися письмово переказувати тексти , аналізувати свої роботи та помічати позитивні сторони в роботі товариша . Використовувала активні ігри і “ Мікрофон “ , “ Вірю – не вірю “ , “ Асоціативний кущ “ , “ Карусель “  ,  “ Мозкова атака “  та  інші .

Дотримуючись програмової мовної змістової лінії , особливу увагу приділила поширенню знань за темами “  Мова і мовлення “ ,        “Речення “ , “ Cлово “  , “  Частини мови “ . Використовувала вправи “ Незакінчене речення “ , тестові завдання , схеми , складання загадок , відгадування кросвордів і ребусів . Спрямувала зусилля  дітей на удосконалення письма букв , розвиток швидкості письма , оформлення письмових робіт , роботу з дошкою .

На уроках літературного читання ознайомилися з творчістю українських   та зарубіжних поетів та письменників . Діти опанували весь запропонований їм матеріал , вивчили понад 10 віршованих творів , знають напам’ять прислів’я за певною тематикою , скоромовки , чистомовки , прізвища українських письменників та їхні твори . Тісний зв’язок встановили з бібліотекарем школи Задорожньою О. І. Майже щодня діти відвідували бібліотеку , вміють працювати з худ.  літературою . Проводилися заходи “Зимонька – зима “ . “ Люблю тебе матусю “ , конкурси читців до свята матері , рідної мови .

Концентричність  матеріалу з математики поступово поширювати  знання учнів за другий клас . Діти вивчили числа тисячі , розряди , вміють їх порівнювати і виконувати арифметичні дії . Наприкінці опанували письмове множення і ділення . Застосовують переставний та сполучний закони множення , познайомилися з частиною числа і дробами .

Розуміють , читають , записують і обчислюють математичні вирази . Поширили знання величин . Розв’язують задачі усіх видів за програмою .

Використовувала дидактичні ігри “Ланцюжок “ , “ Двобій “  , “  Хто швидше ? “

Проводимо уроки-подорожі , інтелектуальні  уроки , вікторини ,     ігри . Особливу увагу приділяю оздоровчій функції : фізкультхвилинка  , рухливі ігри , енергізатори . Слідкую за постаттю учнів за допомогою мішечків з сіллю під час каліграфічного письма .

Рівень навчальних досягнень учнів:

Українська мова:                       Літературне читання:                      Математика:

високий – 2 – 40%                    високий – 2 – 40%                           високий – 0

достатній – 0                              достатній – 1 – 20%                         достатній – 2 – 40%

середній – 3 – 60%                    середній – 2 – 40%                           середній – 3 – 60%

 

 

 

Вчитель 4 класу

Герасименко О.В.

Протягом 2017-2018н.р. працювала над проблемою  «Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів  на уроках в початковій школі.»

Свою роботу  з виховання пізнавальних інтересів на уроках і в позакласних заходах будувала у такій послідовності: цікаво → знаю → вмію. Прагнула зробити навчання не простішим, а зрозумілішим для дітей. Пріоритет надавала розвивальній функції навчання, самостійності учнів, нестандартності думок .

На уроках  використовувала: дидактичні ігри « «Впізнай тему», «День-ніч», «Влуч у ціль» «Так чи не так?»,«Місток дружби»,«Збери пазли»  , « Хто швидче»,  методи «Незакінчене речення», взаємоконтролю, «Мозкова атака», «Мікрофон» , прийоми «Коло» , «Незвичайний початок», задачі у віршах, задачі-жарти, ребуси, ігрові і цікаві ситуації.               В своїй роботі керувалася принципами навчання: доступність, систематичність, науковість, наочність.    У своїй роботі застосовувала такі види уроків: урок-подорож, урок-мандрівку, урок-змагання, урок-конкурс, нестандартні розминки, лінгвістичні казки, мультимедійний супровід занять.

Під час проведення уроків  застосовувала у роботі різноманітні форми колективної та самостійної діяльності учнів ( робота за опорними та індивідуальними картками, робота в парах, групах, колективні завдання).

Протягом навчального року учні класу брали  участь у різних конкурсах. Були учасниками  Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу  «Колосок». Золотий сертифікат отримала Мирошниченко А. Срібні сертифікати отримали:.   Мосіна П. ( 2сертифікати), Солоп В.(2 сертифікати), Беспальченко Б. , Переверзєва П.

Брали участь у Всеукраїнській інтернет – олімпіаді «На урок».

Дипломи ІІ ступеня Солоп В. та Мирошниченко А.

Беля М. та Мирошниченко А. брали  участь у VІІІ Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок»

У 2018 році пройшла дистанційні курси Едєра , Он-лайн – курс «Вчимося жити разом» (обсягом  30 академічних год), Он-лайн – курс «Основи  здоров’язбережної компетентності» (обсягом  60 академічних год) Сертифікати отримано.

Було  проведено:  відкритий інтегрований урок з математики та природознавства « Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на зведення до одиниці. Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити», відкритий загальношкільний захід «Козацькому роду нема переводу!», відкритий захід «Прощавай, початкова школо!»

Протягом року брала участь у вебінарах  та отримала сертифікати.

Друкувалася на порталі  «Учительский журнал он-лайн», на «Методичному порталі».

Рівень навчальних досягнень учнів з української мови

Початковий рівень (0%) Середній рівень 3 учні  ( 27%).  Достатній рівень 6 учнів (55%). Високий рівень 2 учня ( 18%).

Якість знань 73%, середній рівень компетентності 7,3б (60,6%)

                Рівень навчальних досягнень учнів з читання

Початковий рівень (0%) Середній рівень 3 учні ( 27%). Достатній рівень 5 учнів (46%). Високий рівень 3 учні (  27%)

Якість знань 73%, середній рівень компетентності 7,6 б (63,6%)

Рівень навчальних досягнень учнів з  математики

Початковий рівень 1 учень (9%). Середній рівень 3 учні ( 27%). Достатній рівень 6 учнів (55%). Високого рівень має1 учень ( 9%).

Якість знань 64%, середній рівень компетентності  7,1б. (59,1%)

Рівень навчальних досягнень учнів з  природознавства

Початковий рівень (0%). Середній рівень 3 учні ( 28%). Достатній рівень 4 учні (36%). Високого рівень має 4 учня (36%).

Якість знань 73%, середній рівень компетентності  7,6б. (63,6%)

Рівень навчальних досягнень учнів з  російської мови

Початковий рівень (0%). Середній рівень 3 учні ( 27%). Достатній рівень 7 учнів (64%). Високого рівень має1 учень (9%).

Якість знань 73%, середній рівень компетентності  7,3б. (60,6%)

 

 

1.6. Аналіз матеріально-технічної бази та фінансово-господарської

діяльності школи:

 • надана грошова винагорода всім працівникам школи в розмірі 10%;
 • в кінці 2017р. всі члени трудового колективу отримали премію.
 • забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життє­забезпечення школи;
 • бюджет використовується в межах запланованих асигнувань на школу;
 • продовжено роботу по впорядкуванню шкільного майданчика: завезено пісок для розмітки футбольного поля; покошена трава;
 • виконано косметичний ремонт 11 класних кімнат (спонсорські кошти);
 • частково здійснено ремонт системи опалення;
 • За кошти Андріївської сільської ради у 2017-2018 навчальному році було придбано:
 • металокерамічні дошки, парти та стільці (антисколіозні) = 172000,00 грн.
 • строй матеріали для заміни лінолеуму в 2-х класних кімнатах на суму 20000,00 грн.

благодійна допомога:

