Доступ до публічної інформації

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 СЛОВ’ЯНСКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  АНДРІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПОГОДЖЕНО:

Голова Словянської районної організації

Профспілки працівників освіти і науки України

_____________ Г.І.Терещенк

                      КОЛЕКТИВНИЙ   ДОГОВІР

                  на 2016 – 2019 р.

Схвалено на зборах

 трудового колективу 24.03.2016р. протокол №1

 

КОЛЕКТИВНИЙ   ДОГОВІР

на 2016-2019 Р.Р.

                                                            АНДРІЇВСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ

 Розділ 1       Загальні положення

Визначаючи даний  колективний  договір  нормативним  актом, на підставі    якого    здійснюватиметься    регулювання    соціально-економічних,   виробничих       і       трудових       відносин,   сторони домовились про наступне:

Цей колективний договір укладено на   2016 – 2019 рр.

Колективний      договір        схвалений      загальними      зборами трудового колективу, протокол №___ від   _______________ та набуває чинності з дня його підписання.

Цей колективний договір діє до прийняття нового.

Сторонами колективного договору є:

 • роботодавець, в особі директора Андріївської ЗОШ І-Ш ст. , яка     представляє     інтереси     власника     і     має     відповідні повноваження;
 • профспілковий комітет Андріївської ЗОШ І-Ш ст.  в особі голови профкому ,   який   відповідно    до    ст. 247    Кзпп України     представляє    інтереси    працівників Андріївської ЗОШ І-Ш ст.  в галузі   освіти.

 

Директор Андріївської ЗОШ І-Ш ст. визнає   профспілковий    комітет    єдиним повноважним   представником   всіх   працівників Андріївської ЗОШ І-Ш ст.  в колективних переговорах.

Сторони  зобов’язуються  дотримуватися   принципів соціального партнерства: паритетності     представництва ,    рівноправності сторін,    взаємної       відповідальності,    конструктивності         і аргументованості      при    проведені    переговорів (консультацій) щодо    укладення    колективного    договору, внесення    змін    і доповнень  до     нього,   вирішення     усіх     питань     соціально — економічних і трудових відносин.

Колективний       договір       укладений       згідно       з       чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, регіональною  Угодами.

Положення цього колективного договору діють  безпосередньо і   є      обов’язковими      для      дотримання      адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

Дія  колективного договору  поширюється  на всіх  працівників установи, незалежно  від  їх  належності  до  профспілкової  та  інших  громадських   організацій.

Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної  Угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї з сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

 

Пропозиції кожної з сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10 денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

 

Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

 

Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за два місяці до закінчення строку дії колективного договору (але не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору).

Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін 5 днів підписують колективний договір.

 

Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади.

 

Через    п’ять днів   після реєстрації колдоговір доводиться до відома   працівників установи.

 

Розділ 2.       Виробничі та трудові відносини

2.1.     Роботодавець зобов’язується:

 • Забезпечити ефективну    діяльність Андріївської ЗОШ І-Ш ст., виходячи    з  фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних    коштів    для    підвищення    результативності роботи Андріївської ЗОШ І-Ш ст.,   поліпшення становища працівників.
 • Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Андріївської ЗОШ І-Ш ст., створення оптимальних    умов    для    організації навчально-виховного процесу.
 • Застосовувати засоби       матеріального       і       морального стимулювання    якісної     праці,  раціонального     використання наявного обладнання, технічних засобів навчання тощо.
 • Аналізувати стан  діяльності  трудового  колективу, прогнозувати  подальший  розвиток, розробляти  концепцію  соціального  розвитку  школи  на  перспективу, вносити  зміни  до  програми  розвитку  тільки  за  узгодженням  з  трудовим  колективом.
 • Розробляти робочий  навчальний  план  на  кожний  навчальний  рік  на  підставі  базового  навчального  плану  загальноосвітніх  шкіл  України, з  урахуванням  реальних  можливостей  та  умов  фінансування.
 • Відповідно до    заявок    забезпечити    працевлаштування    в установі освіти випускників педагогічних навчальних закладів за  отриманою   спеціальністю.
 • Забезпечити наставництво     над     молодими     спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
 • До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги.
 • Забезпечувати організацію   та  контроль  за  виконанням  навчальних  планів  та  програм  за  підсумками  семестрів,  навчального  року  і  забезпечувати  оптимальний,  відповідно  до  умов  охорони  праці  та  виробничої  санітарії  варіант  розкладу  навчальних  занять, погоджувати   його  з  профкомом  школи  та  своєчасно  доводити  до  відома  учасників  навчально-виховного  процесу.
 • Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім    погодженням з     профспілковим     комітетом згідно з чинним законодавством.
 • Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно   трудових   відносин, організації   праці,   роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
 • Забезпечувати своєчасну  та повну підготовку відповідних документів для проведення атестації ( не  рідше  1  разу  на   5  років ), забезпечувати  своєчасну  об’єктивну   атестацію  педпрацівників . ( Додаток  5/6  )
 • Розподіл навчального       навантаження      здійснювати     за погодженням із   профкомом. Попередній   розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити у  квітні, травні календарного року, про що повідомляти   працівників невідкладно  .Навчальне навантаження    в    обсязі    менше    тарифної   ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.
 • Забезпечувати своєчасне надання до відділу освіти  списків осіб стосовно  проходження  курсової  перепідготовки  усіма  педпрацівниками     не  рідше   1  разу  на   5  років  , згідно  до  перспективного   плану , а  також   з  урахуванням   виробничої  необхідності   вносити  корективи .      (Додаток №5/6)
 • Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.
 • Режим роботи, графіки   роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом .
 • При складанні    розкладу     навчальних     занять     забезпечити оптимальний режим   роботи:
 • для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 14 років;
 • для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
  • Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
  • Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому.
  • У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки.
  • Компенсувати роботу  у  святковий, неробочий  день  згідно  з чинним  законодавством.
  • Дозволяти педагогічним  працівникам   працювати   за  сумісництвом  в  інших  навчальних  закладах,  якщо  це  не  впливає  на  якість  роботи  у  школі.
  • Дозволяти сумісництво  та  розширення  зон  обслуговування  для  технічних  робітників.
  • Сприяти підвищенню  кваліфікації,  одержанню  вищої  освіти  педпрацівниками  школи  шляхом  заочного  навчання .
  • Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
  • Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
  • Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.
  • Офіційно повідомляти  трудовий  колектив, профком:

—    про  зміни  в  організації  праці, пов’язані  зі  змінами    сітки занять    та  зміни  штатного  розкладу (Додаток 1)  скорочення  чисельності  працівників – не  пізніше  2  місяців  до  події.

—          про зміни  умов оплати праці — при прийнятті на роботу , щорічно перед  тарифікацією не  пізніше  2  місяців  до  події;

—          можливу ліквідацію чи реорганізацію закладу- не пізніше ніж за 2 місяці до події

 • при прийнятті на роботу  нового  працівника,  керівник закладу повинен повідомити  працівника про наявність у  закладі  первинної  профспілкової  організації.
  • Забезпечити нормальну  тривалість  робочого  тижня :
 • роботодавця , заступника директора з АГР, технічних  та  допоміжних  працівників  —  40  годин, 5 днів  на  тиждень;
 • педагогічні  працівники —  згідно  до  їх  тарифікаційного  навантаження   .

2.1.30. Розкладом  навчальних  занять ,  графіком  роботи  технічних  працівників  передбачати  денне ( змінне )  навантаження  не  більше  8  годин, відповідно  до  Правил  внутрішнього трудового  розпорядку   закладу.

2.1.31. Дотримуватися  і  контролювати  виконання  Правил  внутрішнього  трудового    розпорядку закладу

2.2.     Профком зобов’язується:

 • Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.
 • Сприяти дотриманню      трудової     дисципліни   та      правил  внутрішнього трудового  розпорядку.
 • Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних   документів   з   питань   трудових   відносин, організації,   нормування      праці,   розподілення      навчального навантаження.
 • Своєчасно розглядати подані роботодавцем на узгодження документи, регламентуючі їх виробничі та трудові відносини і  щодо згоди профкому на звільнення працівників згідно з Кзпп України.
 • Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
 • Забезпечувати правовий  захист   працівників   у  разі   незаконних  або  безпідставних  дій  роботодавця.

2.3.     Сторони угоди домовились про наступне:

 • Встановити в установі п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.
 • Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах  часу,установленого при тарифікації, що передувала початку канікул. Кількість днів роботи та графік роботи під час канікул встановлюється за згодою директора закладу та  профкому.
 • Організувати правовий  всеобуч  працівників  школи,  доводити  до  відома   працівників  зміни, що  виникають  в  трудовому  законодавстві   України, інших законодавчих  актах, що  впливають   на  трудові  відносини  в  колективі  школи.
 • Повідомляти своєчасно трудовий колектив про результати розгляду заяв, скарг, пропозицій, рекомендацій, прийнятих рішень, наказів.

 

Розділ 3Забезпечення зайнятості

 

 • Роботодавець зобов’язується:
  • Забезпечувати зайнятість  працівників  школи  згідно  їх  професійної   підготовки, кваліфікації, освіти  та  трудового  договору.
  • Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення  чисельності  або  штату    працівників приймати лише після  попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за два місяці до  здійснення цих заходів. ( ст. 32  КЗпП  України ).
  • Розподіл навчального  навантаження  педпрацівників  здійснювати   з  урахуванням законодавчих норм ,умов  трудового  договору, виробничих  обставин, результатів  атестації  за  погодженням  з  профкомом  школи.
  • Надавати всім  бажаючим    можливість  працювати   на  умовах   неповного    робочого    часу   з   оплатою    праці    пропорційно відпрацьованому  часу (за   фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника.
  • Здійснювати аналіз    стану    та прогнозування    використання трудових ресурсів в школі відповідно  до  перспективи  набору  учнів  до  школи; результати  аналізу  повідомляти  на  педраді,  зборах  щорічно  (серпень).
  • При прогнозуванні   масового вивільнення працівників (до 10% загальної чисельності  працюючих) розробити та   реалізувати узгоджену   з   профкомом   (трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.
  • Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп    (підгруп),    робочих    місць.
  • При виникненні   необхідності   вивільнення   працівників    на підставі п.1 ст. 40 Кзпп України:
 • повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією,  реорганізацією  або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників .

 

3.2.     Профспілковий  комітет зобов’язується:

 • Вести роз’яснювальну    роботу   з   питань   трудових   прав   та соціального захисту вивільнюваних працівників.
 • Забезпечувати захист   вивільнюваних   працівників   згідно   з чинним  законодавством.   Контролювати  надання  працівникам переважного права залишення  на роботі  відповідно до  ст. 42 Кзпп.
 • Не допускати звільнення  за  ініціативою  роботодавця вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина друга статті   179  Кзпп  України),  одиноких матерів при наявності дитини віком до  14 років або дитини -інваліда (ст. 184 Кзпп України).
 • Давати угоду  на  звільнення  тільки  після  використання  всіх  можливостей  для  збереження  трудових  відносин .
 • Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

 

 

Розділ 4.   Оплата  та стимулювання  праці

4.1.     Роботодавець зобов’язується:

 • Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
 • Своєчасно готувати  та  проводити  тарифікацію  педпрацівників, за погодженням з відділом освіти, затверджувати  штатний  розклад (Додаток 1) обслуговуючого  персоналу (серпень – щорічно), при  умові  узгодження  з  профкомом  .
 • Своєчасно в  установлений  термін    надавати  централізованій  бухгалтерії  документи для   обчислення  заробітної  плати  працівникам  школи.
 • Встановлювати відповідно  чинного  законодавства міжпосадові  співвідношення  у  оплати  праці керівників,педагогів,спеціалістів галузі.
 • Своєчасно в  установлений  термін   надавати  централізованій  бухгалтерії  документи  для   обчислення  заробітної  плати  працівникам  закладу, яка виплачується центральною бухгалтерією  відділу освіти у грошовому  вираженні за місцем роботи двічі на місяць (  5  та  аванс 20  числа  місяця). Врахувати, що заробітна плата за першу половину місяця (аванс) повинна виплачуватися у розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
 • Відповідно ст.17 абз.6  Закону України «Про  охорону праці»  за час  проходження  працівниками  обов’язкового  медичного  огляду  зберігати місце роботи та середній заробіток.
 • Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати двічі на місяць ( 5  та  аванс 20  числа  місяця)
 • Відповідно до ст. 15   Закону   України   «Про   оплату   праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі. (Формулювання «за погодженням з профкомом» означає, що профком   має   право   на   рівних   засадах   з   роботодавцем розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профкому є його рішення, прийняте більшістю голосів).

 

 • Роботодавець зобов’язується забезпечувати контроль за виконанням Центральною бухгалтерією районного відділу освіти заходів:

4.2.1.Встановлення  відповідно  чинного  законодавства міжпосадові  співвідношення  у  оплати  праці керівників,педагогів,спеціалістів галузі.

4.2.2.  Своєчасне в установлений термін виплата працівникам установи заробітну плату у грошовому  вираженні за місцем роботи двічі на місяць (  5 та  аванс 20 числа  місяця) .

 1. 2 . 3.        Своєчасний   перерахунок і виплати, пов’язані зі зміною розміру мінімальної заробітної плати, та  змінами  у  Єдиній  тарифній  сітці,проводити індексацію відповідно норм, встановленим   законом України

4.2.4.      На  підставі  рішення  атестаційної  комісії   закладу за  наслідками  атестації ,  затверджувати  тарифні  ставки  педпрацівників.

4.2.5.      Виплати  на  відрядження  педрацівників,  пов’язані  з  курсовою  перепідготовкою,  обласними  методичними  заходами (за наявності коштів).

4.2.6.     Якщо термін виплати заробітної плати  за вересень припадає напередодні  Дня працівників освіти ,виплату здійснювати  достроково.

4.2.7.    Виплата  винагороди  педпрацівникам  за результатами  навчального  року  згідно  до  Положення  про  преміювання   за  сумлінну  працю  та  досягнення  в  навчально-виховній  роботі  ( ст.  57  Закону  України  “ Про  освіту “ ) Затвердити попередньо погоджене з профкомом положення про  преміювання (додаток №  7      ).

4.2.8.    Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності  внаслідок захворювань або травм ,що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві ,відповідно до ст.2 Закону України № 2213 “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування ”

4.2.9.   Виплата працівникам вихідної  допомоги при припиненні  трудового  договору з підстав , зазначених у   ст. 44 КЗпП (при порушенні власником або уповноваженим ним органом  законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) — у розмірі тримісячного  середнього заробітку,

4.2.10.   Забезпечення працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 35 відсотків годинної   тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.93 Інструкції про  порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6.00.

4.2.11.   Відповідно  до  діючих  норм  оплати  праці  забезпечення    доплати  працівникам:

 • за роботу  у  нічну  зміну;
 • за роботу  у  святковий,  неробочий  день;
 • за прибирання  санвузлів
 • за роботу з дезинфікуючими засобами
 • працівникам ,відповідно списку-переліку роботи у шкідливих умовах праці за підсумками  атестації робочих місць (Додаток3/5)

4.2.12.  При  кожній  виплаті  заробітної  плати  повідомляти  працівникам  про  загальну  суму  з  розшифруванням  по  видах  виплат  і  утримань.

4.2.13.  Здійснення оплати праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії тощо)  , з розрахунку заробітної  плати, встановленої при тарифікації, за умови виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи, відповідно до їх функціональних обов’язків. При відсутності такої роботи оплату здійснювати з розрахунку не менше двох третин заробітної плати ( ст. 113 КЗпП України, п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

4.2.14.   Проведення індексації заробітної  плати  у зв’язку з  інфляцією відповідно ст.33,34 Закону України «Про оплату праці» та ст.95 КЗпП України.

4.2.15.  Виплата  надбавки за вислугу років щомісячно у відсотковому проценті до посадового окладу відповідно стажу роботи:

—   педагогічним працівникам (ст..57 Закону України «Про освіту»).

4.2.16.    Надання  працівникам матеріальної  допомоги, в тому числі на оздоровлення,  в  сумі  не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім  матеріальної  допомоги на поховання; ( Підпункт «5» пункту 4 із   змінами,   внесеними   згідно   з  Наказом Міністерства освіти  і науки України від 25.10.2005р. №614 та з  Наказом Міністерства освіти  і науки України від  26.09.2005р. № 557  )  .Затвердити Положення про преміювання  працівників відповідно  до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів економії оплати праці. (додаток №   7    ).

4.2.17.  Своєчасно  виплата працівникам заробітну плату за період відпустки (за 3 дні до її початку).

4.2.18. Відповідно до Постанови Кабінету  Міністрів України від 23.03.2011 р. №373 та Наказу Міністерства освіти і науки України № 470 від 20.05.2011року виплачувати педагогічним працівникам з 01.09.2011 року  надбавку за  престижність праці    у розмірі 20 % посадового окладу відповідно  механізму  нарахування.

4.2.19. Здійснювати  за  час   роботи   в   період   канікул   оплату   праці  педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п.71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти).