 • від партії «Блок Петра Порошенка» ноутбук «Lenovo» – 1 шт. х 15000,00 грн. = 15000,00 грн.; проектор Acer – 1 шт. х 8977,00 грн.
 • від ТОВ КЗТС «Машинінг» м’ячі футбольні – 3 шт. х 320,00 грн. = 960 грн.
 • від партії «Батьківщина» Морозильна камера Indesit 1 шт. х7900,00 грн., футбольний м’яч – 1 шт. х 250,00 грн., 3 шт. х 500 = 1500 грн.
 • від «Радикальної партії» М’ячі ут зальні 2 шт. х 400,00 грн., 1 шт. – 600,00 грн., скакалки – 20 шт. х 20,00 грн.; Принтер МФН 1 шт. х 4016 грн.
 • від батьків учнів школи стелаж-сушка для посуду 1 шт. х 6800,00 грн.
 • від батьків учнів 1 класу стенд «Моя країна – Україна» 1шт. х 120,00 грн.
 • від батьків учнів 2 класу стенд «Алфавіт» 1 шт. х 285,00 грн., стенд «Числовий промінь» — 1 шт. х 280,00 грн. Всього на суму : 565,00 грн.
 • від батьків учнів 4 класу класний куточок 1 шт. х 210,00 грн., стенди : «Мовна скарбничка» — 1 шт. х 285,00 грн., «Математична скарбничка» — 1 шт. х 965,00 грн; фарба для фарбування батарей і підвіконників 1 шт x 180, 00 грн . Всього на суму : 1640 грн.
 • від батьків учнів 5 класу жалюзі горизонтальні білі 6 шт. х 236,00 грн.=1416,00 грн.
 • від батьків учнів 6 класу класний куточок 1 шт. х 485,00 грн., «техніка безпеки» 1шт. х 500,00 грн. фарба для фарбування батарей, підвіконників і столу 1 щт x 164,00 грн. Всього на суму : 1149 грн.
 • від батьків учнів 8 класу класний куточок 1 шт. х 210,00 грн.
 • від батьків учнів 9 класу класний куточок 1 шт. х 300,00 грн. + Вивчаємо англійську» 1 шт. х 300,00 грн. Всього на суму : 600,00 грн.
 • від батьків учнів 10 класу класний куточок 1 шт. х 370,00 грн; фарба для фарбування батарей і підвіконників 1 шт х 200,00 грн. Всього на суму : 570,00 грн.
 • від батьків учнів 11 класу класний куточок 1 шт. х 500,00 грн; фарба для фарбування батарей і підвіконників 1 шт х 160,00 грн. Всього на суму: 660, 00 грн.
 • від батьків учнів школи ноутбук Dell Inspirion 3567 – 1шт. х 10299,00 грн.; мишка Logitech M 185 – 1х404,10 грн., екран Actr T87-SO1MW – 1шт. х 1899,00 грн.
 • від Діхтенка Руслана Миколайовича стенди ( 21 шт.) та комплекти стендів (2 комплекти) в учительську кімнату, кабінет української мови, кабінет фізики та коридори; «Клінідез» всього на суму 13434,00 грн; .
 • від Федерації футболу Донецької області м’ячі 5 шт. х 350,00 = 1750,00; манішки ігрові 10 шт. х 95,00 = 950,00 грн.; сітка для футбольних м’ячів 1 шт. х 30,00 грн.;

від благодійного фонду «Віра в благо»

 • форма футбольна – 3575,00 грн.
 • фарба на 1900,00 грн.;
 • стенд «Протипожежної безпеки» 2 шт. х 557,50 = 1115,00 грн.
 • колодязь декоративний 1 шт х 7500,00 грн.
 • запасні частини на автомобіль Renault на 720,00 грн.
 • багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS – 7176,00 грн.
 • кабель Patron USB 2/0 – AM – BM 1.8 чорний – 23,00 грн.
 • картридж Way для Canon (737) – 398,00 грн.
 • Біндер Agent B-12 – 1184,51 грн.
 • Обкладинки для політурки Agent А4 прозорі 200 мкм 100 шт х 1,99=199,00 грн.
 • Пластикові пружини Buromax d8 мм білі – 100 шт х 0,70 = 70,00 грн.
 • Пластикові пружини Buromax d12 мм білі – 100 шт х 1,18 = 118,00 грн.
 • Пластикові пружини Buromax d25 мм сині – 50шт х 3,90 = 195,00 грн.
 • Старт набор для перепльоту Agent – 0,05 грн.
 • Обкладинка для брошурування картонна bindMARK А4 250 мкм «глянець» асорті – 100 шт х 2,66 = 266,46 грн.

Всього на суму: 299339,12 грн.

проведений:

поточний ремонт комплексу шестирічок – 199000,00 грн

ремонт підлоги у 2-х класних кімнатах – 20000,00 грн.

 

виділено кошти на:

ПКД ремонту комплексу шестирічок  – 10000,00 грн;

ПКД утеплення школи – 25000 грн;

 

 

1.7. Аналіз виконання річного плану

Аналіз результатів роботи школи за 2017-2018 н.р. свідчать про виконання в цілому річного плану роботи школи.

За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 5 педрад з актуальних проблем педагогіки, 19 нарад при директорові, на яких розглянуто 100 питань роботи школи. Перевірено стан викладання основних предметів в 4 класі, української мови, української та зарубіжної літератури, фізкультури, мистецтва, художньої культури, математики, російської мови.

Відповідно до нового положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію 11 педагогів Герасименко О.В., Діхтенко С.І., Колибаба З.І., Діхтенко Н.В., Столяр Т.В., Антонюк О.О., Рябошапка Л.В., Яковенко С.А., Лісова Ю.В., Крайня В.О., Шумаєва Т.М.

Згідно з річним планом працювали Рада школи, рада профілактики. Організовано проводились заходи з початку та закінчення навчального року. Регулярно та якісно проводились засідання НМК школи. Успішно проведені традиційні свята школи: свято 1-го та останнього дзвоника, до дня вчителя, новорічні ранки, до 8 березня. Результативно проведена робота з профілактики правопорушень серед учнів та попередження травматизму серед учнів та працівників школи.

Покращення потребує робота з обдарованими дітьми, підготовка їх до рівня участі в обласних олімпіадах.

Порівняно з минулими роками:

Атестація педагогічних працівників

Рік Загальна кількість

учителів, які атестуються

Вища квал.

Категорія

Педа­огічне звання І квал. Категорія II квал. Категорія Спеці­аліст
2009 3 1 Вчитель-методист 1 1
2010 4 2 Вчитель-методист, старший вчитель 2
2011 3 2 1
2012 2 1 Старший вчитель 1
2013 6 1 Старший вчитель 3 2
2014 4 3 Вчитель-методист 1
2015 2 1 1
2016 3 1 1 1
2017 3 1 Старший вчитель
2018 11 6 Вчитель-методист, старший вчитель 4 1

Однак деякі розділи річного плану виконано на недостатньому рівні:

 • недостатня робота з слабо встигаючими учнями та учнями середнього рівня;
 • недостатня робота з превентивного виховання.

 

1.8. Пріоритетні завдання, цілі школи в новому

2018-2019 навчальному році:

 

У навчанні:

– забезпечення базової освіти, допрофільної підготовкита навчання за визначеними профілями;

– спрямування навчально-виховного процесу на розвиток в учнів умінь застосовувати знання в особистих цілях і суспільному житті;

– виявлення та розвиток обдарованих учнів, залучення їх до участі в різноманітних інтелектуальних заходах, науково-дослідницькій діяльності;

– підтримка та розвиток здоров′язберігаючого навчального середовища на основі просвітницької та організаційно-методичної оздоровчої діяльності.

У вихованні:

– соціалізація виховного простору школи на основі дитино центризму, з орієнтацією на учнівські потреби;

– підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної активності учнів;

– спрямування діяльності класних керівників на національно-патріотичне виховання, формування якостей, необхідних для швидкоплинних умов життя.

У методичній діяльності:

– спрямування організаційно-методичного забезпечення на переорієнтацію вчителя на суб’єктно-суб’єктні відносини в організації навчання;

– відпрацювання інноваційних технік, які сприяють підвищенню читацької, математичної та природничо-наукової грамотності, уміньпрацювати з різними джерелами інформації, передавати експліцитне значення текстів;

– надання методичної підтримки вчителям, які беруть участь у педагогічних заходах різного рівня.

У роботі з кадрами:

– створення умов для формування професійно компетентного колективу на основі атестації відповідно до нормативних вимог;

– забезпечення організаційно-адміністративної підтримки інноваційних пошуків учителів.

У системі контролю за освітнім процесом:

– спрямування внутрішньошкільного контролю на підвищення ефективності освітнього процесу та якості освітніх результатів;

– проведення аналізу уроків, занять гуртків, факультативів, виховних заходів з урахуванням нових вимог до організації навчання.

В управлінні школою:

– орієнтація управлінських функцій та рішень на досягнення запланованих результатів;

– створення сучасної матеріально-технічної бази для навчання й виховання, виявлення та розвитку учнівських обдарувань;

– підтримка ефективної співпраці з Радою школи та батьківським комітетом;

– забезпечення розвитку школи на основі демократизації управління, формування в школярів звичок здорового способу життя, свідомої потреби в руховій активності;

– забезпечення сучасних матеріально-технічних та навчально-методичних умов для учнів та вчителів;

– підтримка ефективної співпраці з Радою школи та батьківським комітетом;

– створення умов для реалізації вибраної проблеми школи;

– контроль за дотриманням працівниками, учнями правил техніки безпеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛИ  ПЛАНУ

І.   Організаційні заходи.

ІІ.  План і тематика педрад.

ІІІ. План і тематика нарад при директорові.

ІV. Внутрішньо шкільний контроль і керівництво навчально-виховним процесом у школі.

 1. Робота з педагогічними кадрами. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

VІ. Заходи по забезпеченню всебічного виховання учнів у системі позаурочної діяльності.

VІІ. Інформаційно-просвітницька робота.

VІІІ. Робота з батьками, шефами, громадськістю.

ІХ. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Х.  Зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

 

ДОДАТКИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ.

 1. План методичної роботи.
 2. План виховної роботи.
 3. План гурткової роботи.
 4. План роботи бібліотеки.
 5. План роботи дитячої організації.
 6. План роботи батьківської ради.
 7. План роботи батьківського всеобучу.
 8. Плани роботи класних керівників.
 9. План роботи навчальних кабінетів, шкільних майстерень, навчальної ділянки, спортивного залу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ

Роз-діл Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  вик – ня Виконавці Форма контролю прим
І Медичний огляд робітників школи До 28.08 Робітники школи Інформація в КЗ «ЦОЗО»
Огляд готовності навчальних кабінетів і шкільної  майстерні Складання актів До 30.08 Директор, профком акти
Складання плану вих. роботи План роботи До 30.08 ЗВР
Внесення змін і затвердження Правил внутрішнього розпорядку для працівників школи Загальні збори колективу 30.08 Директор, профком
Підготовка до роботи шкільної їдальні Акт прийомки їдальні До 30.08 Дир., зав. їдальні, завгосп Інформація в КЗ «ЦОЗО»
Підготовка первинної навчальної документації: програми, кл. журнали, підручники, розклад уроків До 30.08 Заст. НВР, бібліотекар, вчителі, кл. кер.
Проведення переклички учнів До 30.08 Кл. кер
Внесення корективів до алфавітної книги, списків учнів мікрорайону контроль До 30.08 Директор, ЗНВР Інформація, списки в

КЗ «ЦОЗО»

Завершення прийому до 1 кл наказ 30.08 Директор Інф. до відділу освіти
Комплектування 1-11 кл. наказ 30.08 директор Інф. до відділу освіти
Остаточний розподіл пед. наван. вчителів відповідно до н. плану. Наказ 29.08 Директор профком Інформація в КЗ «ЦОЗО»
ІІ Наслідки роботи Андріївської ЗОШ І-ІІІ ст. за 2017-2018 н. р. Задачі на новий навч. рік Педрада, доповідь 30.08 Директор, ЗНВР, ЗВР, педколектив протокол
Погодження плану роботи школи на 2017-2018 н. р. педрада 30.08 Директор ЗНВР, ЗВР протокол
Затвердження розкладу уроків,  індивідуальних занять,  розкладу дзвінків. педрада

затвердити

узгодити

30.08 Директор профком Погодження

затвердж.

Погодження робочого навчального плану на 2017-2018 навч. рік, проведення навчальної практики та навчальних екскурсій. педрада 30.08 Директор Протокол
Аналіз виховної роботи педрада 30.08 ЗВР протокол
Доцільність проведення навчальної практики педрада 30.08 ЗНВР протокол
ІІІ Організація роботи педколективу з охорони праці та техніки безпеки Нарада при директорові 27.08

 

Директор Протокол, наказ
Стан готовності школи до нового начального року Нарада при директорові 27.08 Директор Протокол, акти
Забезпечення підручниками Нарада при директорові 27.08 Директор Протокол
Комплектування класів, результати набору Нарада при директорові 27.08 Директор Протокол
Розподіл функціональних обов’язків Нарада при директорові 27.08 Директор Протокол
Працевлаштування випускників, підсумки  ДПА і ЗНО Нарада при директорові 27.08 Директор Протокол
Дотримання єдиних санітарно-гігієнічних норм організації навчання учнів Нарада при директорові  

27.08

Директор Протокол
Про організацію підвозу учнів Нарада при директорові  

27.08

Директор Протокол,

наказ

ІV Аналіз оздоровчої роботи весною-влітку 2018 року Опит вчит. та учнів До 25.08 ЗВР Звіт до відділу освіти
Стан готовності шкільної матеріально-технічної бази контроль 23.08 Директор, ПК Рейд-перевірка
Засідання шкільних НМК контроль 29.08 директор Відвідування
V Участь педпрацівників школи у серпневій конференції предметні НМК 5-тижд. педколектив
VI Підготовка до свята Першого дзвоника Написання сценарію До 31.08 ЗВР, пед. орг, кл. кер 11 та 1 класів Загальна репетиція
Організація фондів: облік, бібліотечно-бібліографічна класифікація художньої літератури, підручників, дидактичного матеріалу, розподіл фондів для видачі. вивчення До 31.08 бібліотекар відомість
VII Оформлення інформаційних стендів у школі Вивісити До 30.08 ЗНВР, ЗВР
Збори батьківської ради збори 31.08 дирекція Протокол
VІІІ Проведення соціологічного аналізу сімей учнів, складання банку даних Опитування вчит. та учнів, їх батьків До 29.08 ЗВР, класні керівники Звіт до відділу освіти
Вивчення побутових умов соціально неспроможних сімей Відвідування сімей До 30.08 Кл. керівники, Б\К акти
ІХ Повторний інструктаж з охорони праці для педпрацівників та ПСП Інструктаж 30.08 ЗНВР, завгосп заповнення журналу
Х Огляд спортивних споруд, подвір’я, приміщень школи Рейд-перевірка До 30.08 Дирекція,  профком акти
 

В Е Р Е С Е Н Ь

 

Розділ Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма контролю прим
І Складання тарифікаційних списків Звірити До 01.09 директор наказ
Аналіз виконання Закону України “Про освіту” Звірити списки дітей До 03.09 Дирекція, педколект. Звіт до відділу освіти
Внесення відповідних корективів до алфавітної книги, списків учнів мікрорайону, що прибули до школи та вибули. Записати видати наказ по руху учнів До 03.09 директор Звіт про дітей мікрорайону
Оформлення особових справ на першокласників заповнити До 03.09 Кл.кер.1кл. затвердити
Підготування звіту ЗНЗ заповнити До 05.09 Заст. Н\Р Звіт до відділу освіти
Контроль щодо організації чергування по школі Скласти графік 01.09 Голова ПК Затвердж.
Організація гарячого харчування в школі 01.09 Директор, ЗВР наказ
Призначення кл. керівників, вчителів поч. класів, зав. кабінетами 01.09 Директор профком наказ
Працевлаштування учнів 9,11 кл. Довідки До 05.09 Кл. кер. Інф. до відділу освіти
ІІІ Ведення шкільної  документації (календарне планування, класні журнали) Нарада при директорові 03.09 ЗНВР, ЗВР, директор протокол
Організація харчування Нарада при директорові 03.09 ЗНВР, ЗВР, директор протокол
Дотримання режиму роботи школи, організацію чергування, навчально-виховного процесу Нарада при директорові  

03.09

Директор протокол
Організація курсової підготовки вчителів Нарада при директорові  

03.09

Директор протокол
Про створення умов для індивідуального навчання учнів Нарада при директорові  

03.09

Директор протокол
Підготовка до проведення інвентаризації Нарада при директорові  

03.09

Завгосп, директор Наказ, протокол
Організація роботи з дітьми, які потребують особливої педуваги Нарада при директорові  

03.09

ЗНВР, ЗВР, директор Протокол
Організація методичної роботи Нарада при директорові  

03.09

ЗНВР, директор наказ
Організація гурткової роботи Нарада при директорові 03.09 ЗНВР, ЗВР, директор протокол
Організація чергувань класів та вчителів Нарада при директорові 03.09 ЗНВР, ЗВР, директор Протокол
Організація роботи з обдарованими дітьми Нарада при директорові 17.09 Директ. ЗНВР вчит-предм Протокол, наказ
Робота атестаційної комісії Нарада при директорові 17.09 Директор протокол
Організація роботи з попередження дитячого травматизму Нарада при директорові 17.09 Директор протокол
Підсумки працевлаштування випускників Нарада при директорові 17.09 Директор протокол
ІV Результати роботи щодо обліку неблагополучного контингенту Засідання при ЗВР До 12.09 ЗВР Інформація до відділу освіти
Робота в мікрорайоні контроль До 05.09 ЗНВР Звіт  до відділу освіти
Комплектування мережі школи, підготовка статистичної звітності. Контроль за охопленням навчанням дітей мікрорайону контроль До 05.09 ЗНВР Звіт  до відділу освіти
Попереджувальний контроль за дотриманням єдиного мовного режиму контроль До 04.09 Директор, ЗНВР Співбесіда з вчителями, учнями
Організація роботи гуртків, секцій контроль До 05.09 Директор, ЗНВР, ЗВР Затв. планів роботи
Оперативно – якісний контроль (стан оформлення класних журналів, особових справ) контроль До 06.09 Директор Відмітки в журналі
Контрольні роботи у 5 класі Проведення з 17-28.09 Дирекція Аналіз, бесіди з вчителями
Контрольний зріз знань учнів (4, 5, 6, 9, 11 кл ). Діагностичний моніторинг  укр. мова, математика, історія Письмові роботи

Вересень – жовтень

Дирекція Інформація до відділу освіти
Розробка плану соціально – економічного розвитку школи. План

 17.09 – 21.09

Дирекція План до с/ради
Підготовка проекту бюджету на 2018 рік. Проект

 17.09 – 21.09

Дирекція Проект до с/ради
Контроль за складанням виховних планів класних керівників контроль