 

4.3.     Профком зобов’язується:

 • Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
 • Сприяти в     наданні     працівникам     установи     необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

4.3.3.Порушувати   питання   про   притягнення   до   дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно з законодавством осіб,винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці,умов даного колективного договору, що стосується оплати праці (ст. ст.   141, 147-1 КЗпП, ст.36 Закону України «Про оплату праці»).

4.3.4.Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового   спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП). Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу).

4.3.5. Повідомляти   про   всі   факти  порушень   щодо   оплати   праці   галузеву інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення  до   відповідальності   посадових  осіб,   винних  в порушенні законодавства про оплату праці.

4.4.     Сторони       домовилися:

4.4.1.   У  разі  затримки  виплат  заробітної  плати  з  державного  бюджету  добиватися  виділення  необхідних  коштів  та  погашення   заборгованості.

4.4.2.  Підтримувати  вимогу  про  повне  виконання  ст.  57  Закону України «Про освіту», та  підвищення  заробітної  плати  працівникам.

Розділ 5.    Відпустки.

5.1.     Роботодавець   зобов’язується:

 • При наданні   відпусток   працівникам  керуватися   Законом  України  “Про відпустки”  зі   змінами  та  доповненнями.
 • Надавати щорічну  основну  відпустку  за  відпрацьований  робочий  рік,  що  обчислюється  від  дня  прийняття  на  роботу :
 • педагогічним працівникам  —  56 к.д.;
 • бібліотекарю —  24  к.д.;
 • керівникам  гуртків  —  42  к.д.;
 • технічному, допоміжному  персоналу  —  24 к.д. (додаток №3)
  • Графік щорічних  основних  відпусток  затверджувати  за  погодженням  з  ПК  не  пізніше  5 січня   місяця  поточного  року,  доводити його до  відома  працівників.
  • Повідомляти працівника    про    дату    початку    відпустки    не пізніше    ніж  за  два тижні  до   встановленого   терміну.
  • На вимогу    працівника    переносити    щорічну    відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках порушення  терміну    повідомлення    працівника    про    час надання відпустки.
  • У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України » Про відпустки».
  • Надавати відпустку (або її частину) керівникам, педагогічним та технічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 346) зі змінами та доповненнями).
  • Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки згідно з додатком № ( ст.8 Закону України «Про відпустки», накази Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від 1 жовтня 1997р. та №8 від 5 лютого 1998р.; лист Міністерства освіти України від 11 березня 1998р. № 1/9-96).
  • Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову соціальну оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування святкових та неробочих. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів ( в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей ,одиноким матерям   та  матерям  ,які самі виховують  дитину. За двома обставинами відпустка складає 17 днів. (Додаток 3\2).
  • Відкликання працівника   із   щорічної   відпустки   здійснювати  лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону  України » Про відпустки»).
  • Не допускати  переносу  відпустки  без  поважних  причин  чи  відкликання  з  відпустки  без  згоди  працівника  та  погодження  з  ПК,  на  підставі  ст. 11,12  Закону  “Про  відпустки”.
  • Надавати додаткові  оплачувані  відпустки  працівникам:

1)   з ненормованим  робочим  днем  відповідно  фактично  відпрацьованому  часу та при умові повного робочого дня  в т.ч. (додаток № 3\3)

—          директору  —   3 дні

—          заст..директора з АГР,   лаборанту, завідувач бібліотекою   –     7  днів;

2) за  особливий  характер   роботи ,   відповідно  фактично  відпрацьованому  часу, але не  менше 1\2 робочого часу: (додаток № 3\4)

—          прибиральникам  службових  приміщень,  зайнятих  прибиранням  загальних  убиралень  та  санвузлів –    4  дні;

—          робітнику з комплексного   обслуговування й ремонту будинків –   4 дні.

на  підставі  ст.  7  Закону  України “Про  відпустки”

 • за шкідливі  умови  праці відповідно підсумків атестації робочих місць :
 • кухар, що  працює  біля  плити  — до 4 днів,  ( Додаток 3\5 )
  • Надавати додаткову  оплачувану  відпустку  працівникам,  які  навчаються  заочно  у  вищих  навчальних  закладах  згідно  до  ст. 15  Закону  України “Про  відпустки ”, та  при  наявності  відповідних  документів  з  ВНЗ  протягом  навчального  року.  (Додаток 3\6)
  • Надавати в обов’язковому порядку працівникам  відпустку  без  збереження  заробітної  плати  за  їх  особистою  заявою  відповідно  до  положень  ст. 25  Закону України “Про  відпустки ”.(Додаток 3\7)
  • Надавати працівникам  відпустки  без  збереження  заробітної  плати  за  згодою  сторін  за  сімейними  обставинами  та  з  інших  причин  не  більш  ніж   на  15  календарних  днів  на  рік  на  підставі  ст.  26  Закону  України  “Про  відпустки ”.
  • На  час профспілкового навчання  працівникам,що  обрані  до  складу  профкому  надавати   додаткову  відпустку  зі  збереженням  заробітної  праці на  6 календарних днів на підставі ст.. 15* Закону України  “Про відпустки” (ст.41  абз.1 Закону  України  “О  профспілках,правах  і  гарантіях  їх  діяльності”).

5.2.     Профком зобов’язується:

5.2.1.  Забезпечити  контроль  за  виконанням роботодавцем положень розділу  про  відпустки колективного договору .

 • Надавати консультативну  допомогу  працівникам  школи по реалізації  їх  прав  щодо  використання  різного  виду  відпусток  на  підставі  чинного  законодавства.

Розділ 6.   Охорона   праці

6.1. Роботодавець зобов’язується:

 • Забезпечувати суворе  дотримування  посадовими  особами  та  працівниками  вимог  Закону  України « Про  охорону  праці», відповідних  нормативних  актів  про  охорону  праці      .
 • Проводити навчання і перевірку знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою (Додаток № 15). Своєчасно  проходити  навчання  з  питань  організації  безпечної  життєдіяльності ,  охорони  праці – раз  на 3  роки відповідно до ст.18 Закону  України   “ Про охорону  праці”.
 • Забезпечити суворе дотримання   посадовими   особами та
  працівниками    вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.
 • Забезпечувати своєчасне  виконання  комплексних  заходів  по  забезпеченню  нормативів  з  охорони  праці, підвищенню  рівня  умов  охорони  праці – Угоди  з  охорони  праці   .    (додаток № 2 )
 • Забезпечити проведення  інструктажів ( вступного ,первинного,  повторного  на  робочому  місці )  для  працівників  з  питань охорони праці  , виробничої  санітарії ,  пожежної  безпеки.
 • Забезпечувати щорічне  навчання  та  перевірку знань     працівників ,  що     мають  доступ  до  електрообладнання. ( Додаток  10  )
 • Проводити аналіз стану та причин виробничого травматизму, захворювань працівників 2 рази на рік.
 • Щорічно до 25 серпня поточного року проводити атестацію навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали, тощо (готувати акти – дозволи для роботи на навчальний рік) (ст.. 21 Закону України „Про охорону праці ”).
 • За порушення  Закону  та  нормативних  актів  з  охорони  праці,  ТБ  притягувати  винуватих  працівників до  дисциплінарної, матеріальної відповідальності  згідно  до  ст.  44  Закону  України  “Про  охорону  праці ”.
 • При прийнятті  на  роботу  інформувати  працівника  під  особистий  розпис  про  умови  праці,  про  наявність  небезпечних  факторів,  які  ще  не  усунуті, про  права  робітника  та  його  обов’язки.
 • Не  допускати  прийняття  на  роботу  працівника, якщо  ця  робота  за  медичними  показниками  протипоказана  особі (ст.5  Закону  України “Про охорону  праці ”).
 • Забезпечити миючими засобами або організувати їх видачу працівникам особисто (додаток № 11).
 • Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту.  У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників замінювати за рахунок установи (додаток №   12).
 • З метою покращання умов праці жінок реалізувати такі заходи:

            а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці   жінок (затверджений   наказом   Міністерства   охорони здоров’я України від 29.12.1993 р. № 256);

б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993р. № 241).

 • Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавства за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві .
 • Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх   в   установленому   порядку   інвалідами.
 • Забезпечити контроль щодо розміщення ФСС збитків та ущербу, наданого працівнику    під  час  пошкодження його  здоров’я  або  у  випадку  смерті  працівника відповідно  ст.34 Закону  України “ Про загальнообов’язкове державне  соціальне  страхування  від  нещасних  випадків на  виробництві і  професійного  захворювання , яке привело до   втрати  працездатності. ”
 • На прохання працівника,за заявою, організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану здоров’я з умовами праці (ст. 19 Закону України «Про охорону праці»).
 • Виконувати до 15 жовтня всі заплановані заходи по підготовці до роботи в зимових умовах.
 • Сприяти діяльності     комісії  з питань  охорони  праці  у  школі, надавати  їй  всю  необхідну  інформацію (ст. 42  Закону  України “Про  охорону  праці ”).
 • Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки тощо при наявності фінансування.
 • Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень.
 • Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних  випадків на виробництві та професійного захворювання ,які спричинили  втрату працездатності».   
 • Відповідно до ч.3 ст 19 Закону України «Про охорону праці»  , передбачати  цільові асигнування на витрати  з охорони  праці  не менш ніж 0,2% від фонду оплати  праці за попередній рік.

6.1.25.Організувати  безкоштовне ,відповідно Постанові Кабінету  Міністрів  України 23 травня 2001року №559(із змінами ), проходження  працівниками  первинного  та  періодичного  медичних  оглядів ( при  прийомі  на  роботу  та  два  рази  на  рік ).  Притягати працівника ,який ухиляється  від проходження обов’язкового  медогляду до дисциплінарної відповідальності ,а також відстороняти  його від роботи без збереження заробітної плати . Відповідно  ст.17 абз.6  Закону України «Про  охорону працю»  за час  проходження  працівниками  обов’язкового  медичного  огляду  зберігати місто роботи та середній заробіток.

6.1.26.Забезпечувати  контроль за  виконанням ЦБ відділу освіти   щодо сплати відповідно до Наказу відділу освіти Слов’янської районної ради від 23.11.2012 р. №372 «Про підсумки атестації робочих місць за умовами праці в школі та  доплати працівникам  за  шкідливі  умови  праці  ,відповідно  до підсумків  атестації робочих місць та списку-переліку посад та робіт   (додаток 4).

6.1.27.Своєчасно  проходити  навчання  з  питань  охорони праці ,безпеки   життєдіяльності   –  1 раз  на 3  роки відповідно до ст.18 Закону  України  “ Про охорону  праці”.

 • Профком зобов’язується:
  • Затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці.
  • Своєчасно проходити  навчання  з  питань    охорони  праці – раз  на  3  роки .Проводити навчання профактиву.
  • Встановити постійний        контроль    за    виконанням    вимог нормативних   актів   з   охорони   праці   силами    комісій, представників профспілки з питань охорони праці. Заслуховувати  звіт  роботодавця  про  хід  виконання  колективного  договору,  угоди  про  охорону  праці – 2  рази  на  рік .
  • Відзначати кращих членів  комісій, представників   профспілки  з   питань   охорони   праці   видами морального заохочення.
  • Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби, внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.
  • Організувати збори   колективу   установи   з   метою   обрання,уповноваженого з питань охорони праці.
  • Розглядати на засіданні  профспілкового  комітету  заявки  на   спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а   також контролювати їх застосування.
  • Систематично перевіряти       виконання        пропозицій      комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх  максимальної реалізації.
  • Сумісно з  адміністрацію  організувати  огляд  з  охорони  праці  у  школі (серпень – вересень  щорічно).
  • Регулярно виносити  на  розгляд  зборів,   засідань профкомів
   питання стану умов і охорони праці.
  • Брати участь  у  розробці  посадових  інструкцій , інструкцій з  охорони  праці     (1 раз  на  3-5 років ), паспортизацію  групових приміщень  до  початку  навчального  року.

6.3.     Колектив       зобов’язується :

 

 • Вивчати та  виконувати  вимоги  правил  і  нормативних  актів  з  охорони  праці.
 • Суворо додержуватися  правил  експлуатації  обладнання,  норми, правила  з  техніки  безпеки  на  своїх  дільницях  роботи, посадах.
 • Проходити у  встановлені  терміни  первинний    (при  вступi  до  роботи)  та  періодичний  (раз  на  рік)  медичні  огляди,  представляти  дирекції  особові  медичні  книжки .
 • Брати активну  участь  у  створенні  безпечних  умов  праці  та  організації  навчально-виховного  процесу .
 • Вносити пропозиції  щодо  попередження  аварійних, нештатних  ситуацій,  які  можуть  загрожувати  безпеці  життєдіяльності   школи .
 • Терміново повідомляти  дирекцію  школи,  заступника директора з ГЧ  про  аварійну  ситуацію  чи  нещасний  випадок .

 

 • Працівник зобов’язаний:

(ст. 14  Закону  України  “Про  охорону  праці” )

 • Дбати про особисту  безпеку і  здоров’я  також про безпеку і  здоров’я  оточуючих  людей в  процесі  виконання  будь-яких  робіт чи  під  час перебування на  території  підприємства.
 • Знати і  виконувати  вимоги  нормативно-правових  актів  з  охорони  праці,правила  поводження  з  машинами,механізмами,устаткуванням  та  іншими  засобами  виробництва , користуватися  засобами колективного та  індивідуального  захисту.
 • Проходити у  встановленому законодавством  порядку  попередні  та  періодичні медичні  огляди.
 • Працівник несе  безпосередню  відповідальність за  порушення  зазначених  вимог.

Розділ 7    Соціально-трудові пільги, гарантії,  компенсації

7.1.     Роботодавець зобов’язується:

Суворо  додержуватися  положень  Закону  України,  інших  директивних, нормативних  актів,  що  регламентують  виробничі,  трудові  відносини  в  трудовому  колективі, соціально  трудові  пільги  та  гарантії  стосовно  членів  трудового  колективу  школи .

 • Виплачувати педагогічним       працівникам      допомогу      на оздоровлення    в   розмірі   місячного  посадового окладу   при наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України «Про освіту»).
 • Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та   наданні їм   службового   житла (ст.55 Закону України «Про освіту»).
 • Створити в школі кімнату психологічного розвантаження.
 • Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
 • Враховувати положення щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, забезпечення гендерної рівності, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників їз такими захворюваннями відповідно до норм діючого законодавства.

 

7.2.     Профком зобов’язується:

 

 • Надавати       матеріальну  допомогу   працівникам,  членам  профспілкової  організації  з  фондів  профспілкових  внесків,  якщо  виникає  потреба  у  матеріальній  підтримці  та  на  підставі  особистих  заяв
  • Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.
  • Забезпечити гласність    при    розподілі    путівок.    Сприяти організації   санаторно-курортного    лікування    та    відпочинку членів профспілки і їх сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим,   тим,   хто   перебуває   на  диспансерному   обліку     за наявності відповідних документів
  • Організувати проведення «днів здоров’я», виїзди на природу.
  • Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року і т.д.
  • Провести День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.
  • Надавати обов’язкові     виплати  членам  профспілки  із  коштів  профбюджету    у  випадках:

—    досягнення  пенсійного   віку у розмірі   200  гривень;

—    одруження у розмірі   200  гривень;  .

 • отримання санаторно-курортної путівки у розмірі   100  гривень .

 

 • Надавати обов’язкові разові виплати членам профспілки із  коштів   профбюджету у розмірі 400 грн у випадках онкологічного захворювання.

 

Розділ 8.   Гарантії діяльності профспілкової організації

 

 • Роботодавець зобов’язується:
  • Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього  колективного  договору,  сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
  • Безкоштовно надавати    профспілковому    комітету  у користування  обладнане приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари для забезпечення   його   діяльності,   приміщення   для   проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України).
  • За особистими  заявами  членів  профспілки  забезпечувати  безготівкову  оплату  членських  внесків(утримання та  перерахування).
  • Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах    на    різних    рівнях,    а   також    на    час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
  • Не застосовувати    до    працівників,    обраних    до    складу профорганів,   дисциплінарних   стягнень    без    погодження   з відповідними профорганами.
  • Не допускати звільнення з роботи за ініціативою роботодавця працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені   від   виробничої   роботи,   без   згоди   відповідного профоргану.
  • Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в колективному договорі,      на     обраних профспілкових  працівників.
  • Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, медкабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.
  • Членам профкомів надавати вільне  від  роботи  час з збереженням  заробітної  плати  для  участі  у  консультаціях  та  переговорах ,виконання  інших  громадських  обов’язків  не менше двох  годин на  тиждень.(ст.41абз.6 Закону  України  “Про  профспілки, права  і  гарантії  їх  діяльності ”).
  • На час профспілкового навчання  працівникам,що  обрані  до  складу  профкому  надавати   додаткову  відпустку  зі  збереженням  заробітної  праці на  6 календарних днів (ст.41  абз.7 Закону  України  “Про  профспілки,права  і  гарантії  їх  діяльності ”)

Розділ 9.   Контроль за виконанням колективного  договору

 

Сторони зобов’язуються:

 • Визначати осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.
 • Періодично проводити зустрічі роботодавця та профкому,на яких інформувати  сторони  про  хід  виконання колективного договору.
 • Двічі на рік (червень, лютий) спільно аналізувати стан (хід) виконання   колективного     договору,     заслуховувати     звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов’язань  на загальних зборах трудового колективу.
 • У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань
  (положень) аналізувати причини та вживати термінові заходи  щодо забезпечення їх реалізації.
 • Осіб, винних у невиконанні положень Колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Профком зобов’язується:

вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст.45 КЗпП).