До 12.09

ЗВР Затвердження планів
V Планування методичної роботи на І семестр Складання планів НМК До 04.09 ЗНВР Плани роботи
НМК класних кер. по плануванню вихов. роботи засідання 05.09 ЗВР План роботи
Організаційні засідання методичної ради та шкільних НМК засідання До 18.09 ЗНВР

кер. М/О

протокол
План та забезпечення курсової перепідготовки вчителів Планування До 12.09 ЗНВР Інф. до відділу освіти
Графік відкритих уроків, творчих звітів учителів графік До 17.09 ЗНВР Проведення, відвідування
Корекція графіка атестації план До 28.09 дирекція Атестація
Дослідження психологічної готовності дітей 1 кл. до навчання. Адаптація учнів 1 кл. до навчання психологічне обстеження 3-28.09 психолог Заповнення карток
Початок роботи атестаційної комісії За планом Протягом року Атестаційна комісія Протокол, наказ
Індивідуальні консультації з молодими вчителями та класними керівниками бесіди Протягом місяця ЗНВР, ЗВР Плани самоосвіти
Свято Першого дзвоника лінійка 01.09 ЗВР, пед.- орг. сценарій
Засідання ради школи засідання 03.09 ЗВР протокол
Мітинг до Дня визволення Донбасу мітинг 07.09 ЗВР сценарій
Організація участі класів у конкурсі «Живи, книго!». Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури Поточні роботи До 05.09 бібліотекар Інформація
Рада профілактики засідання 13.09 ЗВР протокол
Поповнення картотеки сімей школи Акти До 12.09 ЗВР, кл. кер. Звіт до відділу освіти, соц. паспорт
Вивчення умов виховання дітей у сім’ях. Відвідув. вдома, бес. Прот. міс. Кл. кер Акти, аналіз сімей
Корекційно – розвивальні заняття з першокласниками Заняття До 28.09 Психолог Аналіз
Година психолога Тренінги 03-28.09 Психолог Результати
День вчителя Святковий концерт 05.10 Пед.-організ, кл. керівники Сценарій
День самоврядування план 05.10. Пед.-орг., кл. кер. 11 кл. План
VІІ Бесіди по безпеці життєдіяльності школярів Бесіди інструктажі Щотижня Кл. кер        вчителі Запис у журналах
Поглиблений медогляд учнів медогляд За графік. Кл. кер Листи здор.
Поновлення плану евакуації учнів на випадок надзвичайної ситуації Оформл.  стендів До 03.09 Завгосп,

ЗВР

Вивісити  стенди
Інформація про учнів, що не відвідують школу без поважних причин Виявлення причин До 28.09 Класні керівники Інформація до відділу освіти та ССН
VІІІ Загальношкільні батьківські збори збори 03.09 дирекція протокол
ІХ Соціальний огляд сімей відвідування До 14.09 Кл. керівники Акти
Х Здійснення заходів по завершенню оформлення і благоустрою школи та шкільного подвір’я Роботи по благоустрою Протягом місяця Завгосп, учит. труд. навч., кл.керівники підсумки
Перевірка на готовність опалювальної системи Пробний пуск котел. До  28.09 Завгосп Інф. до відділу освіти, акт
Здійснення комплексу заходів по підготовці школи до роботи в зимових умовах утеплення Протягом місяця Завгосп інформація
Озеленення шкільного приміщення та класних кімнат Висадження квітів Протяг. місяця Завгосп, кл. кер Огляд конкурс
 

Ж О В Т Е Н Ь

Розділ Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма контролю прим
І Підготовка до проведення шкільних предметних олімпіад Складання завдань До 04.10 ЗНВР, вч.-пред наказ
ІІІ Підсумки роботи харчоблоку за вересень Нарада при директорові 08.10 Директор Підсумки
Про чергування в школі, відвідування учнями школи. Нарада при директорові 08.10 директор протокол
Проведення І етапу – шкільних олімпіад з базових дисциплін у школі за текстами шкільних комісій, затверджених на засіданнях шкільних НМК Нарада при директорові 08.10 директор протокол
Підсумки протипожежного огляду Нарада при директорові 08.10 Директор протокол
Дотримання правил внутрішнього розпорядку Нарада при директорові 08.10 директор Протокол, наказ
Проведення інвентаризації матеріальних цінностей Нарада при директорові 08.10 директор Протокол
Підготовка до канікул Нарада при директорові 08.10 директор протокол
Підготовка до осінньо-зимового періоду Нарада при директорові 22.10 директор Протокол
Атестація педпрацівників Нарада при директорові 22.10 директор протокол
Підсумки контролю за виконанням календарного планування вчителями Нарада при директорові 22.10 директор Протокол, наказ
Підготовка до педради «Спадкоємність  у навчанні 4 і 5 класів, адаптація першокласників,п’ятикласників по новому стандарту» Нарада при директорові 22.10 директор протокол
IV Перевірка особових справ учнів, ведення журналів. перевірка До 17.10 директор наказ
Стан роботи з учнями, що слабо встигають, та учнями, що мають високий рівень підготовки Індивідуальна робота з вчителями предметник. 24.10 ЗНВР Індивідуальні бесіди
Аналіз відвідування учнями уроків за вересень, жовтень. Засідання До 24.10 ЗВР, ЗНВР

Директор

Аналіз

Наказ

Відвідування уроків в початкових класах Відвідування уроків Прот. місяця Дирекція Аналіз уроків
Класно-узагальнюючий контроль в профільних класах (10, 11). Відвідування уроків 3-й тиждень дирекція довідка
Контроль за станом ведення щоденників учнями  3, 4 кл. та якістю їх перевірки вч. початк. кл. контроль До 19.10 Директор, ЗНВР наказ
Перевірка виконання програм за класними журналами перевірка 2 рази на семестр ЗНВР Записи в журналах
V Засідання шкільних  предметних методичних  об’єднань засідання Протяг. місяця Кер. НМК Протоколи
Перевірка роботи молодих учителів, знайомство з роботою новопризначених вчителів Відвідування уроків Щодня протягом міс. Дирекція, кер. НМК Аналіз уроків
Початок атестації вчителів.  Поновлення стендів по атестації Засідання атест. ком. До 10.10 Директор

ЗНВР

Засідання НМК кл. керівників засідання Протяг. місяця ЗВР протокол
Створення методичної ради та планування її роботи засідання До 03.10 ЗНВР Протокол план
VI Трудовий десант. Допомога ветеранам та інвалідам. Акція До 03.10 Пед-орган., вч. праці
Акція  «Милосердя» до Дня людей похилого віку Проведення акції До 03.10 Педагог організатор, кл. керівники Інформація
Засідання ради профілактики засідання 11.10 ЗВР протокол
Година психолога Заходи 01-31.10 Психолог Бесіда
VII Підготовка матеріалів до педагогічної сторінки присвяченого Дню людей похилого віку Статті до газети «Вісті» До 03.10 Вч. мовники та поч. клас. Друкування
Створення тематичних папок, стенду  “Психолого-педагогічні поради” на допомогу батьківському всеобучу Збір та оформлення матеріалу Протягом місяця Заступники директора,  голова Б/Р,психолог Оформлення стенду
Метод незакінчених речень «Ви і ваші друзі» для учнів 1-4 кл. бесіда До 26.10 психолог лекція
VIIІ Батьківський всеобуч на тему: «Попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Спільна робота школи, сім’ї, громадськості у профілактиці правопорушень» (Герасименко О.В., Герасименко Т.В.) план 23.10 ЗНВР Лекція
Х Забезпечення котельні паливом Заготівля До 03.10 завгосп накладні
Результати підготовки школи до роботи в зимових умовах Огляд 05.10 Завгосп , ПСП Інформація до сільради
Проведення інвентаризації шкільного майна перевірки Протягом місяця Комісія по інвентариз. Затвердж.  відомост
Тиждень енергозбереження Заходи 2-й тижд Весь колект. Аналіз дан.
Організація осінньої  роботи на шкільній ділянці та подвір’ї, біля пам’ятників загиблим воїнам Робота Протягом місяця Завгосп  вчителі
Л  И  С  Т  О  П  А  Д
Розділ Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма контролю прим
І Проведення районних предметних олімпіад Виконання завдань Графік ЗНВР Наказ
Підготовка і надання до відділу освіти заявку на документи про освіту випускникам школи Збір документів До 12.11 Кл. керівники 9,11