Роботодавець зобов’язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити колективний договір до   «10» травня 2016 року.

За дорученням трудового колективу

 

Директор Андріївської ЗОШ                                   Голова ПК Андріївської ЗОШ

І-Ш ступенів                                                                     І-Ш ступенів

Діхтенко С.І.                                                                     Білобрид В.А.

_______________                                                            _____________

 

М.П.

 

Додаток № 1

 

Штатний  розклад

Андріївської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

№ п/п Назва посади Штатних одиниць
1. Педпрацівники (вчителі)         20
2. Директор 1
3. Заступник директора 1,5
4. Практичний психолог 0,25
6. Педагог-організатор 1
Разом адміністрація                  2,5
 7. Бібліотекар 0,5
8. Заступник директора з господарської частини 1
Разом  спеціалісти                 1,5
9. Робітник з обслуговування будівлі 1
10. Сторож 1
11. Прибиральник 2
12. Кухар 0,5
13. Підсобний робітник 0,5
Разом МОП                  5
Всього 30,25

 

 

Додаток № 2

“Погоджено ”                                                                 “Затверджую”

Голова профкому                                                          Директор Андріївської ЗОШ

__________ Білобрид В.А.                                            І-ІІІ ступенів

“____” ________ 2016р.                                                ___________ Діхтенко С.І.

“____” ________ 2016р.

 

 

Угода з охорони праці на 2016рік

по  Андріївській ЗОШ І-Ш ступенів

 

   «___»________________ року,  ми, що підписались нижче, директор Андріївської ЗОШ І-Ш ступенів Діхтенко С.І. і голова профспілкового комітету первинної профспілки Андріївської ЗОШ І-Ш ступенів Білобрид В.А., заключили цю Угоду про те, що Діхтенко С.І.,  директор Андріївської ЗОШ І-Ш ступенів,  зобов’язується  виконати такі заходи:

 

№ з/п Зміст заходів з охорони праці Термін виконання Відповідальні особи Відмітка про викон.
1. Забезпечити своєчасну підготовку школи до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016  рр . До 01.09.16 Діхтенко С.І.

 

1.1. Провести відповідні заходи щодо перевірки системи опалення До 01.10.16 Діхтенко С.І.

 

1.2 Забезпечити виконання в повному обсязі косметичного ремонту приміщень школи загального користування, кабінетів, вестибюлів тощо та підсобних приміщень згідно до розроблених заходів. До 20.08.16 Заст. директора з АГР Шацько Т.І.
2. Раціонально організувати працю всіх членів трудового колективу школи у відповідності з їх фахом, кваліфікацією, посадою. Постійно Діхтенко С.І.
2.1 Забезпечити повне та раціональне використання одиниць штатного розпису. Навчальний рік Діхтенко С.І.
2.2 Розробити робочий навчальний план на підставі базового навчального плану з урахуванням фактичних умов школи. Травень

2016

Діхтенко С.І.
2.3 Здійснювати раціональний розподіл навчального навантаження працівників колективу згідно до робочого навчального плану з урахуванням кваліфікації, фахової підготовки, попереджувати перевантаження (до 27 годин на тиждень) – за погодження з ПК. Січень, серпень

2016

Діхтенко С.І.

Білобрид В.А.

2.4 Своєчасно скласти розклад навчальних занять на семестр, навчальний рік з умовою дотримання санітарно-гігієнічних вимог, не допускаючи безпідставного збільшення робочого часу за рахунок вивільнених уроків, узгоджувати розклад з міським СЕС. До 25.08.2016 Заступник директора з НВР Колибаба З.І, Білобрид В.А.
2.5 Розробити графік дзвінків (тривалість перерв 10-15 хв., тривалість уроків 35-40-45 хв відповідно до затверджених норм для учнів 1, 2-4, 5-11 класів). До 10.09.2016 Діхтенко С.І.

Білобрид В.А.

2.6 Своєчасно розробити та корегувати  графік роботи допоміжного персоналу з урахуванням потреб школи на підставі вимог охорони праці (за узгодженням з профкомом) До 01.09.2016 Діхтенко С.І.

Білобрид В.А

2.7 Скласти графік відпусток з урахуванням побажань працівників, згідно до Закону України “Про відпустки”, за узгодженням з профкомом. До 24.05.2016 Діхтенко С.І.

Білобрид В.А

3. Забезпечити умови праці трудового колективу, що відповідають вимогам ТБ, виробничої санітарії, охорони праці.

 

Протягом року Адміністрація .
3.1 Не допускати порушення норм освітлення класів, кабінетів. протягом року Заст. директора з АГР Шацько Т.І.
3.2 Контролювати додержання норм теплового режиму в школі, проводити термінові заходи в разі порушення усіх норм. Осіннє-зимовий період Діхтенко С.І.

Заст. директора з АГР Шацько Т.І.

3.3 Забезпечити школу необхідною кількістю миючих засобів, деззасобів. До 25.08.2016 Заст. директора з АГР Шацько Т.І.
3.4 Добиватися виділення спецодягу, робочого інвентарю для техпрацівників школи. Протягом  року Заст. директора з АГР Шацько Т.І.
3.5 Провести відповідні інструктажі з охорони праці та ТБ . До 01.09.2016 Діхтенко С.І.

Заст. директора з АГР Шацько Т.І.

3.6 Перевірити готовність кабінетів, спортивної зали, майстерень з технічної та обслуговуючої праці До 25.08.2016 Діхтенко С.І.

Білобрид В.А.

Заст. директора з АГР Шацько Т.І.

4 Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду всіх працівників школи Серпень 2016 Діхтенко С.І.

Білобрид В.А

5 Провести огляд з охорони праці в школі Серпень, грудень Діхтенко С.І.

Білобрид В.А

6 Підготувати звіт щодо виконання Угоди з охорони праці, заслухати на зборах трудового колективу. Березень,

серпень

Діхтенко С.І.

Білобрид В.А

Заходи, які планується провести, за наявності коштів:

 1. Ремонт котельної:
Расчет стоимости ремонта котельной 150 кВт для школы с.Андреевка                                      06.05.2016г.
Расчет стоимости материалов и оборудования котельной :
Наименование Ед.изм. Количество               шт. Цена грн. Стоимость грн.
Форсунка для котла ATMOS-100 шт. 1 4 700,00 4 700,00
Нижняя футеровка котла ATMOS-100 шт. 1 4 900,00 4 900,00
Шнур уплотнительный термостойкий 15мм м 20 135,00 2 700,00
Насос циркуляционный                                    Grundfos 8-60-120 шт. 1 4 700,00 4 700,00
Трехходовой термостатический клапан Regulus 2″ шт. 1 3 800,00 3 800,00
Монтажные материалы компл. 1 1 640,00 1 640,00
Итого материалы и оборудоване: 22 440,00
Стоимость работ по котельной
Работы по замене форсунки 1 1 800,00 1 800,00
Работы по замене нижней футеровки и уплотнительного шнура 1 2 400,00 2 400,00
Монтаж трехходового клапана 1 1 600,00 1 600,00
Монтаж циркуляционного насоса 1 1 500,00 1 500,00
Пусконаладочные работы по котельной и школе 1 3 800,00 3 800,00
Транспортно-заготовительные расходы 1 3 500,00 3 500,00
Итого работы: 14 600,00
Всего стоимость: 37 040,00
2. Ремонт системи опалення:
Расчет стоимости частичного ремонта и гидропневматической промывки системы отопления школы с. Андреевка     06.05.2016г.
Расчет стоимости материалов и оборудования :
Наименование Ед.изм. Количество               шт. Цена грн. Стоимость грн.
Труба пласт. Stabi 25 м 160 117,00 18 720,00
Кран радиаторный шт. 128 115,00 14 720,00
Монтажные материалы                                      (Тройники, углы, резьбы, МРВ, МРН, краны пласт. 25, крепления трубы к стене) компл. 1 19 500,00 19 500,00
Монтажные материалы по врезкам для промывки системы отопления                                                      (тройники, штуцеры, краны, байонеты) компл. 1 4 640,00 4 640,00
Итого материалы и оборудоване: 57 580,00
Стоимость работ
Демонтаж старой системы отопления 1 9 500,00 9 500,00
Монтажные работы по системе отопления 1 23 500,00 23 500,00
Монтаж врезок для промывки сист.отопления 1 2 500,00 2 500,00
Гидропневматическая промывка системы отопления 1 19 000,00 19 000,00
Пусконаладочные работы по системе отопления 1 3 800,00 3 800,00
Транспортно-заготовительные расходы 1 3 500,00 3 500,00
Итого работы: 52 300,00
Всего стоимость: 1090,00

 

 1. Виготовлення проектної документації на ремонт котельні

та системи опалення

 1. Вивезення шлаку та попелу від кочегарки.
 2. Ремонт центробіжного насосу.
 3. Проведення ревізії освітлювальних приладів у котельні.
 4. Фарбування зовні будівлі котельні до наступного

опалювального сезону.

 1. Фарбування зовні ящику для вугілля фарбою.
 2. Проведення огляду манометрів, клапанів, котлів.
 • Придбання твердопаливних котлів.
 • Проведення косметичного ремонту 11 класних кімнат.
 • Заміна внутрішніх дверей у спортивному залі.
 • Ремонт підлоги в роздягальнях у спортивному залі.
 • Утеплення дверей на аварійних виходах.
 • Встановлення вентиляції на харчоблоці.
 • Ремонт стелі у підсобних приміщеннях харчоблоку,

на кухні та в їдальні.

 • Прочищення каналізації на харчоблоці.
 • Проведення чистки каналізаційних колодязів.
 • Встановлення нової ляди на горище.
 • Ремонт стіни у туалеті на 1 поверсі.
 • Проведення перепідготовки кочегарів до нового

опалювального періоду.

 • Проведення навчань з питань охорони праці директора та

заступників директора.

Проведення перевірки опорів контурів заземлення та опору          ізоляції.

 

Директор ________________  С.І.Діхтенко

 

Голова профкому ______________ В.А.Білобрид

Додаток № 3

Тривалість  щорічних основних  відпусток

 

 

 Директор 56
Заступник директора 56
Вчитель 56
Педагог-організатор 56
Керівник гуртка 42
бібліотекар 24
Заступник директора з АГЧ 24
Робітник з обслуговуванню будівлі 24
Сторож 24
Прибиральник 24
Кухар 24
Підсобний робітник 24

 

 

Директор                                      С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                    В.А.Білобрид

 

                                                                                                                  Додаток № 3/1

 

Перелік працівників,які мають право на щорічну відпустку

повної тривалості  до настання   першого шестимісячного терміну безпреривної роботи

1) особи віком до 18 років;

2) інваліди;

3) жінки перед або після відпустки по вагітності та пологам;

4) жінки, які мають двох та більше дітей віком  до 15 років  або дитину – інваліда;

5) чоловіки, дружини яких  находяться у відпусці  по вагітності та пологам;

6) сумісники – одночасно з відпусткою за основним  місцем роботи;

7) робітники, які навчаються в закладах освіти та бажають додати відпустку  до часу складання іспитів, заліків, написания дипломних, курсових та інших робіт, передбачених учбовою програмою;

8) працівники, які отримали путівку (курсовку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування.

 

Підстава: ст.10 Закону України «Про відпустки»

Додаток № 3/2

 

Перелік категорії  працівників ,

які отримують соціальну відпустку

 

№ п/п Категорія працівників Необхідні підтверджуючі документи
1. Жінка,яка має двох і більше дітей віком до 15років копії свідоцтв про народження дітей
2. Жінка,яка має дитину – інваліда 1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія документа, підтверджуючого інвалідність дитини

3. Жінка,яка усиновила дитину 1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія посвідчення про всиновлення дитини

4. Особа, яка взяла дитину під опіку 1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія свідоцтва про призначення опікуном   (попечителем)

5.  Батько,  який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)    до досягнення дитини 18 річного віку 1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) документ, який підтверджує ,що мати не приймає участі у вихованні дитини

 

6. Жінка, яка не є у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини відсутня запис про батька або запис про батька зроблений  відповідно до законодавства зі слів матері 1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) довідка органів запису актів соціального стану

7. Вдова 1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) копія свідоцтва про про шлдюб;

3) копія свідоцтва про смерть чоловіка

8. Розведена жінка, яка виховує дитину без батька 1) копія свідоцтва про народження дитини

2) копія свідоцтва про розірвання шлюбу;

3) документ, що підтверджує ,що батько не приймає участі у вихованні дитини

9. Жінка, яка виховує  дитину без  батька дитини ,яка є у шлюбі ,але її новий чоловік дитину не усиновив

 

 

1) копія свідоцтва про народження дитини;

2) документ, що підтверджує ,що батько не приймає участі у вихованні дитини

3) довідка оганів рагсу  про те ,що дитина новим  чоловіком не усиновлено

 

 Додаток  №  3/3 

 

Тривалість додаткових відпусток    і  перелік працівників з

ненормованим   робочим   днем

Посада Кількість днів
1 Директор                            три
2 Заступник директора по   АГЧ   сім
3 Бібліотекар; лаборант   сім

(При умові  пропорційно та   фактично  відпрацьованому  часу).

 

Директор                                               С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                            В.А.Білобрид

 

 

Додаток № 3/4

Тривалість додаткових відпусток    і  перелік працівників з

особливим  характером  праці

Посада Кількість днів
1. Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень чотири
2. Робітнику з комплексного   обслуговування й ремонту будинків Чотири

 

 

Директор                                               С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                            В.А.Білобрид

 

 

Додаток № 3/5

Список – перелік

посад працівників школи з  шкідливими і важкими умовами праці ,   які мають право на щорічні додаткові відпустки.

 

посада кількість днів додаткові дні
1. Кухар, що працює біля плити 24 4

 

 

Директор                                               С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                            В.А.Білобрид

 

Додаток № 3/6

 

Тривалість  ДОДАТКОВОЇ ОПЛАЧУВАНОЇ ВІДПУСТКИ

працівникам,   які   успішно   навчаються   без  відриву  від

виробництва  у  вищих  навчальних  закладах

з вечірньою та заочною формами навчання

 

№ п/п

Категорія працівників

тривалість
1. на   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
першого та  другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою формою навчання 10 календарних днів

 

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання 20 календарних днів

 

незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання 30 календарних днів

 

2. на   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах
першого та  другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою формою навчання 20 календарних днів

 

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання 30 календарних днів

 

незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання 40 календарних днів

 

3. на  період складання державних іспитів у вищих навчальних  закладах незалежно від рівня акредитації 30 календарних днів

 

4. на  період  підготовки  та  захисту  дипломного  проекту

(роботи)  студентам,  які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою  та  заочною  формами навчання першого та другого рівнів акредитації,

два місяці

 

а у вищих навчальних закладах третього

і четвертого рівнів акредитації

чотири місяці

 

 

 

Додаток № 3/7

Перелік працівників,

які мають право на щорічну відпустку  без збереження заробітної плати, яка надається обов’язково за особовою заявою

 

 № п/п Категорія працівників Тривалість відпустки
1 матері  або батьку,  який виховує дітей без матері (в тому числі  й  у  разі  тривалого  перебування  матері  в  лікувальному закладі),  що  має  двох  і  більше  дітей  віком  до 15 років або дитину-інваліда 14 календарних днів щорічно
2 чоловікові,   дружина  якого  перебуває  у  післяпологовій відпустці 14 календарних днів
3 матері  або  іншим  особам,  зазначеним  у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону,  в  разі  якщо дитина  потребує  домашнього догляду  тривалістю,  визначеною в

медичному  висновку,  але  не  більш  як  до  досягнення   дитиною шестирічного віку,  а  в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),  — не більш як  до  досягнення  дитиною

шістнадцятирічного  віку;  (  Пункт  3 статті 25 в редакції Закону N 2318-IV( 2318-15 ) від12.01.2005

4 ветеранам війни,  особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  та  особам,  на  яких  поширюється  чинність Закону України «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  оціального

захисту» ( 3551-12 ),

тривалістю до 14 календарних днів щорічно
5 особам,   які   мають   особливі   трудові  заслуги  перед Батьківщиною 21 календарного дня щорічно
6 пенсіонерам  за  віком та інвалідам III групи до 30 календарних днів щорічно
7 працівникам у разі смерті рідних по крові  або  по  шлюбу: чоловіка (дружини),  батьків (вітчима,  мачухи),  дитини (пасинка, падчірки),  братів,  сестер

 

інших рідних  —

 

тривалістю до 7 календарних днів без

урахування  часу,  необхідного  для  проїзду до місця поховання та

назад;

до  3  календарних  днів  без

урахування  часу,  необхідного  для  проїзду до місця поховання та назад;

9 працівникам  для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу,  який за висновком медичного  закладу  потребує  постійного стороннього   догляду, тривалістю,  визначеною  у  медичному

висновку, але не більше 30 календарних днів

10  працівникам для завершення санаторно-курортного лікування тривалістю, визначеною у медичному висновку;
11 працівникам,  допущеним  до  вступних  іспитів  у  вищі навчальні заклади, 15 календарних днів без урахування

часу,  необхідного  для  проїзду  до  місцезнаходження навчального

закладу та назад;

12  працівникам,  допущеним  до  складання вступних іспитів в  аспірантуру з відривом або без відриву від  виробництва,  а  також працівникам,   які   навчаються  без  відриву  від  виробництва  в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки,  тривалістю,  необхідною  для  проїзду  до  місцезнаходження вищого

навчального закладу або закладу науки і назад;

13 сумісникам на  термін  до  закінчення  відпустки  за

основним місцем роботи

14 ветеранам  праці до  14  календарних днів щорічно;
15 працівникам,  які  не  використали  за попереднім місцем роботи   щорічну  основну  та  додаткові  відпустки  повністю  або частково і одержали за них грошову компенсацію, тривалістю до 24 календарних  днів  у  перший  рік роботи на  підприємстві до настання  шестимісячного  терміну  безперервної роботи; ( Пункт 16 частини  першої статті 25 в редакції Закону N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 )
16  працівникам,  діти яких у віці до 18 років вступають  до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості

За наявності  двох  або  більше  дітей  зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.(  Частину  першу статті 25 доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 2622-IV ( 2622-15 ) від 02.06.2005 )

тривалістю 12 календарних днів без урахування часу,  необхідного для  проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі
17 Працівникам, які навчаються без відриву  від  виробництва  в аспірантурі,  протягом  четвертого  року  навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на  тиждень  без  збереження заробітної плати.

 

Підстава :ст.25 Закон України «Про відпустки»

 

 

 

 

Додаток № 4

 

Список – перелік

посад та робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких              встановлюються доплати

 

Посада %                   Види робіт
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кухар

 

 

 

 

 

 

 

8-12  %

 

 

 

 

 

 

 1.Робота біля гарячих плит.

2. Робота, пов’язана з розчиненням обтинанням м’яса, риби, різкою і чищенням цибулі,  смаження птиці.

3. Вантажно – розвантажувальні роботи, виконані вручну.

4. Роботи, пов’язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну .

 

 

 

 

Директор                                               С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                            В.А.Білобид

Додаток № 7

«Узгоджено»                                                                  «Затверджую»

Голова профкому                                                   Директор Андріївської ЗОШ І-Шст.

__________ В.А.Білобрид                                             _________ С.І.Діхтенко                                           „____” _______ 2016 р.                                                     „____” _______ 2016р.

протокол № ____

 

Положення

про преміювання членів трудового колективу

Андріївької ЗОШ І-Ш ступенів

Розділ І

Про преміювання працівників

за рахунок економії фонду заробітної плати

 

Загальні положення

 

Положення про преміювання передбачає порядок матеріального стимулювання працівників за творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов’язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, небайдуже ставлення до рейтингу навчального закладу, показників його діяльності

 

1.1.     Преміювання працівників Андріївської ЗОШ І-Ш ступенів   здійснюється в межах преміювального фонду, утвореного відповідно  економії фонду оплати праці відповідно до  Положення  про преміювання розроблене на  підставі  статті  98 КЗпП України, Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВП “Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Преміювання може здійснюватись за результатами праці за місяць, квартал, рік, а також до державних, професійних свят та особистих ювілейних дат.

Преміювання  керівників навчальних закладів  , заступників керівників,

педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу навчального закладу

здійснюється  за результатами роботи навчального закладу з урахуванням

індивідуальної оцінки якості праці

1.2.     Преміювання здійснюється в разі відсутності заборгованості по заробітній платі у порядку:

директора школи – за наказом начальника відділу освіти  Слов’янської районної ради за погодженням з районною радою профспілки працівників освіти і науки України;

інших працівників – за наказом директора закладу(на підставі наказу відділу освіти) за погодженням з профспілковим комітетом закладу.

1.3.     Показники преміювання, їх розміри встановлюються відповідною комісією (від адміністрації та профспілкового комітету) оформляються наказом по ЗНЗ, узгоджуються з профкомом і доводяться до кожного члену колективу в триденний строк.

 

1.4.     Працівникам, що мають адміністративні стягнення, премії не призначаються.

1.5.     Для визначення розміру премії враховується виконання основних показників, викладених у розділах 2.

 

Розділ IІ.

Про надання грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

(відповідно ст.57 Закону України „Про освіту”)

 

Виплата винагороди передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.01р. № 78 „ Про реалізацію окремих положень частини першої ст.57 Закону України „Про Освіту”, частини другої ст.25 Закону України „Про загальну середню освіту”, частини другої ст.18 і частини першої ст.22 Закону України „Про за шкільну освіту”.

 

Перелік посад педпрацівників, які мають право на вказану винагороду, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р.№ 963 „Про затвердження посад педагогічних і науково-педагогічних працівників”, зі змінами, внесеними відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.01р. № 432.

 

Преміювання здійснюється у порядку:

 • директора закладу – за наказом начальника відділу освіти Слов’янської районної ради;
 • інших педагогічних працівників – за наказом директора закладу.

 

Розмір  преміювання – до одного посадового окладу.

 

   За згодою адміністрації  Андріївської ЗОШ І-Ш ступенів і профспілкового комітету були визначені основні показники діяльності педагогічних працівників  школи для нагороди за сумлінну працю

 

 1. Для вчителів, які викладають окремі предмети і мають класне керівництво:
  • Якість навчальної роботи.
  • Результативність участі учнів в олімпіадах, акціях, конкурсах .
  • Організація харчування учнів.
  • Контроль за відвідуванням учнями школи.
  • Відсутність правопорушень і травматизму серед учнів.
  • Методична робота (участь у професійних конкурсах, науково-методичних заходах, публікації тощо).
  • Впровадження інноваційних технологій у НВП.
  • Виконавча дисципліна, дотримання правил внутрішнього розпорядку.
  • Ведення шкільної документації.
  • Робота із збереження та поповнення матеріально-технічної бази кабінету, майстерні.
  • Робота з батьками.
  • Участь у житті школи.

Максимальна кількість балів – 60- 100%.

 

 1. Для вчителів, які викладають окремі предмети:
  • Якість навчальної роботи.
  • Результативність участі учнів в олімпіадах, акціях, конкурсах.
  • Відсутність правопорушень і травматизму серед учнів.
  • Методична робота (участь у професійних конкурсах, науково-методичних заходах, публікації тощо).
  • Впровадження інноваційних технологій у НВП.
  • Виконавча дисципліна, дотримання правил внутрішнього розпорядку.
  • Ведення шкільної документації.
  • Робота із збереження та поповнення матеріально-технічної бази кабінету, майстерні
  • Робота з батьками.
  • Участь у житті школи.

Максимальна кількість балів – 50- 100%.

 

 1. Для практичного психолога:
  • Якість навчальної роботи.
  • Результативність участі учнів в олімпіадах, акціях, конкурсах.
  • Методична робота (участь у професійних конкурсах, науково-методичних заходах, публікації тощо).
  • Впровадження інноваційних технологій .
  • Виконавча дисципліна, дотримання правил внутрішнього розпорядку.
  • Ведення шкільної документації.
  • Робота з батьками.
  • Участь у житті школи.

Максимальна кількість балів – 40- 100%.

 

 1. Для заступника директора з НВР:
  • Якість навчальної роботи.
  • Результативність участі учнів в олімпіадах, акціях, конкурсах .
  • Методична робота (участь вчителів у професійних конкурсах, науково-методичних заходах, публікації тощо).
  • Впровадження інноваційних технологій у НВП.
  • Виконавча дисципліна, дотримання правил внутрішнього розпорядку.
  • Ведення шкільної документації.
  • Робота із збереження та поповнення матеріально-технічної бази кабінетів, майстерень.
  • Робота з батьками.
  • Участь у житті школи.

Максимальна кількість балів – 45- 100%.

 

6.Для педагога-організатора.

 • .Якість виховної роботи.

6.2.Результативність участі учнів в акціях, конкурсах .

6.3.Впровадження інноваційних технологій .

6.4.Виконавча дисципліна, дотримання правил внутрішнього розпорядку.

6.5.Участь у житті школи.

 

Максимальна 35 балів – 100%

 

Взяти до уваги, що оцінки за вказані критерії виставляються в балах:

Високий – 5 балів;

Середній – 3 бали;

Задовільний  — 1 бал.

Таблиця з  підсумками преміювання вивішується на огляд усіх членів колективу.

 

 

Директор Андріївської ЗОШ І-Ш ст.                            С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                                                        В.А.Білобрид

 

                                                                                                                       Додаток №  8

Орієнтований перелік робіт, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин.

 1. Методична робота:   знайомство   з   науково-методичною літературою, розробка    навчальних    та    виховних    заходів, підготовка     наочного     матеріалу,  карток,  індивідуальних завдань, оформлення педагогічних наробок.
 2. Індивідуальна робота з учнями по  підвищенню  рівня  їх знань, консультації.
 3. Робота в методичному об’єднанні.
 4. Оформлення документації   відповідно   до функціональних посадових обов’язків.
 5. Оформлення класної кімнати (кабінету), стендів, тощо.

 

 

Директор                                                      С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                                    В.А.Білобрид

 

Додаток №  9

 

Надбавки за вислугу років

Стаж работи Розмір щомісячної надбавки до окладу, %
педагогічним працівникам медичним працівникам
понад 3 років 10 10
понад 10 років 20 20
понад 20 років 30 30

 

 

Директор                                                     С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                                   В.А.Білобрид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 10

 

“Затверджую”

Директор Андріївської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

__________ С.І.Діхтенко

“___” _________ 2016року

 

 

Список-перелік

працівників школи, що зайняті роботою, пов’язаною з підвищеною небезпекою, мають доступ до електропостачання школи

 

 

 

 1. Завідуючий господарством школи.
 2. Робітник з обслуговувань будівель і приміщень школи.
 3. Вчитель трудового навчання.
 4. Вчитель фізики.
 5. Вчитель хімії.
 6. Вчитель інформатики.
 7. Сторож.

 

 

Директор                                                       С.І.Діхтенко

 

 

Голова ПК                                                     В.А.Білобрид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 11

 

 

Список

робітників школи на забезпечення умивальними та

миючими засобами

 

Професія Умивальні та  миючі засоби
1

 

Прибиральниця  службових приміщень          Мило, дезінфікуючі засоби

 

 

Директор                                                       С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                                     В.А.Білобрид

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № _12

СПИСОК

працівників     на   безкоштовне   забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

№ п/п Професія Вид спецодягу Термін носіння
1 Робітник по обслуговуванню споруди спецодяг Один рік
2 Прибиральниця службових приміщень спецодяг Один рік

 

 

Директор                                                       С.І.Діхтенко

Голова ПК                                                     В.А.Білобрид

 

 

 

 

 

 

Додаток № 13

 

“Затверджую”

Директор Андріївської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

__________ С.І.Діхтенко

“___” _________ 2016 року

 

Список-перелік

професій та посад працівників школи, що мають право на суміщення або

розширення зони обслуговування, збільшення об’єму виконуваних робіт

 

№ з/п Професія або посада Яку роботу може виконувати За яких обставин
1 Учитель (усіх предметів і спеціальностей) Лаборант, бібліотекар, секретар-друкарка, педагог-організатор, керівник гуртка При тимчасовій відсутності вчителя, якщо з предмету передбачено поділ класу на дві групи, а вчитель веде заняття одночасно з обома підгрупами
2 Бібліотекар Педагог-організатор, секретар-друкарка
3 Педагог-організатор Бібліотекар, вихователь, лаборант, секретар-друкарка
4 Робітник по обслуговуванню будівель, споруд школи Двірник, прибиральник службових приміщень
5 Прибиральник службових приміщень Робітник по обслуговуванню будівель, споруд школи, двірник При тимчасовій відсутності іншого прибиральника службових приміщень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №14

Розмір зменшення одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку на виробництві в разі порушень ним вимог охорони праці

 

№ п/п

 

Порушення сторони постраждалого ,які спричинили  нещасний випадок на виробництві

 

% зменшення допомоги
1. Виконання робіт в стані алкогольного сп’яніння , якщо воно стало причиною нещасного випадку і якщо сп’яніння не було зумовлено використання  на виробництві технічного спирту,ароматичних та інших речовин . 50
2. Неодноразове порушення нормативних актів з охорони праці. 50
3. Перше обмірковане порушення нормативних актів з охорони праці  під час експлуатації об’єктів збільшеної безпеки 40
4. Перше обмірковане порушення нормативних актів з охорони праці  під час експлуатації об’єктові,які не  є об¢єктом  збільшеної безпеки 30
5. Невикористання наданих  засобів особистого захисту    , якщо це порушення було:

— первинним

— повторним

 

 

 

20

40

6. Особиста неуважність , необережність

 

5–10

 

 

 

Директор                                                      С.І.Діхтенко

 

Голова ПК                                                 В.А.Білобрид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №14\1

«Узгоджено»                                                                  «Затверджую»

Голова профкому                                                   Директор Андріївської ЗОШ І-Шст.

__________ В.А.Білобрид                                             _________ С.І.Діхтенко                                           „____” _______ 2016 р.                                                 „____” _______ 2016р.

 

 

Критерії

визначення відсотка провини постраждалого від нещасного випадку на виробництві для визначення розміру одноразової допомоги

 

                           Вид провини постраждалого % провини
1 Первинне порушення вимог нормативних актів з охорони праці, що виявилося з неуважності або необережності працівника до 5-10
2 Незастосування наданих засобів індивідуального захисту, передбачених нормативними актами з охорони праці:

—         первинне

—         свідоме повторне (підтверджене наказом, розпорядженням роботодавця, іншими документами)

 

 

 

до 10-20

 

 

до 30-40

3 Первинне свідоме порушення вимог нормативних актів з охорони праці під час обслуговування обєктів і виконання робіт підвищеної небезпеки  

 

 

до 15-25

4 Неодноразове свідоме порушення вимог нормативних актів з охорони праці, правил безпеки (підтверджене наказом, розпорядженням роботодавця, іншими документами), яке призвело до створення виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоровя постраждалого або для людей, що оточують його  

 

 

 

 

 

до 50

5 Виконання роботи в стані алкогольного, наркотичного спяніння, токсикологічного отруєння, не обумовленого виробничим процесом  

 

 

до 50

 

Додаток №15

Навчання і перевірка знань працівників,

які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

 

Проводити навчання з техніки безпеки педагогічних працівників протягом навчального року.

 

Проводити перевірку знань працівників 1 раз на рік (серпень).

 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

 

У разі незадовільних знань з питань охорони праці робітники повинні пройти повторне навчання.

 

На прохання працівника проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці

Розглядати питання охорони праці в навчальному закладі, проводити підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці.

 

Постійно спрямовувати роботу по підвищенню рівня охорони праці, запобігати випадків виробничого травматизму. Професійних захворювань, аварій.

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено:                                                             Затверджую:

Голова ПК                                                               Директор школи

_______В.А.Білобрид                                           ________ С.І.Діхтенко

 

 

 

 

 

 

 

Принято зборами трудового колективу

(протокол №2 від 28.08.2015р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 р.р.

 

Правила

внутрішнього  трудового розпорядку

 

 1. Згідно з Конституцією України громадяни мають право на працю. Обов’язок і справа честі кожного здатного до праці громадянина — добросовісна праця та дотримання трудової ди­сципліни.

Трудова дисципліна — це встановлений порядок поведінки в школі, що ґрунтується на свідомому і сумлінному ставленні працівників до своїх обов’язків. Трудова дисципліна — необ­хідна умова успішної організації трудового процесу і забез­печення плодотворного товариського співробітництва членів колективу.

Трудова дисципліна забезпечується свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохочення до сумлінної праці.

До порушників застосовуються засоби дисциплінарного впливу.

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету зміцнювати трудову дисципліну, організовувати працю на науковій основі, використовувати раціонально робочий час, підвищувати якість роботи.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, розв’язуються адміністрацією школи в межах її прав, а в випадках, передбачених діючим законодавством, та Правилами внутрішнього трудового розпорядку, разом або за згодою профспіл­кового комітету.

 

І. Порядок прийому, переведення та звільнення  працівників.

 1. Працівники здійснюють своє право на працю шляхом укладання трудового договору.
 2. При прийомі на роботу адміністрація школи зобов’язана ви­магати від того, що приймається:
  • пред’явлення трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, а якщо особа влаштовується на роботу в якості працівника чи службовця вперше — довідку про останнє зайняття, видану за мі­сцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, сільською радою, звільнені з лав Збройних Сил та військовозобов’язані повинні пред’явити військовий квиток.
  • пред’явлення паспорта у відповідності до законодавства про паспорт.

Прийняття на роботу без вказаних документів не допускається. При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань (педагогічні працівники, бібліотекарі) адміністрація вправі вимагати від працівника пред’явлення документа про набуття освіти чи професійну підготовку: диплом, атестат, атестаційний лист, посвідчення, копії яких повинні бути залишені в особовій справі.

Особи, що приймаються на роботу, зобов’язані представити медичний висновок про відсутність протипоказань  за станом здоро­в’я для роботи в школі.