дирекція

Заявка
ІІ «Ідеї В.О. Сухомлинського про гуманізацію навчально-виховного процесу в практиці перебудови сучасної школи» педрада 02.11 Адміністрація протокол  
Про результати моніторингових досліджень учнів з української мови, математики, літературного читання, історії України. педрада 02.11 Адміністрація протокол
Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії педрада 02.11 Адміністрація протокол
ІІІ Виконання Статуту Нарада при директорові 05.11 директор протокол
Результати внутрішньошкільного контролю по перевірці журналів оцінки діяльності вчителів і класних керівників Нарада при директорові 05.11 директор протокол
Підсумки інвентаризації Нарада при директорові 05.11 директор протокол
Про роботу з дітьми з неблагополучних сімей. Нарада при директорові 05.11 директор протокол
Учнівське самоврядування та його роль у вихованні особистості в умовах становлення та розвитку дитячої організації Нарада при директорові 05.11 директор протокол
Підсумки роботи на канікулах Нарада при директорові 05.11 директор протокол
Результати перевірки санітарно-гігієнічного режиму в школі Перевірка, нарада при директорові 22.11 директор Аналіз
Стан профорієнтаційної роботи в 9-11 кл., результати працевлаштування випускиків Нарада при директорові 22.11 директор протокол
Дотримання техніки безпеки на уроках, забезпечення умов щодо збереження здоров’я учнів Нарада при директорові 22.11 директор протокол
Охоплення гарячим харчуванням Нарада при директорові 22.11 директор протокол
IV Ведення документації НМК Перевірка До 22.11 директор Сп. з кер. МО
Підсумки класно-узагальню-ючого контролю 7,8 кл. Нарада при ЗНВР 17.11 ЗНВР Аналіз
Відвідування уроків в початкових класах Відвідув. уроків Прот. місяця Дирекція Аналіз уроків
Виховний процес (рівень вихованості, якість роботи кл. керівників, фізична підготовка учнів) Перевірка, відвідув. вих. заходів, уроків фізк. До 22.11 Директор

ЗВР

ЗНВР

довідка
Атестація вчителів Фронт. перевірка Протяг. пер атестації атестаційна комісія Аналіз
Аналіз роботи класних керівників з учнів. щоденниками 5-11 кл. Перевірка До 16.11 ЗНВР Довідка, наказ
V Поновлення методичного  куточка “шкільна документація” Оформл. До 16.11 ЗНВР Оформлення папок
Пед. консиліум  «Психологічна адаптація учнів 1, 5 класів до навчання» консиліум До 23.11 Психолог

ЗНВР

довідка
Психологічний супровід атестації педагогічних працівників Бесіди, поради протягом атестації Психолог аналіз
Засідання шкільних предметних НМК Засідання Згідно плану роботи ЗНВР, керівники НМК Протокол виступи
Участь у районних семінарах Семінар Графік ЗНВР
Робота з молодими вчителями по вибору форм і методів роботи на уроці співбесіди На протязі року Адміністрація Аналіз
VI Участь у конкурсі учнівської творчості Творчі роботи Графік Учителі укр. мови Наказ
 Засідання ради профілактики план 08.11 ЗВР протокол
Вивчення стану роботи з дітьми, які потребують особливої уваги, схильних до правопорушень та попередження жорстокого поводження з дітьми Контроль На протязі місяця Голова БР, кл. кер., ЗВР, ЗНВР, психолог довідка
День української словесності. Тиждень української мови лінійка 05-09.11 Вчителі мовники План, сценарій
Конкурс газет та читців до дня української словесності конкурс 07.11 Пед-організатор Сценарій
Оформлення підписки на періодичні  видання, ознайомлення з новинками літератури Оформл. підписки протягом місяця Директор,  бібліотекар
Година психолога Бесіди, тренінги 01-30.11 Психолог Результати, бесіди
Конкурс плакатів до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом конкурс 29-30.11 Психолог, пед.- орг. презентація
VII Обладнання стендів в методичному кабінеті “До уваги вчителів” Методичні поради До 22.11 ЗНВР Оформлення  стенду
VІІІ Робота батьківської ради за  планом Засідання 23.11 Голова Б/Р директор,ЗВР Протокол
ІХ День охорони праці: вимоги безпеки на  воді та кризі Бесіди Перша середа Кл. кер Записи у журналах
Проведення практичних занять щодо відпрацювання планів евакуації з шкільних приміщень тренування 08.11 Кл. керівн, всі працівники Записи у журналах
Навчання та атестація новоприбулих педпрацівників з питань охорони праці Залік До 21.11 Директор

ЗНВР

Протокол заліку згідно білетів
Забезпечення умов щодо збереження здоров’я учнів Перевірка До 21.11 Адміністрація Наказ
Перевірка дотримання повітряного, світлового та гігієнічного режиму в школі Перевірка 4-й тиждень Профком Акти перевірок
Х Підписання договорів з базовими підприємствами, спонсорами, орендаторами угоди До  кінця року Директор, завгосп Угоди
Перевірка достатньої кількості засобів у випадку снігових заносів, ожеледиці  тощо перевірка До 23.11 завгосп доповідна
 

 

 

 

 

Г  Р  У  Д  Е  Н  Ь

Розділ Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма

контролю

прим
І Директорські контрольні семестрові роботи у 1- 11 кл. перевірка 10-21.12 Директор

ЗНВР

аналіз
ІІІ Закінчення І семестру Нарада при директорові 03.12 директор протокол
Стан відвідування навчальних занять учнями у І семестрі Нарада при директорові 03.12 Директор, ЗНВР протокол
Звіт про роботу з неблагополучним контингентом за І сем. Нарада при директорові 03.12 ЗВР протокол
Організація новорічних свят, роботи на канікулах Нарада при

директорові

03.12 Директор протокол
Стан роботи з попередження дитячого травматизму в І сем. Нарада при директорові 03.12 Директор,

ЗВР

протокол
Стан роботи з учнями, які мають початковий рівень знань з основних навчальних предметів; талановитими учнями Нарада при директорові 17.12 Директор, ЗНВР протокол
Стан роботи з атестації педагогічних кадрів Нарада при директорові 17.12 Директор, ЗНВР протокол
Про зайнятість учнів у позаурочний час Нарада при директорові 17.12 Директор, ЗНВР протокол
IV Аналіз відвідування уроків учнями за І семестр. аналіз 29

.12

ЗНР Підсумки, наказ
Графік відпусток графік До 27.12 Дирекція Наказ
Аналіз готовності випускників до державної атестації контр. зріз знань 17-21.12 Дирекція Протоколи
Перевірка техніки читання перевірка 17-21.12 Директ., ЗНВР Наказ
Аналіз якості навчальних досягнень учнів середньої ланки Відвідув. Згідно графіка Дирекція наказ
Перевірка класних журналів:

1.      Проведення практичних робіт

2.      Своєчасність виставл. оцінок

3.      Дотримання вимог до заповнення класних журналів

перевірка 28.12 Адміністрація Запис у журналі, Інд. бесіди
Перевірка роботи гуртків (комплектування, розклад, зміст діяльності, відвідування) Перевірка 2 рази на семестр ЗНВР,ЗВР наказ
Перевірка документації вчителів і класних керівників перевірка До 27.12 ЗНВР,ЗВР інформація
Навчальні досягнення учнів за І семестр інформація За підс. сем. Адміністрація Звіти кл. керівників
V Персональний адміністративний контроль з предметів, що виносяться на ЗНО аналіз В кінці сем. за граф. Адмін. школи Відвідування уроків
Співбесіди з вчителями про стан виконання навч. програм, організація самоосвіти співбесіди 27.12 ЗНВР Аналіз
Контроль та оцінка діяльності вчителів, що атестуються Засідання  атестац. комісії В кінці сем. за графік. Адмін. школи Інформація
Атестація вчителів:                          1.Виставка творчих досягнень. 2.Засідання атестаційної ком. Відвідув. уроків Протяг. місяця, за граф. Члени  атестаційної комісії Протокол
VI Засідання ради профілактики план 13.12 ЗВР Інформація
День боротьби зі Снідом. план 03.12 ЗВР Інформація
Засідання ради школи засідання 14.12 ЗВР протокол
Шкільна акція «Діти – дітям», до Дня Святого Миколая акція 17.12 Педагог організатор інформація
Конкурс “Ялинкова прикраса” конкурс 24.12 Пед. організ., кл. керівники Інформація
Новорічні ранки проведення 28.12 Пед. організ., кл. керівники сценарій
Розробка оздоровчих заходів на зимові канікули заходи До 21.12 ЗВР План роб. на канікули
Аналіз роботи з профілактики правопорушень та злочинності школярів аналіз До 21.12 ЗВР Наказ, інф до відділу освіти
VІІ День охорони праці:                       Пожежна безпека бесіди 17-21.12 Кл. кер Записи в журналах
Проведення рейду перевірки шкільних підручників конкурс 17-20.12 бібліотекар перевірка
Година психолога Заходи 03-28.12 Психолог Бесіди
VІІІ Батьківський всеобуч на тему «Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду школярів. Виховання громадянина – патріота України» (Діхтенко Н.В., Шумаєва Т.М.) план 19.12 ЗВР Лекція
ІХ Проведення спільної роботи зі службою у справах неповнолітніх по наданню допомоги сім’ям у вихованні дітей Засідання відвідув. листування Протягом року Батьк. комітет Акти,  протоколи
Х Проведення профілактичного ремонту господарства школи Огляд, ремонт Постійно Завгосп, робітник Огляд від ремонт.
Огляд-конкурс класних кімнат і навчальних кабінетів Огляд-конкурс 1раз на чверть Комісія Підсумки
Соціометричне дослідження в 5, 10 класах з метою профілактики конфліктів. дослідження протягом місяця Практичний психолог аналіз
С  І  Ч  Е  Н  Ь
Розділ Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма контролю прим
І Внесення коректив до розкладу уроків на ІІ семестр Зміна розкладу До 04.01 ЗНВР Затвердження
Проведення змін у тижневому навантаженні і тарифік. вчителів Тарифікац. списки До 04.01 ЗНВР Затверджен-ня, наказ
Розробка заходів по підготовці учнів 9,11 кл до випускної атестації заходи До 15.01 ЗНВР, кл. кер Затвердження
Всеобуч. Робота в мікрорайоні школи Аналіз До 11.01 ЗНВР Інформація
ІІ Доцільність та стан використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках географії, біології, хімії, фізики. педрада 09.01 ЗНВР, вчителі протокол
Адаптація учнів 1 класу до навчання. педрада 09.01 ЗНВР протокол
Рівень викладання і якість знань учнів з англійської  мови педрада 09.01 ЗНВР протокол
Національно-патріотичне виховання як важлива складова формування та розвитку громадських цінностей особистості педрада 09.01 ЗВР протокол
ІІІ Виконання річного плану за І семестр Нарада при директорові 14.01 директор протокол
Про виконання Закону України «Про звернення громадян» Нарада при директорові 14.01 директор Протокол, звіт
Про хід атестації педпрацівників, курсової перепідготовки Нарада при директорові 14.01 директор протокол
Проведення оглядів навчальних кабінетів на предмет наявності інструкцій з ОП та навчально-методичне забезпечення Нарада при директорові 14.01 директор протокол
Стан методичної роботи в І семестрі Нарада при директорові 14.01 директор протокол
Відзначення Дня Соборності Нарада при директорові 14.01 директор протокол
Підсумки роботи на канікулах Нарада при директорові 28.01 директор протокол
Інформація про діяльність ради школи Нарада при директорові 28.01 директор протокол
Робота гуртків Нарада  при директорові 28.01 директор протокол
Організація систематичного повторення Нарада при директорові 28.01 директор протокол
Результати вивчення стану викладання навчальних предметів у І семестрі Нарада  при директорові 28.01 директор протокол
Робота шкільної бібліотеки за І семестр Нарада при директорові 28.01 директор протокол
Надання психологічної допомоги учням Нарада при директорові 28.01 директор протокол
IV Аналіз виконання графіків проведення контрольних робіт, предметних тижнів, олімпіад, перевірки зошитів тощо за І семестр та їх корегування на ІІ семестр Метод оперативка 24.01 ЗНВР Аналіз
Аналіз та затвердження календарних планів та планів виховної роботи Перевірка планів До 11.01 ЗНВР, ЗВР Затвердж.
Аналіз ведення класних

журналів

Перевірка До 04.01 ЗНВР, ЗВР Довідка
Аналіз виконання навчальних програм перевірка До 04.01 ЗНВР, ЗВР Наказ
Контроль за веденням зошитів для контрольних робіт. Перевірка До 25.01 Дирекція Наказ
V Засідання шкільних метод. об’єднань засідання 02-04.01 Кер. НМК Протоколи
Підготовка педколективу до січневих педагогічних зустрічей Підготовка доповіді 02-04.01 Всі вчителі Контроль за відвідуванням
VI Організація проведення зимових канікул Різноманітні заходи 30.12-13.01 Пед-орг, кл. керівники План роботи
Проведення ради профілактики засідання 24.01 ЗВР протокол
Діагностика професійних схильностей та інтересів учнів 9-11 класів анкетування До 23.01 Психолог аналіз
Година психолога заходи Протягом міс. Психолог бесіди
Бібліотечний урок для учнів 4 класу «Цікаві таємниці в книжковій скарбниці» захід До 11.01 Бібліотекар сценарій
VIIІ Робота батьківської ради за  планом Перевірка, засідання За графіком Голова Б/Р, ЗВР Протокол
ІX День охорони праці: ТБ та світловий режим перевірка Протягом місяця комісія Акти
Х Проведення списання застарілих засобів навчання Висновок майстра Протяг. місяця Завгосп,

комісія

Акти
Організація виготовлення наочних посібників та роздаткового матеріалу силами  вчит. та учнів Виготовлен. Протягом місяця Вчителі -предметники Виставка посібників
Л  Ю  Т  И  Й
Роз-діл Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма

контролю

прим
І Анкетування учнів 9,11 класів щодо обрання ними навчальних предметів  ДПА анкетування На протязі місяця ЗНВР, директор Анкети учнів
Аналіз попереднього працевлаштування учнів 9-11 класів Засідання при ЗНВР 01.02 ЗНВР Інфор. кл. кер. 9,11 кл.
ІІІ Організація харчування Нарада при директорові 04.02 ЗВР Інформація, протокол
Стан профорієнтаційної роботи в 8,9,11 класах. Нарада при директорові 04.02 Кл. кер.,

дирек, бібл.

Аналіз, протокол
Робота з слабо встигаючими учнями Нарада при директорові 04.02 Директор протокол
Про підготовку до ДПА. ЗНО Нарада при директорові 04.02 Директор протокол
Робота вчителів з учнями, які мають високий рівень навчальних досягнень Нарада при директорові 18.02 Директор протокол
Про підсумки контролю за програмно-методичним забезпеченням викладання предметів варіативної складової Нарада при директорові 18.02 ЗНВР протокол
Стан охорони праці на уроках фізкультури, праці, фізики, хімії, інформатики Нарада при директорові 18.02 ЗНВР, вчителі, директор протокол
Виконання рішень попередніх нарад  та пед.ради Нарада при директорові 18.02 Директор протокол
Підсумки предметних олімпіад Нарада при директорові 18.02 ЗНВР,

директор

протокол
Аналіз діяльності класних керівників із запобігання пропусків уроків учнями Нарада при директорові 18.02 Директор протокол
Перевірка стану зошитів учнів з  предмету вчителів, що атестуються; результати перевірки ведення класних журналів Нарада при директорові 18.02 ЗНВР,

директор

протокол
Аналіз проведених рейдів класними керівниками в родинах, де виховуються діти пільгових категорій та групи ризику Нарада при директорові 18.02 ЗВР,

директор

протокол
IV Здійснення  контролю за обчислювальними навичками учнів в 2 – 4 класах. Перевірка Протяг. місяця ЗНВР,

директор

Довідка
Атестація педагогічних працівників Перевірка роботи Протяг. місяця Дирекція, атест. коміс Від. уроків, вих. заходів
Декада педмайстерності вчителів Відкриті уроки Протяг. місяця ЗНВР, вчителі Розробки уроків
Стан виконання правил внутрішнього розпорядку та правил для учнів контроль 15.02 дирекція аналіз
Підготовка до ДПА контроль  04-22.02 директор Відв. уроків
Контроль за станом ведення журналів 9, 11 класів контроль До 22.02. Дирекція Наказ
V Районні  предметні семінари, ШППД, творчі групи відвідування За графіком Вчителі – предметники Контроль за відвідуван.
Індивідуальні консультації з учителями що атестуються співбесіда До 15.02 Дирекція Відвідування

 