Укладення трудового договору з педагогічним працівником оформляється наказом начальника Слов’янського районного відділу освіти за погодженням з директором школи, для всіх інших працівників наказом директора про призначення працівника на посаду. Наказ оголошується працівникові під розпис.

 1. Після укладення трудового договору адміністрація зобов’я­зана ознайомити працівника з роботою, яку йому доручають, умова­ми оплати його праці, роз’яснити його права й обов’язки, ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, Статутом школи, проінструктувати з правил техніки безпеки, виробничної санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці.
 2. На всіх працівників школи, котрі пропрацювали не менш ніж 5 днів, заповнюються трудові книжки.

На працюючих за сумісництвом трудові книжки ведуться за місцем їх основної роботи.

Трудова книжка директора школи зберігається в районному від­ділі освіти, трудові книжки інших працівників школи зберігаються в школі.

 1. На кожного педагогічного працівника школи ведеться особова справа, яка складається з особистого листка обліку кадрів, автобі­ографії, копії документа про освіту, матеріалів за підсумками атестації, медичного висновку про відсутність протипоказань за станом здоров’я для роботи в школі, копії наказів про призна­чення та переміщення, заохочення та звільнення. Особова справа керівника школи зберігається в районному відділі освіти, заступників та вчителів – в школі.
 2. Припинення трудового договору можливе тільки згідно з чинним законодавством.
 • У день звільнення адміністрація школи або районний відділ освіти повинні видати працівнику трудову книжку з записом про звільнення.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

 1. Основні обов’язки працівників.
 2. Працівники школи зобов’язані:
  • працювати чесно, добросовісно, суворо дотримуватись обов’яз­ків, покладених на них Статутом школи, Правилами внутрішнього тру­дового розпорядку, положеннями та посадовими інструкціями;
  • дотримуватись трудової дисципліни — основи порядку в школі. Своєчасно приходити на роботу, дотримуватись визначеної тривалості робочого часу, максимально використовуючи його для творчого та ефективного виконання покладених на них обов’язків, утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати свої трудові обо­в’язки; своєчасно й точно виконувати свої трудові обов’язки та розпорядження адміністрації;
  • постійно підвищувати якість роботи, що виконує, запобігати упущень у ній, суворо дотримуватись виконавчої дисципліни, пос­тійно проявляти творчу ініціативу, спрямовану на досягнення ви­соких результатів трудової діяльності;
  • дотримуватись вимог техніки безпеки та охорони праці, виробничної санітарії, гігієни, протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
  • завжди бути уважними до дітей, бути ввічливими з батьками учнів та членами колективу;
  • систематично підвищувати свій теоретичний та культурний рівень, підвищувати свою ділову кваліфікацію;
  • бути прикладом постійної високоморальної поведінки на роботі, у побуті та громадських місцях;
  • тримати своє робоче місце в чистоті і порядку, дотримува­тись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і доку­ментів;
  • зберігати і зміцнювати матеріальну базу школи (обладнання, інвентар, навчальні посібники), економно використовувати матеріали, паливо та електроенергію, виховувати у учнів бережливе ставлення до державного майна;
  • проходити у встановлений строк періодичні медичні огляди згідно з Інструкцією про проведення медичних оглядів.
 3. Педагогічні працівники школи несуть повну відповідальність за життя й здоров’я дітей під час проведення уроків, позакласних й позашкільних заходів, які організовує школа. Про всі випадки травматизму учнів своєчасно повідомляти адміністрацію.
 4. За встановленим порядком за наказом директора школи в доповнення до навчальної роботи на вчителів може бути покладене: класне керівництво, завідування кабінетами, дослідно-навчальними ділянками, виконання обов’язків майстра навчальних майстерень, ке­рівництво методичними об’єднаннями, керування черговими загонами, загонами юних інспекторів руху, ЮДПД, участь у роботі шкільних ко­місій, організація та проведення навчальної практики, екскурсій та літнього оздоровлення дітей, професійної орієнтації, суспільно-корисної праці, а також виконання інших навчально-виховних функцій.
 5. Педагогічні працівники проходять один раз на п’ять років атестацію згідно Положення про атестацію педагогічних працівників.
 6. Працівники школи мають право на роботу за сумісництвом. Дозвіл на сумісництво професій дає адміністрація школи.
 7. Медичне обслуговування школи здійснює Сергіївська амбулаторія та районна лікарня.
 8. Коло обов’язків (робіт) педагогічних працівників, обслуго­вуючого персоналу школи визначається: Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положеннями про школу, а також посадовими інструкціями й положеннями, затвердженими у встановле­ному порядку директором школи за погодженням з профспілковим комітетом.
 9. Основні обов’язки адміністрації:
 10. Адміністрація школи зобов’язана:
  • забезпечувати дотримання працівниками школи обов’язків, по­кладених на них Статутом школи, посадовими інструкціями й Правилами внутрішнього трудово­го розпорядку;
  • правильно організувати роботу працівників школи у відповід­ності до їх посад і кваліфікацій, закріпити за кожним з них відповідне місце роботи, забезпечити робочий стан обладнання й безпечні умови праці;
  • забезпечити суворе дотримання трудової й виробничної ди­сципліни, постійно здійснювати організаційну й виховну роботу, спрямовану на її поліпшення, зменшення витрат робочого часу; раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів, створення відповідних умов роботи школи; своєчасно застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, враховуючи думку профкому, згідно з чинним законодавством.
  • працівника, що з’явився на роботі у нетверезому стані, не допускати до виконання своїх обов’язків у даний робочий день і приймати щодо нього відповідні міри, згідно з чинним законодавством;
  • удосконалювати навчально-виховний процес, створювати умови запровадження наукової організації праці, здійснювати заходи по підвищенню якості праці, культури праці; організовувати вивчення, розповсюдження й запровадження передового досвіду робітників даного та інших колективів шкіл;
  • забезпечувати систематичне підвищення працівниками школи теоретичного рівня й ділової кваліфікації; проводити у встановлені строки атестацію педагогічних працівників, створювати відповідні умови для можливості суміщення роботи з навчанням у навчальних закладах;
  • здійснювати заходи щодо своєчасного забезпечення школи необхідним обладнанням, навчальними посібниками й господарським інвентарем;
  • неухильно дотримуватись законодавства про працю, правил охорони праці, покращувати умови праці;
  • створювати умови, що забезпечують охорону життя та здоров’я учнів й працівників школи, попереджувати їхню захворюваність та травматизм, контролювати знання й дотримання працівниками школи усіх вимог Інструкції з техніки безпеки, санітарії й гігієни, правил пожежної безпеки;
  • забезпечувати збереження майна школи працівниками та учнями;
  • чуйно відноситись до повсякденних потреб працівників шко­ли, забезпечувати надання встановлених для них пільг й переваг, сприяти покращенню їхніх житлово-побутових умов;
  • створювати для трудового колективу умови, необхідні для виконання їхніх повноважень; сприяти створенню у трудовому ко­лективі ділової, творчої атмосфери, всебічно підтримувати й розвивати ініціативу й активність працівників; забезпечувати їхню участь в управлінні школою, у повній мірі використовуючи збори трудового колективу, виробничі наради й різноманітні форми громадського са­моврядування; своєчасно розглядати критичні зауваження з боку працівників й звітувати їм про прийняті міри.
 11. Адміністрація школи несе відповідальність за життя та здоров’я учнів під час їх перебування у школі й участі у заходах, організованих школою. Про всі випадки травматизму повідомляє у районний відділ освіти у встановленому законом порядку.
 12. Адміністрація школи здійснює свої обов’язки у відповід­них випадках спільно або за погодженням з профспілковим комітетом школи.

 

 1. Робочий час та його використання
 2. У школі встановлено 5 денний робочий тиждень. Робочий час педагогічного працівника визначається розкладом навчальних занять, посадовими обов’язками, Статутом школи й Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

Адміністрація школи зобов’язана організовувати облік явки на роботу й повернення з роботи.

 1. Навчальне навантаження педагогічним працівників на новий навчальний рік установлює директор школи за погодженням з проф­спілковим комітетом до виходу працівників у відпустку.

Навантаження встановлюється згідно з документом про освіту (диплом), наказу про призначення, кваліфікаційної категорії працівника. Викладання предметів не за фахом дозволяється лише за відсутністю дипломованого спеціаліста.

Відмова від частини навчального навантаження за фахом допускається лише у випадку, коли воно перевищує 1,5 ставки, в інших випадках — за згодою адміністрації школи.

При розподілі враховується наступне:

 • у педагогічних працівників, як правило, повинна зберігатись спадкоємність класів й об’єм навчального навантаження;
 • розмір навчального навантаження у педагогічних працівників повинен бути, як правило, стабільним на протязі навчального року. Зменшення його можливе лише за умов скорочення числа учнів й класів-комплектів у школі, змін у програмі, переведення частини класів-комплек­тів у школи-новобудови у тій же місцевості, а також у деяких ви­ключних випадках.
 1. Розклад уроків складається й затверджується адміністрацією за погодженням з профкомом з урахуванням забезпечення педагогічної цілеспрямованості, виконання санітарно-гігієнічних норм.
 2. В межах робочого дня педпрацівники школи повинні нести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади і навчального плану. Час початку і закінчення роботи встановлюється для працівників Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи:

Заняття починаються о 8.00 годині. Режим дня на 2010-2011 навчальний рік: для першого класу уроки по 35 хвилин, для 2-4 класів-по 40хв., для 5-11 класів-по 45 хв.

 

1 урок 8.00-8.35          1 урок 8.00-8.40         1 урок з 8.00-8.45

2 урок 8.50-9.25          2 урок 8.55-9.35         2 урок з 8.55-9.40

3 урок 9.55-10.30        3 урок 9.55-10.35       3 урок з 9.55-10.40

4 урок 10.45-11.20                                         4 урок 10.55-11.35     4 урок з 10.55-11.40

5 урок 11.35-12.10         5 урок 11.50-12.30 5 урок з 11.50-12.35

6 урок 12.45-13.25  6 урок з 12.45-13.30

7 урок з 13.40-14.25

Проведення позаурочної роботи, гуртків, консультацій для учнів:

1-4 класів з 12.10 до 13.10, або з 12.45 до 13.45, в залежності від кількості уроків;

5-6 класів — з 12.45, або з 13.40 в залежності від кількості уроків по класах;

7-11 класів — з 13.40, або з 14.30 в залежності від кількості уроків по классах.

Кінець роботи останнього гуртка-17.30

Початок вечорів, традиційних заходів-13.00 для початкової ланки, 14.30 для середньої та старшої ланки.

Вчителі-предметники, вчителі початкових класів, працюють за розкладом.

Завершення робочого дня класних керівників — кінець останнього уроку в класі, де вони призначені класним керівником.

 1. Тривалість робочого дня для технічного персоналу школи й робітників визначається графіком змінності, що затверджується директором школи за погодженням з профспілковим комітетом.

Для приймання їжі використовується їдальня школи, дозволяється приймання їжі вдома, при умові пішохідної віддаленості житла.

Прийом їжі дозволяється протягом зміни в любий зручний час в шкільній їдальні.

 1. Залучен­ня окремих працівників школи до роботи, чергування або до деяких іншими робіт у вихідні та святкові дні допускається лише у виключних випадках, передбачених зако­нодавством, за згодою профспілкового комітету школи і за письмовим наказом адміністрації. Дні відпочинку за чергування або ро­боту у вихідні чи святкові дні надаються у порядку, передбаченому чинним законодавством, або за згодою працівника у каніку­лярний час, що не співпадає з черговою відпусткою.

Забороняється залучати до чергування й до деяких видів ро­біт у вихідні й святкові дні вагітних жінок й матерів, що ма­ють дітей до 12 років.

 1. Опалювачам забороняється залишати роботу до приходу ро­бітника, що його заміняє. У випадку неявки того, хто змінює, робіт­ник заявляє про це адміністрації, яка зобов’язана прийняти відповідні міри до заміни його іншим робітником.
 2. Адміністрація залучає педагогічних працівників, для чергування по школі. Чергування по­винне починатись не пізніше ніж за 20 хвилин до початку уроків. Триває воно ще не менш як 20 хвилин після закінчення уроків. Графік чергування складається на місяць й затверджується адміні­страцією за погодженням з профспілковим комітетом. Графік ви­вішується на видному місці. У дні чергування класу по школі класний керівник знаходиться в школі до момента залишення школи всією черговою бригадою.
 3. Час осінніх, зимових й весняних канікул, а також час літніх канікул, що не співпадає з черговою відпусткою є робочим часом педагогічних працівників. У ці періоди вони залучаються адміністрацією до педагогічної й організаційної роботи у роз­мірі часу, що не перебільшує їхнього навчального навантаження до початку канікул.

У канікулярний час допоміжний та обслуговуючий  персонал школи залучається до виконання допоміжних робіт, що не потребу­ють спеціальних знань (ремонт, охорона школи, знешкодження карантинної рослинності та бур’янів  тощо) у ме­жах установленого для них робочого часу.

 1. Загальні збори трудового колективу школи проводяться по мірі їх необхідності, але не менше, ніж двічі на рік.

Кількість засідань педагогічних рад – не менше чотирьох. Заняття шкільних методичних об’єднань вчителів проводяться не менш, ніж тричі на навчальний семестр.

Класні батьківські збори скликаються не менше чотирьох разів на рік.

 1. Загальні збори трудового колективу, засідання педагогічної ради та заняття шкільних методичних об’єднань повинні трива­ти, як правило, не більше 2-х годин; батьківські збори — 1,5 год., учнівські збори — 1 год.; заняття гуртків, секцій — від 1 до 2 год.
 2. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією школи за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи шко­ли й сприятливих умов для відпочинку працівників. Відпустки педагогічним працівникам, як правило, надаються у період літніх канікул. Графік відпусток надається на кожен календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року й доводиться до відома кож­ного працівника школи.

Надання відпустки директору школи оформляється наказом по відділу освіти Слов’янської райдержадміністрації, іншим працівникам — наказом по школі.

 1. ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ Й ІНШИМ ПРАЦІВНИКАМ ШКОЛИ ЗАБО­РОНЯЄТЬСЯ:

а) змінювати на власний розсуд розклад занять й графіків ро­боти;

б) відміняти, скорочувати або подовжувати тривалість уроків або занять та перерв між ними;

в) вилучати учнів з уроків (занять);

г) палити в приміщенні та на території школи;

 1. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
  • відволікання учнів від навчальних занять на інші види дія­льності (крім випадків, передбачених законодавством України).
  • відволікання педагогічних працівників від виконання професій­них обов’язків, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
  • скликати у робочий час різного роду збори, засідання з громадських питань;
 2. Сторонні особи можуть бути присутніми під час уроку у школі або класі лише за згодою директора школи або його заступ­ників. Входити до класу або групи після початку уроку (заняття) дозволяється у виключних випадках тільки директору школи, його заступникам та іншим працівникам лише за дорученням директора.

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ робити зауваження педагогічним працівникам з приводу їх роботи під час проведення уроку (заняття) у при­сутності учнів.

 1. За зразкове виконання трудових обов’язків, успіхи у навчанні й вихованні учнів, тривалу й бездоганну працю, нова­торство у роботі й за інші досягнення у роботі застосовуються такі заохочення:
  • оголошення подяки;
  • нагорода Почесними грамотами;
  • преміювання.
 2. За результатами атестації педагогічним працівникам школи, що відзначилися, можуть присвоюватись звання „Вчитель-методист”, „Старший вчитель”, „Педагог-організатор-мето­дист”.

Ці звання надаються за пропозицією атестаційної  комісії у відповідності з Положенням про порядок атестації.

Заохочення об’являється у наказі й доводиться до відому всього колективу. Воно заноситься у трудову книжку працівника.

 

 1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни:
 2. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або виконання неналежним чином обов’язків через провину працівника кличе за собою застосування заходів дисциплінарного впливу. Обов’язки працівника передбачені трудовим договором,  Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями.
 3. За порушення трудової дисципліни адміністрація школи застосовує наступні види дисциплінарних стягнень:

а) догана;

б) звільнення;

Звільнення у вигляді дисциплінарного стягненим може бути застосоване за:

 • систематичне невиконання працівником без по­важних причин обов’язків, покладених на нього трудовим дого­вором, Статутом школи або Правилами внутрішнього трудового ро­зпорядку;
 • якщо до працівника раніше застосовувалися міри ди­сциплінарного або громадського стягнення за прогул (у т.ч. й за відсутність на роботі протягом трьох годин на протязі всього робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі у нетверезому стані, за чергове порушення дисципліни.

Прогулом вважається відсутність на роботі без поважних причин протягом усього робочого дня.

Рівним чином вважаються такими, що прогуляли,  особи, що були відсутніми на роботі протягом 3-х год. на протязі робочого дня. До них застосовуються ті ж самі міри впливу, що й до осіб, що вчинили прогул.

У відповідності до чинного законодавства про працю педа­гогічні працівники можуть бути звільнені за здійснення амо­рального вчинку, несумісного з подальшим виконанням  вихо­вних функцій.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи, а також Слов’янським районним відділом освіти у межах наданих їм прав.

Дисциплінарні стягнення, передбачені п. 39 (п.п.а,б) застосовуються відповідним органом освіти за поданням адмініст­рації школи та погодженням з профспілковим комітетом.

Адміністрація школи має право замість застосування дисцип­лінарного стягнення передати питання про порушення трудової ди­сципліни на розгляд трудового колективу, чи профспілкової організації.

 1. Дисциплінарні стягнення на директора чи його заступників застосовуються тим органом освіти, який має право їх призначати й звільняти.
 2. Трудові колективи, виявляючи сувору вимогливість до працівників, що недбало виконують трудові обов’язки, застосову­ють до них міри громадського стягнення (зауваження, громадську догану), ставлять питання про застосування до порушників мір впливу, передбачених чинним за­конодавством.
 3. До застосування стягнення від порушника повинне бути взяте письмове пояснення. Відмова порушника дати пояснення у пи­сьмовій формі не може служити перешкодою до застосування ди­сциплінарного стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо після викриття вчинку, але не пізніше одного місяця від дня його викриття, не враховуючи час хвороби або перебування працівника у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців від дня вчинення проступку. У вказані строки не включається час слідства за кримінальною справою.

 1. За кожне порушення трудової дисципліни може бути засто­соване лише одне дисциплінарне стягнення.

При застосуванні стягнення повинні бути враховані тяжкість здійсненного проступку, обставини, за яких здійснено  вчинок, попередня робота й поведінка працівника.

 1. Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування повідомляється працівнику під розписку у триденний строк.
 • Якщо на протязі року від дня застосування стягнення працівник не підпадав під нове стягнення, то він вважається таким, що не підпадав під дисциплінарне стягнення.

Адміністрація школи може застосувати за власною ініціати­вою чи за клопотанням трудового колективу зняття стягнення до­строково з виданням відповідного наказу (розпорядження), якщо пра­цівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як хороший, дисциплінований працівник.

На протязі терміну дії стягнення заходи заохочення, передбачені даними Правилами, до працівника не застосовуються.

 1. Трудовий колектив має право зняти стягнення з працівника достроково, якщо він не допустив нового пору­шення дисципліни і проявив себе як добросовісний працівник.

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у школі на видному місці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5 /6

Затверджую:                                                                                                                                                                                  Протокол засідання педради №__від___________

Директор ____________С.І.Діхтенко

Андріївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних кадрів школи  на 2015-2019 рр.

П.І.Б. вчителя Кваліфікаційна категорія Курсова перепідготовка Дата

Атестації

1. Діхтенко С.І. Вища «Вч.мет.» 20.10.2014 2019 04.04.2014
2. Колибаба З.І. Ікат.»Ст.вч.» 07.06.2014 2019 04.04.2013
3. Задорожня Є.О. Ікат. 06.04.2014 2019 31.03.2016
4. Білобрид В.А. Ікат. 01.02.2014 2019 31.03.2014
5. Герасименко О.В. ІІкат. 04.11.2012 2017 29.03.2013
6. Діхтенко Н.В. ІІкат. 29.03.2013
7. Герасименко Т.В. Вища «Ст.вч.» 01.02.2014 2019 05.04.2012
8. Діхтенко К.І. ІІкат. 31.03.2015
9. Антонюк О.О. ІІкат. 11.12.2010 2015 31.03.2016
10. Столяр Т.В. Вища «Вч.мет.» 27.02.2016 2014 04.04.2014
11. Миронова Н.І. Ікат. 24.10.2015 2020 31.03.2015
12. Куцевол Л.І. Ікат. 02.04.2016 2018 04.04.2016
13. Яковенко С.А. Ікат. 26.02.2011 2016 29.03.2013
14. Лісова Ю.В. Вища 02.11.2013 2018 04.04.2013
15. Рябошапка Л.В. Ікат. 28.04.2012 2017 29.03.2013
16. Крайня В.О. Спеціаліст
17. Діхтенко Р.М. Спеціаліст
18. Купріш Л.В. Вища 14.09.2013 2018 04.04.2014
19. Ковальова Є.С. Ікат. 02.04.2016
20. Шевченко О.М. Спеціаліст         —    —          —
21. Колєсніков С.О. Спеціаліст         —    —          —

 

                                                                                                                                            

 

 

Додаток 16

 

Перелік

осіб, відповідальних за виконання положень
колективного договору

 

 1. Білобрид В.А. – голова ПК, вчитель початкових класів.
 2. Діхтенко С.І. – директор Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 3. Колибаба З.І. – ЗНВР
 4. Шацько Т.І. — заступник директора з АГР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІДНА МОВА КАЛИНОВА

З нагоди Дня української писемності та мови, а також з метою прищеплення любові і поваги до українського слова в Андріївській ЗОШ І – ІІІ ступенів відбулося загальношкільне літературно-музичне свято для учнів 2 – 11 класів  «Рідна мова калинова…». Захід підготували шкільний бібліотекар О.І. Задорожня та учитель української мови Ю.В. Лісова.

З привітальним словом до присутніх звернулася бібліотекар Олена Іванівна, яка розкрила значення материнської мови в житті кожної людини та познайомила з цікавими новинками літератури, що надійшли до шкільної бібліотеки.

Ведучі Герасименко Марія та Масливець Катерина, учениці 5 класу, захопливо розповідали про нелегкий шлях нашої мови у виборюванні свого права на існування. Школярі  2 – 5 класів декламували поезії про мову українських авторів. Прикрасили свято і українські пісні, які розучила з дітьми вчитель музики О.О. Антонюк: «Як у нас на Україні», «Рідна мова», «Мова барвінкова».

У виконанні Мосіної Тетяни та Нотченка Віталія (2 клас)  прозвучала гумореска П. Глазового «Кухлик», а учні 10 класу розіграли сценку про красу та багатство української мови «У вагоні потяга «Львів-Відень».

Наприкінці заходу була проведена мовно-літературна вікторина, у якій школярі показали свої знання з фольклору, перекладу та граматики.

Завершилося свято теплими словами вдячності директора школи С. І. Діхтенко учням та учителям і побажанням нових творчих злетів у навчанні.

Юлія  Лісова, учитель української мови і

літератури Андріївської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

У вінок Кобзареві

Серед плеяди видатних діячів української культури Тарасові Шевченку належить особливе місце. Як поет, художник і мислитель, він всю силу мистецтва спрямував на службу своєму народові. Тому Шевченко буде жити в пам’яті народу доти, поки існуватиме Україна.

Дві дати злилися в одну – Шевченківські дні. 9 березня – день народження великого поета, 10 березня – це той день, коли людство вшановує пам’ять генія, що увійшов у безсмертя.

З приводу цієї події, а також з метою прищеплення любові і поваги до видатного художника слова, патріота України – Т. Г. Шевченка – в  Андріївській ЗОШ І – ІІІ ступенів 13 березня для учнів 5-11 класів відбулося літературно-мистецьке свято «Шевченко-художник».

Захід підготувала вчитель української літератури Ю.В. Лісова разом із учнями 10-11 класів. Промовці розкрили ще одну грань таланту Великого Кобзаря –  живописну спадщину, становлення його як художника. Присутні дізналися історію найвідоміших полотен майстра, створених сепією, аквареллю, олівцем у різних жанрах – побутовому, портретному, пейзажному, історичному, книжкової ілюстрації. Окремо слід відзначити серію сепій «Притча про блудного сина», до якої увійшло вісім картин, та серію гравюр «Живописна Україна». На святі пролунали пісні на вірші Шевченка: «Думи мої…», «Зоре моя вечірняя…»,  уривки з поетичних творів . Митець вдало поєднав у своїх творах традиції українського національного малярства зі здобутками  передових майстрів  західноєвропейського мистецтва.

Нехай же в кожній хаті на чільному місці лежить «Кобзар», хай у кожній світлиці заквітне портрет Шевченка, щоб слово Тарасове світило старому і малому, щоб слово його, не забуте і нині, вічно ходило по Україні. Та освятиться душа наша великою мудрістю безсмертного генія великого народу!

Юлія Лісова, учитель української мови

та літератури Андріївської ЗОШ І – ІІІ ст.

 

                                                                                           

План виховної роботи

Андріївської ЗОШ на І-ІІ семестр

2018 – 2019 н.р.

 

І. Організаційна робота

№п/п Заходи Відповідальні Класи
1. Організувати самоврядування в класах Класні керівники 7-11
2. Сформувати склад Ради профілактики правопорушень та організувати її роботу Задорожня Є.О. – заст. директора 8-11
3. Організувати чергування учнів по школі Задорожня Є.О. – заст. директора 8-11
4. Організувати роботу гуртків, секцій, узгодити план їхньої роботи Задорожня Є.О. – заст. директора 2-11
5. Сформувати загін ЮІР Педагог-організатор 8-11
6. Провести нараду з класними керівниками з питань планування роботи на навчальний рік Задорожня Є.О. – заст. директора 1-11
7. Розподілити трудові зони між класами Задорожня Є.О. – заст. директора 1-11
8. Оформити класні куточки Класні керівники 1-11
9. Провести громадський огляд умов та виховання учнів Класні керівники 1-11
10. Організувати роботу МО класних керівників та вчителів поч. класів Задорожня Є.О. – заст. директора 1-11
11. Спланувати і організувати роботу батьківського всеобучу Задорожня Є.О. – заст. директора 1-11
12. Виявити дітей з девіантною поведінкою, поставити їх на шкільний облік психолог 1-11
13. Проаналізувати та відкоригувати банк даних дітей пільгових категорій Задорожня Є.О. – заст. директора 1-11
14. Скоординувати плани шкільної роботи з представниками міліції, служби по ділам дітей та молоді Задорожня Є.О. – заст. директора 1-11
15. Організація та проведення операцій:

 • «Живи, книго!»
 • «Увага! Діти на дорозі!»
Задорожня Є.О. – заст. директора

Педагог-організатор

Класні керівники

Бібліотекар

1-11
16. Проведення щорічних акцій:

 • «Діти, допоможіть дітям»;
 • «Зовнішній вигляд»;
 • «Посадіть дерево»;
 • «Запали свічку»
Педагог-організатор

Класні керівники

1-11
17. Розробити комплексну програму запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму, нещасним випадкам на воді тощо на навчальний рік. Задорожня Є.О. – заст. директора 1-11

 

ІІ Виховна робота за напрямами

ВЕРЕСЕНЬ

 

Заходи Відповідальні Класи
1.     Тиждень самоврядування (03.09-07.09)

·        Проведення першого уроку;

·        Вибори ради командирів класу;

·        Розподіл доручень серед учнівського колективу;

·        Вибори шкільного парламенту;

·        Обрати лідера шкільної дитячої організації;

·        Провести учнівську конференцію;

·        Ознайомлення учнів зі Статутом школи, правилами для учнів;

·        Поновити куточки національної символіки  в класних кімнатах.

·        Впорядкувати братську могилу;

·        Організувати чергування учнів по школі. Скласти графік чергування.

 

Класні керівники;

вчитель 1 класу;

 

педагог-організатор;

класні керівники;

педагог-організатор

 

 

 

 

 

 

2.     Тиждень патріотичного виховання (10.09-14.09)

·        Провести виховні години, присвячені дню визволення Донбасу;

·        Прийняти участь у мітингу, присвяченому дню визволення Донбасу;

·        День визволення Донбасу. Літературно-музична композиція «Є славні і величні дати».

13.09 – збори ради профілактики.

 

 

 

педагог-орг.;

класні керівники;

вчителі початкових; класів

воєнрук

 

 

 

3.     Тиждень здоров’я (17.09-21.09)

·        Провести єдину класну годину;

·        Зустріч з медпрацівником;

·        Для учнів 5-11 класів:

—         Диспут «Ми за здоровий спосіб життя»;

—         Тестування учнів

— Тиждень Олімпійського спорту. Відкриття «Малих олімпійських ігор 2017». Спортивні змагання.

·        Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему «Дорожні знаки»:

—   Огляд куточків з ПДР;

—         Провести виховні години;

—         Оформити в школі маршрути безпечного руху дітей до школи;

Спланувати і організувати роботу загону ЮІР;

 

 

класні керівники;

педагог-організатор;

медпрацівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Тиждень художньо-естетичного виховання (24.09-28.09)

·        Підготовка досвяткуванняДня учителя;

·        випуск привітальних стін газет «Велика шана і любов тобі, учителю»;

·        підготовка сценарію літературно

музичної вітальні для вчителів

«Спасибі вам, що ви на світі є,

що сієте добро, як щедрий колос»;

·        підготовка запрошень для ветеранів

педагогічної праці;

·        Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек;

·        Рейд-перевірка «Бережи шкільний підручник».

27.09 – збори ради профілактики.

класні керівники; вчителі поч. класів; пед.-орг.; кл. керівник 11 класу; 11 клас

 

Жовтень

 

Заходи Відповідальні Класи
1.Тиждень родинно – сімейного виховання (01.10-05.10)

·        День людей похилого віку.

·        Трудові сюрпризи «поспішаємо робити добро».

·         Конкурс фотоколажів;

 

класні керівники, вчителі поч. класів, пед.-орг.
2. Тиждень національно — патріотичного виховання (08.10-12.10)

·        Заходи до Дня українського козацтва:

—         Козацький турнір;

—         Спортивно-масові змагання «України мужні сини»;

—         Конкурс «Ми маленькі козачата»

—         Година корисної інформації «Покрова -свята покровителька українського козацтва».

11.10 – Рада профілактики;

 

 

класні керівники; вчителі поч. ланки; пед.-орг.; вчитель біології та географії

 

3.     Тиждень самоврядування (16.10-19.10)

—         Робота класних колективів за індивідуальним планом;

—         Інструктаж учнів «Правила поведінки на канікулах»;

—         Засідання активу шкільного учнівського самоврядування

 

 

 

класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг.

4. Тиждень здорового способу життя (22.10.-26.10)

—         Виховні години за тематикою тижня;

—         Бесіди з учнями про небезпеку СНІДу, наркотиків, венеричних захворювань.

—         Психологічний лекторій:

—         «Молодь та протиправна поведінка», (10 — й клас)

3. Відвідування сімей пільгових категорій

Робота на канікулах (29.10-04.11)

Робота за окремо складеним планом.

Класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг., психолог школи. вч. укр. мови.

 

Листопад

1.              Тиждень громадського виховання (05.11-09.11)

·        07.11 –  Місячник української писемності та мови:

—         Заходи до Дня української писемності та мови. (За окремим планом);

—         Бесіда з безпеки життєдіяльності на тему «З вогнем не жартуй!»

 

 

 

Класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг.

 

 

 

2.              Тиждень за здоровий спосіб життя (12.11-16.11)      

·        Заходи до Міжнародного дня боротьби з курінням. Конкурс стіннівок «Я – проти паління»;

·        Заходи до Міжнародного дня толерантності.

·        Підготовка плану Заходів  щодо  проведення акції «16 днів проти насильства».

15.11 – збори ради профілактики.

Класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг., вч. історії

 

 

 

3. Тиждень профорієнтації (19.11-23.11)

—         Робота психолога з учнями (9,11 класів;

—         Аналіз відвідування учнями 9,11 класів уроків (за планом ЗНВР);

—         Виховні години стосовно тижня;

—         Відвідування учнями Слов’янського центру зайнятості;

—         Робота на терміналі;

—         Диспут для старшокласників «Я обираю собі професію сам»;

—         Заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій;

 

Класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг.

4.Тиждень морального виховання (26.11-30.11)

·        Виставка малюнків на тему «Добрі вчинки».

·        Конкурсна програма    «Подорож в країну Ввічливості».

·        Виховні години на моральну тематику.

·        Заходи до Дня захисту прав інвалідів Участь у районній благодійній акції «Від щирого серця».

15.11 – збори ради профілактики.

 

Грудень

1. Тиждень патріотичного виховання (03.12-07.12)

·        День збройних сил України.

«Українським збройним силам слава

нині і повік!»:

тематична виховна година «День

Збройних сил України»;

тематична година спілкування «Батьківщину — матір умій захищати!»;

розважальна шоу-програма «Містер школи», (5-11 класи);

спортивне свято «Нумо, козаки!», (9

-11 класи).

Класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг.

 

 

 

2.Тиждень  превентивного виховання

 (10.12-14.12)

·        Конкурс на кращого знавця Конституції України та права «Закон і право», (9-11 класи);

·        Психологічний  лекторій:

·        «Як обминути лихо», (профілактика суїцідальної поведінки).

13.11 – збори ради профілактики.

Класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг., шкільний психолог.
3.Тиждень родинно-сімейного виховання (17.12-21.12)

·        Заходи до Дня Святого Миколая. Свято «Добрий, щедрий, Святий Миколай»;

—         Виховні години;

—         Підготовка до Новорічних свят;

—         Акції «Діти –дітям»;

—         Операція «Годівничка»;

Класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг.

 

 

4. Тиждень художньо – естетичного виховання (24.12 – 29.12)

— Підготовка до Новорічних свят;

— Випуск стіннівок до свята;

— Складання плану на канікули;

— Батьківські збори по класам «Закінчення 1 семестру»;

— Проведення інструктажу під час виходу на канікули;

28.11 – збори ради профілактики.

— Робота гуртків на канікулах (30.12 – 13.01)

Класні керівники, вчителі поч. ланки, пед.-орг., вч. музики.