Корекційна робота з дітьми «групи ризику» тренінг 15.02 Психолог аналіз
«Агресивна поведінка. Як себе захистити». Учні 5 – 11 класів. Заняття з ел. тренінгу До 22.02 Практичний психолог тренінг
Урочиста лінійка, присвячена  Дню пам’яті загиблих в Афганістані лінійка 18.02 Педагог організатор, вчителі сценарій
Проведення виховних годин, присвячених Дню пам’яті загиблих в Афганістані. План протягом тижня Класні керівники Книга контролю
Година психолога тренінги 01-29.02 Психолог Результат
Засідання ради профілактики засідання 21.02 ЗВР протокол
VІІ День охорони праці: санітарна гігієна. Попередження електро –   травматизму Бесіди, консульт. інструктаж 1-а середа Кл. кер. вчит. ОБЖ Запис у журналах
Аналіз захворюваності учнів і вчителів, профілактика хвороб Доповідь До 15.02 ПК, медсестра Протокол
VІІІ Підготовка до створення фонду будівельних матеріалів  необхідних для ремонту шкільних приміщень Звернення до всіх можливих спонсорів Протягом місяця Дирекція, батьківський комітет, завгосп Листування створення фонду
Батьківський всеобуч на тему «Профілактика проявів насилля, агресії в підлітковому середовищі» (Рябошапка Л.В.), «Байдужість до навчання – проблема дитини чи дорослих?» (Крайня В.О.) лекція 19.02 ЗВР інформація
Робота батьківської ради за  планом Перевірки засідання За планом Голова Б/Р, ЗВР Протокол
ІХ Про організацію роботи з виконання норм техніки безпеки Повторний інструктаж 22.02 ЗНВР Повторний інструктаж
Х Планування ходу ремонту школи та забезпечення його виконання Рейд-огляд, план, заходи 3-й          тиждень Б/К, директор, завгосп План заходів
Б  Е  Р  Е  З  Е  Н  Ь
Розділ Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма контролю прим
І Уточнення списків дітей шестирічного віку Списки До 01.03 Учитель 1 класу Затвердж. списків
Підготовка учнів до  ДПА заходи До 22.03 ЗНВР куточок
Результати роботи з невстигаючими учнями та учнями що мають високий рівень підготовки Засідання при ЗНВР 22.03 ЗНВР Звіт вчителів предмет.
ІІІ Створення робочої групи з питань розробки річного плану роботи на наступний навчальний рік Нарада при директорові 11.03 Директор Інформація
Організація роботи на канікулах Нарада при директорові 11.03 Директор, ЗВР Протокол
Про здійснення медико-педагогічного супроводу на уроках фізичної культури. Нарада при директорові 11.03 директор протокол
Підготовка до державної атестації Нарада при директорові 1.03 Директор, ЗНВР наказ
Робота з батьками Нарада при директорові 25.03 Директор, ЗВР Протокол, наказ
Підсумки предметних тижнів і декад Нарада при директорові 25.03 директор наказ
Підсумки проведення Всеукраїнського тижня книги Нарада при директорові 25.03 Директор, бібліотекар протокол
Аналіз відвідування учнів в січні-березні Нарада при директорові 25.03 Директор, ЗНВР Інформація
Про удосконалення роботи класних керівників по залученню учнів до гурткової та позакласної роботи Нарада при директорові 25.03 Директор, ЗВР Протокол
Проведення двомісячника з благоустрою територій та шкільних приміщень Нарада при директорові 25.03 Директор, ЗНВР Протокол
IV Перевірка роботи шкільної бібліотеки, вивчення читацьких  інтересів, збереження підручників перевірка До 22.03 директор Довідка
Підсумки класно-узагальню-ючого контролю  11 клас Нарада при ЗНВР 15.03 ЗНВР Наказ
Контроль за веденням зошитів з основних предметів  2-11 класів перевірка До 22.03 ЗНВР Наказ, довідка
Відвідування уроків вчителів, що атестуються перевірка До 15.03 Дирекція Аналіз
Вивчення стану викладання основних предметів у 3 класі контроль 1-2 тиж. місяця дирекція відвідування уроків, наказ
Контроль за веденням словників з англійської мови контроль До 22.03 дирекція перевірка
Контроль за зовнішнім виглядом учнів Перевірка Протяг. місяця ЗВР, директор Аналіз
V Засідання атестаційної комісії звіти До 15.03 атест. коміс Підг. харак
Відкриті уроки вчителів, що атестуються Відкриті  уроки До 15.03 ЗНВР, вчителі Конспекти уроків
Атестація вчителів. Творчі звіти  вчителів, що атестуються перевірка До 15.03 атест. комісія підг.харак
Ознайомлення з атестаційним листом вчителів, що атестуються Написання характер. До 15.03 Дирекція, атестаційна ком. Атестаційний лист
VI Шевченківський тиждень план 04-07.03 Вч. укр. літер, бібліотекар Інформація
Конкурс привітальних газет до 8 Березня Конкурс 07.03 Пед. орг Газети
Свято жіночості та краси Проведення свята 07.03 Пед. орг, класні керівники Сценарій
Конкурс читців віршів Тараса Шевченка конкурс До 15.03 Пед.орг. вчителі  літерат. Інформація
Проведення тематичної лінійки, присвяченої Т.Г. Шевченку лінійка 11.03 Вчителі мовники сценарій
Проведення виховних годин, присвячених Т.Г. Шевченку План протягом тижня Класні керівники Перевірка
Тиждень дитячої та юнацької книги план 18.03 -22.03 Бібліотекар, кл. керівники Інформація
Проведення тижня Шевченківської книги: «Оформлення книжкової виставки «Вічне слово Кобзаря», флеш-моб «Лине слово Кобзаря» план 07-11.03 бібліотекар відвідування
Проведення ради профілактики засідання 14.03 ЗВР протокол
Година психолога заходи Протягом міс. Психолог Бесіди
VII День охорони праці. Поведінка в транспорті, на дорозі Бесіди, лекції 11-15.03 Кл. керівн Записи у журналах
VIIІ Робота батьківської ради за  планом. Підготовка до батьківських зборів Перевірки засідання За планом Голова Б/Р Протокол
Проведення бесід з майбутніми першокласниками та їх батьками бесіди 01-29.03 психолог лекція
«Любов і милосердя». Учні 10-11 класів. заняття До кінця місяця Практичний психолог тренінг
Тиждень дитячої та юнацької книги (за окремим планом). Проведення акцій «Подаруй школі книгу» акція 18-22.03 бібліотекар наказ
Підготовка необхідної літератури та посібників на допомогу учням під час ДПА протягом місяця бібліотекар Підбір літератури
Батьківський всеобуч на тему « Вічні цінності людини. Сімейне виховання. Спілкування в сім’ї» (Антонюк О.О., Столяр Т.В.) план 15.03 ЗВР Інформація
ІХ Аналіз проведеної профілактичної роботи за 1 кв. по попередженню правопорушень. Аналіз проведення роботи До 07.03 ЗВР Інформ. до райво, наказ
Підготовка до дня ЦО 01-29.03 Дирекція Наказ
Х Рейд-перевірка «Збереження шкільного майна» Ремонт, закупка До 04.03 Завгосп Рейд-перевірка
Списання старого інвентарю Інвентариза- ція систематично Працівники школи Акти на списання
Проведення профілактичного ремонту господарства школи Огляд, ремонт 1 раз на чверть Працівники школи Огляд
 

К В І Т Е Н Ь

Розділ Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма контролю прим
І Скласти заходи по успішному завершенню навчального року План заходів До 04.04 дирекція Затвердж.
Підготовка до підсумкової державної атестації

1.      Складання розкладу атестації.

2.      Формування складу державних атестаційних комісій.

3.      Складання розкладу консультацій.

4.      Оформлення атестаційних куточків.

Пакет документів, розклад,

список комісій, розклад консульт.,

 

атестаційні куточки

До 12.04

До 12.04

До 12.04

 

До 05.04

 

 

До 12.04

 

ЗНВР

Заст. директора НВР

Заст. директора НВР

Заст.

Вчителі, ЗНВР

Наказ

Наказ

Наказ

 

Інформ. до відділу освіти

Наказ

Вивісити куточки

Підготовка проекту плану роботи школи на 2017-2018 навч. рік. Проект річного плану Протяг. місяця дирекція Проект річного плану
ІІ Діагностика та формування самоосвітньої компетентності випускників школи педрада 03.04 ЗНВР Протокол
Про роботу вчителів математики, української мови, історії, географії, англійської мови з обдарованими дітьми педрада 09.04 ЗНВР Протокол
Стан викладання трудового навчання педрада 09.04 ЗНВР протокол
Підвищення виховної роботи як можливого засобу формування духовно-моральних та громадянських рис особистості учня педрада 03.04 ЗВР протокол
ІІІ Про організоване закінчення навчального року Нарада при директорові 15.04 директор Протокол
Про проведення ДПА та ЗНО в 4,9,11 класах Нарада при директорові 15.04 директор Протокол
Про підсумки атестації вчителів Нарада при директорові 15.04 Дирекція, БК протокол
Підготовка до літнього оздоровлення Нарада при директорові 15.04 директор протокол
Організація роботи з ЦО, підготовка до дня ЦО Нарада при директорові 15.04 директор протокол
Про стан роботи з дітьми пільгового контингенту Нарада при директорові 15.04 директор протокол
Організація екологічного місячника, проведення Дня довкілля Нарада при директорові 29.04 ЗВР протокол
Підготовка до ремонтних робіт Нарада при директорові 29.04 директор протокол
Робота психологічної служби Нарада при директорові 29.04 директор протокол
Підготовка та проведення святкування Дня Перемоги Нарада при директорові 29.04 Директор, ЗВР протокол
Оздоровлення дітей пільгових категорій Нарада при директорові 29.04 Директор, ЗВР протокол
IV Аналіз ведення робочих зошитів з української мови, російської мови, англійської мови, математики учнів 5-9 класів Перевірка зошитів 19.04 ЗНВР Довідка
Оглядовий контроль за організацією повторення навчального матеріалу на уроках Відвідуван- ня уроків 15.-19.04 дирекція Аналіз уроків
Списки комісій із проведення ДПА у випускних класах Складання комісій 04.04 дирекція Наказ
Перевірка готовності кабінетів до ДПА перевірка До 03.04 директор огляд
V Засідання НМК школи засідання І тиждень Керів. МО протокол
Огляд робіт педпрацівників з питань самоосвіти огляд 11.04 дирекція Перевірка папок
VI Оформлення замовлень на кількість підручників, яких не вистачає за планом на наступний навчальний рік заявка протягом місяця бібліотекар замовлення
Проведення виховних годин до Дня пам’яті  Чорнобиля Проведення заходів До 19.04 Класні керівники Сценарій,

інформація

Свято букваря Сценарій До 12.04 Герасименко О.В., бібліотекар Сценарій
Свято на екологічну тему до Дня Землі захід 19.04 Куцевол Л.І. сценарій
Проведення літературного конкурсу до Всесвітнього дня книги захід 19-24.04 бібліотекар сценарій
Засідання ради профілактики засідання 11.04 ЗВР протокол
Година психолога тренінг 01-26.04 психолог результати
VII Своєчасне інформування бухгалтерії про підсумки атестації Інформація наказ До 04.04 дирекція Інформація

 

VIIІ Батьківський всеобуч на тему «Профільна освіта. Допомога у виборі професії» (Куцевол Л.І., Миронова Н.І.) лекція 19.04 ЗВР Інформація
ІХ День охорони праці:

Поводження з отруйними та вибухонебезпечними речовин.

Інструктаж 1 середа Кл. керівн., дирекція Записи у журналах
Перевірка спортивних споруд на надійність Рейд-перевірка 11.04 Комісія, фізрук Акти
Здійснення заходів по оформленню і благоустрою школи  та шкільного подвір’я Роботи на подвір’ї періодично Завгосп.
Х Підсумки господарської діяльності адміністрації Складання звіту До 19.04 директор Звіт
Проведення індивідуальних співбесід з проведення поточного ремонту. Індивідуаль-ні бесіди 05.04 Директор
Залучення позабюджетних коштів для ремонту школи. постійно Директор. Голова БР Товарні чеки опл.
« Моя майбутня професія». Учні 7 – 9 класів. заняття До кінця місяця Практичний психолог результати
Т Р А В Е Н Ь
Розділ Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма контролю прим
І Комплектування 1 класу Перев. списк До 24.05 Вч 1-го класу
Проведення державної підсумкової атестації випускників Держ. атестація 9кл. до 08.06

11 кл. до 28.05

комісія Протокол
Затвердження і внесення змін до  графіку відпусток педпрацівників та робітників школи графік До 10.05 Дир.ектор, завгосп Наказ
Складання навчального плану школи на 2019-2020 н. р. Складання плану До 17.05 директор Інформ. до відділу освіти
Попереднє планування тижневого навантаження вчителів на 2019-2020 н.р. План-сітка До 17.05 директор Наказ
Складання графіку проведення навчальних екскурсій та навчальної практики школярів Графік план До 03.05 ЗНВР Затвердж.
Планування роботи МОП на літній період План-графік До 17.05 завгосп Затвердж.
Складання графіку зайнятості учителів у літній період графік До 15.05 Заступники директора Затвердж.
Підготовка екзаменаційних матеріалів підготовка До 03.05 ЗНВР Затвердж.
ІІ Результати закінчення навчального року педрада 23.05 ЗНВР Звіти кл.кер.

протокол

Організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів педрада 23.05 ЗВР Протокол
Підготовка школи до нового навчального року педрада 23.05 Дирекція Протокол
Формування творчої особистості засобами проектних технологій. педрада 29.05 ЗВР Протокол
ІІІ Виконання навчальних програм, графіків контрольних, лабораторних робіт Нарада при директорові 13.05 ЗНВР, директор Довідка,

наказ

Робота з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії Нарада при директорові 13.05 Дирекція Наказ, довідка
Про результати перевірки індивідуального навчання учнів Нарада при директорові 13.05 Дирекція протокол
Організація літнього оздоровлення Нарада при директорові 13.05 ЗВР, директор протокол
Індивідуальні співбесіди щодо планування роботи на наступний рік (навантаження, самоосвіта, відпустка тощо) Нарада при директорові 27.05 директор протокол
Про фінансово-господарську діяльність школи Нарада при директорові 27.05 директор протокол
Про підсумки методичної роботи: звіт роботи методичних об’єднань творчих лабораторій Нарада при директорові 27.05 ЗНВР,

директор

протокол
IV Хід підготовки до державної підсумкової атестації. Відв. уроків, консулат. Квітень-травень ЗНР Аналіз
Підсумки виконання всіх розділів річного плану аналіз 24.05 Дирекція Наказ
Аналіз успішності за рік (за результатами підсумкових контрольних зрізів) Моніторинг навчальних досягнень учнів з різних предметів Аналіз діагностичних карт До 24.05 ЗНВР Довідка
Перевірка класних журналів:

1.      Проведення бесід

2.      Підсумкове оцінювання

3.      Повторення навчального матеріалу

перевірка 20-24.05 дирекція Оперативні наради
Перевірка техніки читання  в 1-4 перевірка 13-17.05 ЗНВР наказ
Перевірка готовності матеріалів до ДПА перевірка До 03.05 директор довідка
Вивчення рівня знань і розвитку учнів 4 класу Відвідування ДПА 13 – 17.05 ЗНВР Наказ
V Індивідуальні співбесіди з учителями щодо курсової перепідготовки та атестації у 2019-2020 н. р. співбесіди На протязі місяця дирекція Інформація, заявка
Координація зайнятості вчителів під час проведення державної атестації і навчальної практики Сітка-графік До 10.05 Адміністрація План
Складання графіка курсової перепідготовки на 2019-2020 н. р. Графік До 16.05 Адміністрація Інформація
Проведення засідання ради школи засідання 17.05 ЗВР протокол
Участь учнів школи  у мітингу, присвяченому Дню Перемоги мітинг 09.05 ЗВР

Пед.орг.

Сценарій
Свято останнього дзвоника лінійка травень Пед.-орг., кл. керівник 11 кл. сценарій
Виховні години, присвячені Дню Перемоги. контроль протягом тижня ЗВР Книга контролю
Організація видачі (прийому) підручників класним керівникам 1—11 класів; До 30.05 Бібліотекар, кл. керівники відомість
Рада профілактики засідання 16.05 ЗВР Протокол
«Оминаймо гострі кути»

 

Урок-спілкування 10-11 клас До кінця місяця Практичний психолог Лекція
VII Збори майбутніх першокласників збори До 17.05 Вч. 1-го класу Протокол
VІІІ Робота батьківської ради за планом Перевірки засідання За графіком Голова БР, ЗВР Протокол
ІХ Організація літнього відпочинку і оздоровлення дітей Бесіди з батьками До 24.05 Кл. керівники, вчителі почат. класів Інформація
Профілактичні бесіди з учнями спрямовані на недопустимість нещасних випадків під час канікул Бесіда До 17.05 Кл. керівники, вчителі почат. класів Запис у журналі
Х Залучення позабюджетних коштів на ремонт школи Протягом місяця Дирекція, кл. кер. облік
Складання графіка ремонту школи графік До 17.05 завгосп Затвердж.
 

Ч Е Р В Е Н Ь

Роз-д Зміст діяльності Механізм реалізації Термін  виконання виконавці Форма контролю прим
І Випуск 9-11 класів випуск червень Дирекція Наказ  
Складання плану роботи школи на 2019-2020 навч. рік Проект плану До 12.06 дирекція План
ІІ Переведення учнів 5-8,10 класів Педрада червень Дирекція протокол
ІІІ Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку Нарада при директорові 17.06 адміністрація протокол
Виконання рішень, наказів, розпоряджень Нарада при директорові 17.06 адміністрація протокол
Підсумки ДПА Нарада при директорові 17.06 адміністрація протокол
Розгляд проекту робочого навчального плану на 2019-2020 н.р. Нарада при директорові 17.06 адміністрація протокол
Про підсумки науково-методичної роботи Нарада при директорові 17.06 адміністрація протокол
Про підсумки роботу табору відпочинку Нарада при директорові 17.06 ЗВР протокол
ІV Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації. аналіз 14.06 ЗНВР, ЗВР Записи в кл. журн. та ж. гуртк. роботи
V Методичний моніторинг проведення ДПА та оцінювання учнів моніторинг До 14.06 ЗНВР, директор звіт
VI Підготовка і проведення випускних вечорів підготовка Протяг. місяця Кл. кер. 9,11 сценарії
VІІІ Робота з батьками по літньому оздоровленню дітей бесіди протягом червня Вч. почкласів, кл. кер., дирекція Інформація
Х Проведення ремонтних робіт у класах та шкільних приміщеннях ремонт Червень, липень Батьки, всі працівники школи Перевірка комісією
Консультування батьків щодо питань труднощів у взаєминах із дітьми бесіди протягом року Практичний психолог лекція

 

 

 

 

Для ознайомлення" /> Для ознайомлення" />

Для ознайомлення

Шановні колеги, повідомляємо, що на сайті МОН для громадського
обговорення за посиланням:
http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2017.html
розміщено проекти програм для учнів 10-11 класів. Просимо
ознайомитися й донести зазначену інформацію до відома
вчителів-предметників та надіслати пропозиції на електронну адресу:
kotysenko_e@ukr.net

Із повагою
відділ української мови та літератури ДоноблІППО