 

 

ІІ семестр

Січень

1. Звіт класів про проведену протягом І семестру роботу . Класні керівники, вчителі почат. класів
1.              Тиждень профорієнтаційного  виховання (14.01 – 18.01.)

·                  Тиждень профорієнтаційної роботи — презентації учнів «Проектуємо своє майбутнє» (9-11 класи);

— конкурс малюнків «Моя майбутня професія»;

— класні години – зустріч з представниками різних професій (1-11 класи) «Діло майстра величає»;

— виставка у бібліотеці «Все про професії»;

—         Анкетування.

 

 

Класні керівники, вчителі початков. Класів, пед.-організатор

 

2.              Тиждень громадянського виховання (21.01 – 25.01)

— Провести виховні години до Дня Соборності України;

— Провести тематичну лінійку до Дня Соборності України;

— Виставку літератури.

24.01 – засідання ради профілактики правопорушень.

 

 

Класні керівники, вчителі почат. класів.

 

      3.         Тиждень національно-патріотичного   виховання (28.01 – 01.02.)

·        Заходи з відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту;

·        Заходи, присвячені подіям під Крутами:

—         Лінійка-реквієм до Дня пам’яті подій під Крутами;

—         Виховні години;

—         Тематична виставка.

Педагог-організ., бібліотекар

 

Лютий

1.              Тиждень екологічного виховання(04.02.-08.02.)

·        Екологічна акція «Допоможемо зимуючим птахам»:

— збір матеріалу про птахів, які зимують у місті;

— рейд «Як тобі живеться, зимова пташко ?»;

— тематичні класні години;

— конкурс плакатів та малюнків;

— конкурс годівничок;

— презентації «Легенди про птахів».

 

 

 

Кл.керівники, вч. поч. класів,

пед.–орг., вч. малювання

2.Тиждень патріотичного  виховання (11.02 – 15.02)

—        Урочиста лінійка «Відлуння афганської війни»;

—        Урок пам’яті «Не одним сивим пасмом закосичена ця дата – 15 лютого…».

14.02– Рада профілактики

 

 

Класні керівники, вчителі початков. класів, пед.- орг.

 

     3. Тиждень естетичного виховання (18.02 – 22.02.)

               Відзначення Дня рідної мови:

—         Конкурс на кращого читця вірша українського автора;

—         Тематична лінійка до Дня рідної мови;

—         Свято «Мово моя солов’їна»

Класні керівники, вчителі початкових класів, педагог організатор,

 

Вчителі рідної мови

4. Тиждень   превентивного виховання (25.02 – 01.03.)

·        Конференцію «Діти: злочин і кара»;

— Диспут «Як ви розумієте й співвідносите поняття «свободи» та  відповідальність»;

— Конкурс «Найкращий правознавець школи»

— Проведення обговорення телепередач, статей на правову тематику.

28.02– Рада профілактики

Класні керівники, вчителі початков. класів, пед.- орг.

 

Березень

1.     Тиждень родинно-сімейного виховання  (04.03 – 7.03.)

—         Спец — випуск газет «Зі святом, любі жінки!».

—         Святковий концерт, привітання жінок школи «Жінка — одвічна загадка природи».

—         Виховні години;

Класні керівники, вчителі початков. класів, пед.- орг.
2.     Тиждень української мови (11.03 – 15.03)

—         Тиждень вшанування Т.Г.Шевченка:

— урочиста лінійка;

— інформаційні хвилинки «Живий Шевченко»;

— конкурс віршів « Вінок Шевченкові сплітаємо із»;

— усний журнал «Ти з нами, Тарасе!»;

—         Виставка книг поета.

14.03– Рада профілактики

Вч.укр.мови

 

3.     Тиждень книги (18.03 – 22.03.)

—         Операція «Живи, книго!»;

—     Рейд «Кращий підручник»;

—         Проведення вих. заходу «В гостях у казки»;

—         конкурс «Кращий читач школи – 2018»;

— Проведення інструктажів з ТБ перед виходом на канікули;

Складання плану роботи на весняні канікули.

 

шк.бібліотекар,

педагог-організатор,

кл.керівники.

 

 

 

 

Квітень

1.Тиждень художньо-естетичного виховання (01.04. – 05.04)

1.     День гумору;

2.     Конкурс на кращу гумореску;

3.     Конкурс на кращий малюнок карикатуру;

—         Виховні години

Класні керівники, вчителі початков. класів, пед.- орг.

 

 

2.  Тиждень за здоровий спосіб життя (08.04.-12.04.)

—         Єдині виховні години»;

—         Випуск шкільної газети «Шкільний вісник» до Всесвітнього Дня здоров’я;

— Виставка валеолистівок «Від шкідливої звички до хвороби»;

— Відкриття весняної шкільної спартакіади: змагання з волейболу між учнями 9-11 класів; — Відкритий виховний захід «Вчитель, тато, мама, я – спортивна сім’я» (6 кл.);

— Акція «Наркотикам-НІ!»;

— Виставка літератури «Лікар попереджає»;

— Бесіди медсестри з дівчатами та хлопцями  « Особиста гігієна».

11.04– Рада профілактики

Класні керівники, вчителі початков. класів, пед.- орг. вч.фіз.культури

 

3. Тиждень екологічного виховання (15.04.-19.04.)

— Відзначення Дня Землі:

— Операція «Збережи землю!»;

— Виступ агітбригади «Моя Земля, мій рідний край»;

— Акція до Всесвітнього дня довкілля «Квітуче шкільне подвір’я» (за окремим планом)

 

Класні керівники, вчителі початков. класів, пед.- орг. вч.географії

 

 

 

4.Тиждень патріотичного виховання (22.04.-26.04.)

·        Дні скорботи (до Дня Чорнобильської трагедії):

— бібліотечна виставка «Дзвони Чорнобиля»;

— загальношкільна лінійка до Дня Чорнобильської трагедії;

— єдині виховні години «Чорнобиль немає минулого».

25.04. – збори ради профілактики

 

Класні керівники, вчителі початков. класів, пед.- орг.

 

Травень

1.Тиждень військово-патріотичного виховання (02.05 – 10.05)

— «Вклоняємось великим тим рокам»;

— Святковий концерт до Дня Перемоги;

— Урок мужності « Тих днів не змеркне слава»;

— Акція «Грані добра» — допомога ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни;

— Упорядкування пам’ятників;

Участь у мітингу до Дня Перемоги;

—         Акція «Пам’ять»;

— Змагання з міні-футболу;

Загально шкільна гра «Зарниця».

Класні керівники, вчителі початков. класів, педагоги- організатори

 

3.Тиждень родинно-сімейного виховання (13.05.-17.05.)

—         Підготовка до Свята Останнього дзвоника;

—         Батьківські збори «Кінець навчального року»;

—         Планування роботи для оздоровчого табору;

16.05. – збори ради профілактики

Адміністрація школи, класні керівники, вчителі початков. класів, педагог- організатор, вч.фізкультури, шк.психолог, вч. музики
4. Тиждень художньо — естетичного виховання (20.05-31.05)

— Проведення інструктажів з учнями перед навчальною практикою та літнім оздоровленням;

— Аналіз виховної роботи класних керівників;

— Звіт практичного психолога;

— Свято останнього дзвоника;

— Підготовка до випускного вечора.

класні керівники, вчителі початков класів, педаг.- орг., вч.фізкультури, шк.психолог,вч. музики

Керівник: Задорожня Є.О. – ЗВР

Герасименко О.В. – вчитель 1 класу

Діхтенко Н.В. —  вчитель 2 класу

Герасименко Т.В. – вчитель 3 класу

Білобрид В.А. – вчитель 4 класу

Лісова Ю.В.  – кл. керівник 5 класу

Крайня В.О. – кл. керівник 6 класу

Рябошапка Л.В. – кл. керівник 7 класу

Столяр Т.В. – кл. керівник 8 класу

Антонюк О.О. – кл. керівник 9 класу

Миронова Н.І. – кл. керівник 10 класу

Куцевол Л.І. — кл. керівник 11 класу

Проблема району:

«Виховання підростаючого покоління на засадах загальнолюдських цінностей, наступності духовного і морального досвіду українського народу; створення умов для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини».

 

Проблема, над якою працює школа:

«Виховання всебічно розвиненої особистості школяра на основі принципів народності, духовності, гуманізму як найвищих загальнолюдських цінностей, формування в молодої людини поглядів на здоровий спосіб життя; створення умов для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини.

План роботи

МО класних керівників на 2018-2019 н.р.

по Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

1. Аналіз роботи МО за 2017-2018 н.р.

Завдання на новий навчальний рік.

Серпень Задорожня Є.О.
2. Розгляд та обговорення плану роботи

методоб’єднання на 2018 – 2019 н. р.

Вересень Задорожня Є.О.
3. Аукціон ідей Розподіл доручень між

членами ШНМК.

Вересень Задорожня Є.О.
4. Ознайомлення з нормативно –

правовими документами на 2018-2019

н. р.:

— методичні рекомендації з питань

організації виховної роботи у

навчальних закладах у 2018-2019 н.р.;

— методичні рекомендації щодо здорового

способу життя та фізкультурно-

спортивної роботи з дітьми та

учнівською молоддю у 2018-2019 н.р.

— про проведення Першого уроку у 2018-

2019 н.р. та ін.

Вересень Задорожня Є.О.
5. Рекомендації щодо змістового

наповнення планів виховної роботи та

їх оформлення.

Вересень Задорожня Є.О.
6.

 

Затвердження плану роботи дитячої організації.

Затвердження виховних планів,

графіку роботи гуртків.

Вересень Задорожня Є.О.
7. Відвідування виховних годин Протягом року Задорожня Є.О.
8. Обговорювання з класними керівниками загально-шкільних та районних заходів. Протягом року Задорожня Є.О.
9. Відвідування районних заходів. Протягом року Задорожня Є.О.
10. Проводження засідань ШНМК  кл. керівників Серпень

Вересень

Січень

Березень

Задорожня Є.О.

Кл. керівники

11. Захід «Олімпійські ігри» Вересень Яковенко С.А.
12. Квест – подорож «Мальовнича Україна» Жовтень Герасименко Т.В.
13. Брейн – ринг для учнів 8-11 класів «English – speaking countries» Жовтень Миронова Н.І.
14. День вчителя Жовтень Миронова Н.І., Куцевол Л.І.
15. Заходи до річниці Голодомору Листопад Крайня В.О., Антонюк О.О.
16. Урочиста лінійка, присвячена Дню писемності Листопад Лісова Ю.В.
17. Захід «Щоб навчатись було легко» Грудень Крайня В.О.
18. Підготовка до Новорічних свят Грудень Пед.-орг., класні керівники, вч. поч. класів
19. Затвердження плану роботи дитячої організації.

Затвердження виховних планів.

Січень Задорожня Є.О.
20. Виховний захід «Україна в моєму серці!», до дня Соборності України. Січень Крайня В.О., Антонюк О.О.
21. 21 лютого — День рідної мови Лютий Лісова Ю.В.

Задорожня Є.О.

22. Виховний захід «Я – будівник свого щастя» Лютий Рябошапка Л.В.
23. Виховний захід до дня народження Т.Г.Шевченка. Березень Лісова Ю.В.

Задорожня Є.О.

24. Підготовка до свята жінок. Березень Пед.-орг., класні керівники, вч. оч.. класів
25. Виховний захід, присвячений всім жінкам. Березень Крайня О.О., Антонюк О.О.
26. Приймання участі у районних заходах. Протягом року Задорожня Є.О.,

кл. керівники

27. Поповнювання і поновлювання матеріальної бази. Протягом року Вчителі
28. Відвідування роботи шкільних гуртків. Протягом року Задорожня Є.О.
29. Виховний захід «Стежки країни Здоров’я» Квітень Діхтенко Н.В.
30. Виховний захід до Дня Землі. Квітень Куцевол Л.І.
31. Виховний захід «Свято Букваря» Квітень Герасименко О.В.
32. Виховний захід «Прощавай початкова школа» Травень Шумаєва Т.М.
33. Виховний захід «Моя рідненька матуся» Травень Столяр Т.В.
34. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення. Травень Задорожня Є.О.

 

 

Виконавець                 Є.О.Задорожня

Аналіз роботи МО класних керівників за 2017– 2018 н.р.

В цьому навчальному році метою нашої роботи було виховання всебічного розвитку особистості на основі принципів народності, духовності, гуманізму, як найвищих загальнолюдських цінностей. Формування у молодої людини поглядів на здоровий спосіб життя, створення умов для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини.

Для досягнення цієї мети ми визначили наступні задачі: працювати над вихованням культури поведінки, гуманного ставлення до старших і своїх товаришів, сприяти формуванню здорового способу життя та запобіганню шкідливих звичок, виявити творчі здібності учнів та сприяти їх розвитку.

Виховна робота в школі, на початку навчального року, розпочалася з загальношкільних учнівських зборів, на яких був обраний лідер дитячої організації та учнівський парламент.

Лідером дитячої організації в 2017-2018 н.р. було обрано ученицю 10 класу – Андрусишину Віолету.

Протягом року ефективно працювали комісії самоврядування: навчальна комісія слідкувала за станом навчання учнів школи, неодноразово проводились рейди – перевірки стану підручників, учнівських портфелів, наявності шкільної та спортивної форми, проводився контроль за відвідуванням учнями занять. Санітарна комісія щотижнево перевіряла санітарний стан класних кімнат, зовнішній вигляд учнів.

Наполегливо працювала культмасова комісія. Широкомасштабно було проведено свято вчителів на початку жовтня.  Стіни коридорів були прикрашені святковими стіннівками. Працювала святкова пошта, листоноші постійно розносили вітання для вчителів. На свято жінок учні самостійно підготували святковий концерт. В цей день уроки вели учні школи,  наприкінці робочого дня було проведено святкову лінійку, де кожен учень – учитель  прозвітував про свою роботу і поділився враженнями.

Вчителі початкових класів та класні керівники працювали за напрямками: національно – патріотичне виховання, громадянське виховання, екологічне виховання, за здоровий спосіб життя, профорієнтаційне виховання, естетичне виховання, військово – патріотичне виховання, моральне виховання. Стосовно цих напрямків вчителі початкових класів та класні керівники проводили виховні години, бесіди.

В школі  протягом року були проведені   загальношкільні виховні заходи, а саме:

— конкурс на кращу композицію, конкурс малюнків;

— заходи, присвячені  трагічній сторінці історії України — Голодомор 1932-1933рр., трагедія Чорнобиля, День Соборності України, визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників, визволення України від німецько-фашистських загарбників, День Перемоги, День пам’яті учасників бойових дій, які загинули в інших країнах, День памяті Героїв Небесної Сотні ;

— проведення тематичних лінійок, бесід, виховних заходів;

— проведення спортивних змагань та днів здоров’я;

— допомога у підготовці та проведенні предметних тижнів;

— підготовка та проведення Новорічного свята для початкової і середньої     ланки «Снігова Королева», для старшої – «Новорічний КВК»;

— підготовка та проведення свята до дня Святого Миколая;

— концерт присвячений 8 Березня «Наші милі і чарівні…»;

— свято Рідної мови;

— День народження Т.Г.Шевченка та ін.

— конкурс малюнків «Ми – за здоровий спосіб життя!», «Зупинимо  СНІД!”;

— літературний ранок «Все починається з мами»;

— майстер-клас по виготовленню листівок до Дня Матері;

— свято Останнього дзвоника.

На базі школи працював табір відпочинку  “Веселка”.

Учні нашої школи приймають активну участь в житті села, виступаючи на концертах, присвячених Дню села, дню Незалежності, 8 Березня, а також мітингах до Дня Перемоги та Дня визволення Донбасу від німецько-фашиських загарбників.

Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень, злочинів постійно заслуховувався на радах профілактики.

Робота з батьками в 2017-2018 н. р. була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень-травень), класні бать­ківські збори.

Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту.

Було проведено обстеження матеріально-побутових умов  Борщ І., учениця 11 класу та Перевєрзєвой П., учениці 4 класу. Діти пільгової категорії,  позбавлені батьківського піклування – Борщ Ірина (10 кл.), Перевєрзєва П. (3 кл.), а також діти з малозабезпечиної сімї – Новіков Д. (4кл.), Новіков Р. (5кл.), Новіков Д. (9кл.)  користуються безкоштовним хар­чуванням, залученні до відпочинку у пришкільному таборі.

В школі працювали гуртки: «ЮІР», «ДЮП», «Вокальний», «Hаppi Enqlish», «Занимательная грамматика», «Дивослово», «Азимут», «Математична логіка»,  «Юний художник», «Корисні звички», «Спортивний», «Любитель книги», ДЮСШ.

Вчитель 1 класу, Діхтенко Н.В.

У 2017-2018 навчальному році працювала над проблемою виховання культури поведінки, бережливого ставлення до підручників, шкільного майна, попередженню травматизму.

У класі 9 учнів: 3 хлопчика і 6 дівчаток.  Повних сімей – 6, неповних – 3, багатодітних – 2.

Вчитель на початку навчального року  знайомила шестирічок з правилами поведінки у школі, працювала над адаптацією, пробуджувала інтерес до школи та її традицій. Виховувала доброзичливість, відповідальність, культуру поведінки, сприяла згуртованості дитячого колективу, розвивала творчі здібності. Більшість виховних годин було направлено на формування здорового способу життя, профілактику травматизму, а також вихованню духовних і моральних цінностей .

Учні 1 класу приймали участь в усіх шкільних заходах (День вчителя, новорічний ранок, святковому концерті, присвяченому 8 Березня). В кінці навчального року першачки продемонстрували рівень умінь і навичок під час Свята Букваря.

Помічником у роботі вчителя на протязі року  була батьківська рада. З усіма батьками велися індивідуальні бесіди з питань навчання і виховання дітей.

Без поважних причин школу учні не пропускали. Всі учні відвідували гуртики, особливо до вподоби їм відвідувати спортивні тренування.

У 2 класі планує:

 1. Приділити більше уваги по збереженню шкільних підручників.
 2. Попрацювати з батьками над питанням створення вдома майданчика або куточка для покращення фізичного розвитку дітей.
 3. Продовжувати роботу над вихованням культури поведінки, попередженню травматизму.

 Вчитель 2 класу, Герасименко Т.В.

У сучасній школі ідеї громадянського виховання органічно вписуються  у зміст і методику навчальної і позаурочної роботи. На протязі 2017- 2018 навчального року  Герасименко Т.В. формувала у дітей знання і уявлення дітей про українське суспільство, рідний край, розкривала на доступному рівні особливості взаємодії людей в родині, колективі, суспільстві, виховувала позитивне ставлення до цінностей і символів української держави. Виховні години «Наша країна – Україна», «Україна – козацький край» , «Славетні українці» реалізували патріотичне виховання. Уроки доброти за творами В.О. Сухомлинського сприяли вихованню морально –етичних якостей,етиці поведінки, духовному вихованню. Цикл занять з курсу «Вчимося жити разом» сприяв згуртуванню класного колективу, соціалізації дітей, вихованню толерантності, співчуття, навичкам неагресивної поведінки.

На батьківських зборах і індивідуальних консультаціях   класний керівник 2 класу ділилася секретами виховання: поради батькам учням молодших класів, корисні поради батькам, 4 заповіді мудрого вихователя, поради батькам гіперактивних дітей стали в нагоді  кожній родині, сприяли  педагогічному просвітництву батьків, активній співпраці з батьками.

 Вчитель 3 класу, Шумаєва Т.М.

Вчитель протягом року  виховувала у дітей повагу один до одного, старших, культуру поведінки, бережливе ставлення до підручників, до природи, стимулювала інтерес до вивчення історії Батьківщини,  рідного народу, села.

Працювала  з батьківським комітетом класу, батьками всього класу, приділяла увагу  індивідуальним консультаціям, відвідувала родини .

Тісно співпрацювала з бібліотекарем школи , СБК .

Провела виховні години: конкурс малюнків « Моя професія» , практикум  «Навчаюся бути партнером» , акція « Допоможемо пташкам», диспут «Наші права і обов’язки» , «Насильство на сторінках інтернету».

Cвята:  «Зі святом , матусю»,  «Книга вчить як на світі жить», «Мова моя солов’ їна».

Вчитель 4 класу, Герасименко О.В.

Класний керівник 4 класу. Керівник гуртка «Юний художник».

На початок 2017-2018 навчального року в 4  класі 12 учнів : 5 дівчаток та 7 хлопчиків. На кінець навчального року 12учнів.

Протягом року приділяла особливу увагу  згуртованості учнівського колективу.

 • Спрямовує роботу на створення згуртованого і працездатного учнівського колективу;
 • працює над формуванням інтелекту і творчості учні;

розвитком пізнавальної активності;

вихованням любові до Батьківщини,  рідного народу;

бажання вести здоровий спосіб життя.

Вчитель протягом року підтримувала зв’язок з батьками учнів:

 • Вивчення сімей учнів: анкетування, спостереження, відвідування сімей,

вивчення   родинних коренів.

 • Батьківський всеобуч: бесіди, групові та індивідуальні консультації,

лекції, відкриті заходи.

 • Спільна робота школи та сімей: загальношкільні батьківські збори

класні збори.

Діти в класі товаришують між собою, доброзичливо ставляться один до одного. Легко та радісно йдуть на контакт.   Діти з повагою відносяться до дорослих,однолітків. Майже всі діти полюбляють рухливі ігри .  Всі учні класу відвідують гуртки «Юний художник» та танцювально  – вокальний гурток.  На заняттях гуртка «Юний художник» дітям найбільше сподобалося малювати ілюстрації до казок, казковий героїв, пейзажі.  Але найбільше малюнки на за власним задумом.

Приймали участь у таких заходах:

 • День Вчителя (виконували танок, святкова стіннівка )
 • Новорічний ранок ( виконували танок )
 • Акції «Від серця до серця» .
 • Свято 8 Березня (  співали пісню,малювали святкову газету).
 • Брали участь у мітингу до Дня Перемоги( Розповідали вірши: Беспальченко Б., Мосіна П., Мирошниченко А, Солоп В., Переверзєва П.)
 • Свято Останнього дзвоника

Найбільш вдалі виховні години: «Моя майбутня професія », «  Безпека в побуті», «Моя родина найкраща!», «Що треба знати про СНІД», «Державні символи України», «У світі все починається з мами», «Цінуй життя», «У здоровому тілі – здоровий дух!»

В цьому навчальному році було проведено загальношкільний захід «Козацькому роду нема переводу!», родинне свято «Прощавай, початкова школо!»

                 Вчитель 5 класу, Крайня В.О.

У минулому навчальному році  Вікторія Олександрівна працювала класним керівником 5 класу.

Матеріальне становище у більшості дітей у сім’ях середнього рівня.

У спілкуванні з учителями учні намагаються проявляти вихованість і тактовність.

Основні завдання:

 • зміцнення здоров’я учнів і виховання в них здорового способу життя;
 • виховування дружніх стосунків з товаришами;
 • формувати навички культурної поведінки;
 • посилення роботи із патріотичного виховання учнів.

Протягом минулого навчального року вела виховну роботу, яка поєднала в собі традиційні форми та методи роботи класного керівника та нетрадиційну, але таку важливу галузь – своєчасну психологічну допомогу вихованцям та їх родинам. Для цього використовувала тестування, заняття з елементами тренінгу та індивідуальні консультації. Як класний керівник багато часу приділяла морально-етичному та патріотичному вихованню учнівського колективу, формування обов’язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього проводила ряд бесід, годин спілкування на дану тематику.

Патріотичне виховання мало позитивний результат. Метою його визначає виховання школярів у дусі пізнання, збереження і розвитку національних культур та традицій.

Значну увагу приділяє формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру – чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість.

Робота з батьками – один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює зі шкільним комітетом та адміністрацією школи.

У роботі з батьками використовує колективні бесіди,зустрічі за круглим столом. Вчителем був проведений батьківський всеобуч на тему: «Комп’ютерна залежність школярів».

Таким чином, соціалізація учнів відбувається відповідно до гармонійного розвитку особистості.

Учні класу активно брали участь у всіх шкільних заходах, предметних тижнях із задоволенням готувалися до їх проведення.  Герасименко Марія,  Масливець Катерина, Мосіна Аліна є активними учасниками різноманітних конкурсів таких, як «Соняшник», «Гринвіч», «Кенгуру», «Колосок».

Взаємовідносини класного керівника і учнів класу задовільні. В цілому клас характеризується як дружний, організований, із налагодженою системою самоврядування та хорошим психологічним кліматом.

З метою покращення навчально-виховної роботи передбачає такі завдання на наступний навчальний рік:

 • широко залучати батьків до навчально-виховної діяльності з дітьми;
 • виховувати дружні стосунки з товаришами;
 • приділяти велику увагу вихованню патріотичних почуттів та самосвідомості дітей.

         Вчитель 6 класу, Рябошапка Л.В.

Протягом навчального року виховна робота у 6 класі проводилась згідно затвердженого плану роботи. Основні виховні заходи спрямовано на реалізацію поставленої проблеми: «Формування комунікативних компетенцій учня». А також для          виховання позитивних рис характеру,виховання здорового способу життя, створення згуртованого учнівського колективу, виховання вимогливості до себе.

З метою реалізації напрямків виховної роботи було проведено виховні години, тренінги, диспути, відеолекторії.

Діти брали  активну участь у шкільних заходах: День вчителя, день української мови, Новорічне свято, концерт, присвячений жіночому дню.

В позаурочний час діти відвідують танцювальний гурток при сільському БК.

Протягом року велась робота з батьками: проводились батьківські збори, індивідуальні бесіди, консультації, батьківський всеобуч.

Вчитель 7 класу, Столяр Т.В.

На кінець навчального року в 7 класі 8 учнів (вибула Нотченко І.). Троє дітей виховуються у багатодітних сім’ях: Бутенко Вікторія, Залогін Богдан, Приходько Олексій. За підсумками навчального року якість знань – 25%, учні Шульга Юлія, Хондогій Денис мають достатній рівень знань, шість – середній. Низького рівня знань в цьому навчальному році немає.

Лідером в класі є Шульга Юлія. Вона вміє організовувати продуктивну роботу, залучити до активного життя в класі всіх учнів. Діти не байдужі до загальношкільних справ, добродійних акцій, завжди беруть в них активну участь, охоче трудяться, підтримуючи чистоту та порядок на шкільній території й у приміщенні класу.

Всі діти в класі задіяні в гуртковій роботі, відвідують шкільні гуртки, гуртки при сільському будинку культури.

Тетяна Василівна як класний керівник багато часу приділяє морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов’язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього провела ряд бесід, годин спілкування на дану тематику.

Багато разів говорю з дітьми про самовиховання та його важливість; формую в учнів риси людяності, милосердя, здатності допомогти тим, хто в біді. На останній годині спілкування «Твори добро, щоб кращим став цей світ» наголосила ще раз, що в кожного з нас є можливість творити добро, бути чуйними, милосердними, продовжувати виховувати в собі такі якості як правдивість, справедливість, без заздрісність, дружелюбність, бажання здійснювати добрі справи та запобігати злу.

Робота з батьками – один із основних та найскладніших напрямків класного керівника. У роботі з батьками Тетяна Василівна проводить колективні і індивідуальні бесіди, знайомить з новинками педагогічної літератури для батьків.

 Вчитель 8 класу, Антонюк О.О.

В 2017- 2018 навчальному році працювала класним керівником в 8 класі. Основна мета виховної роботи в класі це пошук методів і прийомів до проблеми виховання культури поведінки, мовлення, етики, гуманності по відношенню до своїх товаришів і старших.

Вчитель проводила виховну роботу в тісному співробітництві з іншими вчителями — предметниками, повсякчас контролюючи навчальний процес і систематично перевіряючи щоденники  учнів (раз на тиждень);
— добивалася єдності педагогічних вимог до учнів із боку школи та сім’ї, підтримувала постійний тісний зв’язок із батьками, що позитивно впливало на згуртування класного колективу: між однокласниками не було вагомих непорозумінь;
— організовувала у разі необхідності своєчасну навчальну допомогу учням:  котрим важко вчитися;
— вела встановлену документацію по класу, подавала керівництву школи відомості про успішність, відвідування та поведінку школярів, стежила за станом їх щоденників.

На протязі року проводила виховні години на таку тематику: «Батьки та діти», «Ми за здоровий спосіб життя», «Сучасна екологічна ситуація в світі», «Права та обов’язки дітей та батьків», «Вітчизни слави й доблесті край», «Тільки пам’ять не сивіє», «Батьки і діти» та інші. Бесіди «Твій зовнішній вигляд»,«Гігієна зору. Поради на кожен день», «Обережно грип!», «Коротке замикання – найчастіша причина пожеж».

Приймали активну участь, в предметних тижнях: тижні історії, математики, англійської мови, географії, математики. В конкувсах «Колосок», «Кенгуру», «Грінвіч

Вчитель 9 класу, Миронова Н.І.

У минулому навчальному році  працювала класним керівником 9 класу. На початку навчального року  визначила мету і завдання для дитячого колективу й для себе як класного керівника. Проводила роботу з виховання пізнавальних інтересів у школярів. Також визначила завдання в таких аспектах виховання:

— зміцнення здоров’я учнів і виховання в них здорового способу життя;

— виховання поважного відношення до праці,допомога у виборі майбутньої  професії;

— згуртування  дитячого колективу;

— посилення роботи із правового виховання учнів.

Особлива увага приділялась патріотичному вихованню учнів. У класі створено куточок національно –патріотичного виховання. Протягом року була проведена низка заходів, спрямованих на формування патріотичних почуттів та національної свідомості учнів. Проводилися бесіди та виховні години на відповідну тематику: «Народе український, будь собою», «Возз’єднались в ті далекі роки наші предки навіки».

Учні класу активно брали участь у всіх предметних тижнях, із задоволенням готувалися до їх проведення. Рябошапка Дмитро, Задорожня Олександра , Сиплива Олена є активними учасниками різноманітних конкурсів. Таких , як «Гринвіч», «Кенгуру», «Колосок».

Проводилась індивідуальна робота з окремими учнями, досліджувалась особистість учнів. Уся ця робота була спрямована на розвиток самостійності учнів, зміцненню дружніх відносин у колективі й розкриттю різних індивідуальних здібностей учнів.

Свої відносини з учнями я намагається будувати на основі взаєморозуміння, довіри, намагається стати на позицію своїх учнів, подивитися на навколишній світ їх очима.

З метою покращення навчально-виховної роботи передбачає такі завдання на наступний навчальний рік:

— проведення профорієнтаційної роботи з учнями; виховувати любов і повагу до праці, до людей різних професій, бережливе відношення до здобутків людської праці.

— виховувати дружні стосунки з товаришами;формувати навички культурної поведінки;

— широко залучати батьків  до навчально-виховної діяльності з дітьми;

— приділяти велику увагу  вихованню патріотичних почуттів та самосвідомості дітей.

Вчитель 10 класу, Куцевол Л.І.

Напротязі 2017 – 2018 н.р. працювала класним керівником в 10 класі. Всю виховну роботу реалізую через принципи демократизації, гуманізації, психологізації навчально — виховного процесу. Мету виховання конкретизує через систему виховних завдань. При  цьому враховує психічні та фізіологічні особливості своїх вихованців, таку особливість колективу, як переважання у колективі хлопчиків. Цим самим визначає приоритетні напрямки для реалізації мети і принципів виховання.  Виховна робота велась за наступними напрямками:  патріотичне виховання; духовно — моральне виховання; інтелектуальний і естетично — культурний розвиток; спортивно — оздоровче виховання і розвиток; правове виховання; трудове виховання, екологічне виховання. Відповідно до даних напрямків, протягом року з класом проводились: брейн – ринги, бесіди, вікторини, години спілкування, дискусії, ігри, перегляд документальних фільмів, анкетування, тестування, трудові десанти.   Клас активно брав участь в загальношкільних, районних заходах, були випущені стінівки.

Участь у класному і загальгошкільному житті дали можливість побачити творчі здібності дітей, їх нахили, простежити систему взаємовідносин між собою і оточуючими.

Як класний керівник, старалася,  якомога частіше контактувати з вчителями — предметниками, відслідковувати оцінки учнів з предметів. По ситуації проводила індивідуальні бесіди. На протязі року контролювала відвідування учнями школи, всі пропущені дні були лише з поважних причин. Робота з розвитку класного колективу спрямована в позитивне русло: налагоджена організованість, порядок і єднання учнів і класного керівника. Спостерігається стійкість міжособистісних відносин, сприятливий мікроклімат.

Вчитель 11 класу, Яковенко С.А.

Метою виховної роботи в 11 класі протягом 2017 – 2018 н.р. було виховання культури поведінки, гуманного ставлення до старших і своїх товаришів, виховання здорового способу життя та розвиток творчих здібностей учнів.

Реалізуючи поставлену мету, учні 11 класу брали участь у заходах, присвячених Дню фізичної культури та спорту (Заврзін І., Ковівчак В. міні-футбол в смт. Черкаське); День вчителя (день самоврядування, концерт). Приймали участь в новорічних святах. Хлопці приймали участь в районних та обласних спортивних змаганнях.

Проводилися виховні години на теми профорієнтації, виховання культури та поведінки, про права та обов’язки учнів, про ставлення учнів до старших і своїх товаришів, виховання здорового способу життя та розвитку творчих здібностей.

Учні 11 класу займалися в гуртках та спортивних секціях.

Класний керівник вважає, що в 11 класі створені умови для самореалізації творчості та професійного визначення кожної дитини. Всебічний розвиток учнів відбувається на основі принципів народності, духовності, гуманізму.

У 2018-2019 навчальному році члени методичного об’єднання класних керівників продовжать роботу щодо реалізації проблеми «Виховання всебічного розвитку особистості на основі принципів народності, духовності, гуманізму, як найвищих загальнолюдських цінностей. Формування у молодої людини поглядів на здоровий спосіб життя, створення умов для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини»

та над вирішенням наступних завдань:

 1. Організація національно – патріотичного виховання дітей у навчальному закладі.
 2. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань здоров’язберігаючих технологій.
 3. Оволодіння класними керівниками основами інформаційно-комунікативних технологій для використання у виховній роботі.
 4. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи.
 5. Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.