Адміністрація школи

 

 

 

 

 

 

Звіт директора Андріївської школи Андріївської ОТГ за 2018 рік

Шановна громадо, батьки, учителі – колеги, працівники школи. Сьогодні я звітуюся як керівник закладу. Завдання керівника на сучасному етапі – організувати діяльність педагогічного та учнівського колективів, допомогти розібратися в складних і суперечливих фактах сьогодення.

Саме від керівника, від його стилю керування залежить злагодженість в роботі колективу. Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять майбутні лікарі, актори, інженери, художники, письменники. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчати й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику, мають інших кумирів. Між нами відстань часу, але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконана, що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі після закінчення уроків, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників, настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять батьки своїх дітей у свою школу і чи пам’ятають пенсіонерів у шкільному колективі.

І тому, я в своїй роботі дотримуюсь принципу демократичності, гласності, співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу. І ще я вважаю, що на 99% успіх керівника залежить від того чи підтримують його колеги, батьки, розуміють учні.

 

ВСТУП

Навчальний процес був організований з метою забезпечення умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості учнів. Досягнення ними кращого рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров’я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за філологічним напрямом.

Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна — 5 років; старша – 2 роки.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, НМК, районних навчально-методичних об’єднаннях учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах та конференціях,  використовують Інтернет-ресурси.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював за педагогічною проблемою «Удосконалення й ефективне використання навчального, виховного та оздоровчого середовища для розвитку і творчої самореалізації особистості школяра».

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

 1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.
 2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
 3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
 4. Спрямування навчально-виховного процесу на розвиток в учнів умінь застосовувати знання в особистих цілях і суспільному житті.
 5. Виявлення та розвиток обдарованих учнів, залучення їх до участі в різноманітних інтелектуальних заходах, науково-дослідницькій діяльності.
 6. Підтримка та розвиток здоров′язберігаючого навчального середовища на основі просвітницької та організаційно-методичної оздоровчої діяльності.
 7. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
 8. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.
 9. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.
 10. Робота із звернень громадян з питань діяльності школи.
 11. Робота у мікрорайоні школи.
 12. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

 

Управління закладом

У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

Порівняно з 2016-2017 навчальним роком мережа класів школи у 2017-2018 навчальному році не змінилась, кількість учнів у школі приблизно однакова. На кінець 2017-2018 року статистика руху учнів по школі показала, що вибуло за навчальний рік 4 учні, а прибув 1 учень.
Середня наповнюваність класів на кінець навчального року:

 • початкова школа – 8 учнів
 • середня школа – 7 учнів
 • старша школа – 6 учнів

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

Відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти», у 4 класі проходила державна підсумкова атестація з української мови, читання та математики, в 9 класі – математики, української мови, історії України,  в 11 класі – з української мови, української літератури, математики, історії України, біології, фізики та географії у формі ЗНО.

На особливому контролі стоїть питання забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. З 9 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року лише 6 продовжили отримання освіти у десятому класі своєї школи, 3 випускників зараховані у навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації.

В 2017/2018 навчальному році школу ІІІ ступеня закінчують 6 випускників.

Протягом 2017-2018 навчального року два учні були забезпечені індивідуальним навчанням.

В результаті контролю з моєї сторони, як директора школи, цілеспрямованої роботи класних керівників і вчителів початкових класів слід зазначити, що пропусків учнів без поважних причин не було.

 

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Колектив школи бачить свою місію у виконанні соціального замовлення у створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України – патріота своєї держави, який усвідомлює свою належність до сучасної світової цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті.

Андріївська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІступеня – 11 класів, 80 учнів.

Мова навчання – українська.

Педагоги школи усвідомлюють, що нова якість освіти, яка забезпечує розвиток сучасного суспільства, може бути досягнута при створенні таких умов організації навчально -виховного процесу, які не шкодять здоров’ю дітей та молоді і будуть спрямовані на формування, збереження, зміцнення здоров’я учасників навчально- виховного процесу за всіма його складовими.

 

Навчальний процес школи здійснюється за навчальним планом, за кількістю годин інваріантної та варіативної складових. Так, за рахунок варіативної частини у школі запроваджувалися додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

 

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Протягом 2017-2018 навчального року систематично проводилась робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого травматизму.

Велику увагу в школі приділялось соціальній роботі з учнями.
В 2017-2018 навчальному році оновлено соціальний паспорт школи. Дітям пільгових категорій приділялась особлива увага. В цьому навчальному році жодного з батьків не було притягнуто до відповідальності. З метою попередження таких випадків класними керівниками постійно проводиться моніторинг відвідування, бесіди з учнями та батьками. Щодо відвідування учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 9 класу,а саме Новиков Д. через постійні прохання матері та хворобу. Учні молодших класів мали пропуски лише через хворобу.

У школі систематично проводились загальношкільні та класні батьківські збори, класні керівники відвідували учнів вдома, проводили індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями проблемного виховання.

 

Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Відповідно до функціональних обов’язків ведення діловодства та відповідальність за збереження документів зі звернення громадян покладається на директора школи.

Директор школи здійснює прийом громадян 1 раз на тиждень у понеділок з 09.00 до 16.00.

Графік прийому громадян встановлюється на початок навчального року: доводиться до відома громадян (батьків учнів) на батьківських зборах в вересні місяці.

Ведеться журнал реєстрації, пропозиції, заяв та скарг громадян. Питання про роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у звітуванні директора школи перед колективом та громадськістю. Терміни розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». Графік прийому доведено до відома громадян.
 

 

 

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини.

У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОН України від 01.06.05 р. №329.

Я, як керівник, тримаю на постійному контролі питання соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та всіх працівників школи. З цією метою організовано гаряче харчування для всіх учнів.

В цьому навчальному році охоплено було безкоштовним гарячим харчуванням 31  учень 1 – 4 класів, 3 учнів з малозабезпечених сімей, 2 дитини під опікою. Харчування учнів 5-11 класів здійснюється за рахунок батьків.

З метою покращення умов для організації харчування учнів за залучені позабюджетні кошти упродовж 2018 року придбано:  ремкомплект для електроплитки, каструлі, картоплем¢ялка. Також протягом року були придбані чашки, електросковорідка за спонсорські кошти.

Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного інвентарю в задовільному  стані.  Плануючи роботу школи на 2018-2019 навчальний рік слід посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та учнів пільгового контингенту та додержанням меню. Більш активно залучати до контролю батьківську громадськість та придбати мультиварку, блендер, казан..

 

Інформатизація НВП

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій „Сто відсотків” пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2017/2018   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

 • упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
 • використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.

Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні в задовільному стані. У школі функціонує  1  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання, 2 кабінети та 2 приміщення школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ.  У ході підготовки та проведені уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Вони допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.

Протягом 2017/2018  навчального року здійснено такі заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій у закладі освіти:

 • організовано та проведено практичні семінари для вчителів-предметників “Користувач ПК”, «Користувач   Інтернет-ресурсів», «Використання ІКТ у  навчально-виховному процесі»;
 • використано в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби  з української мови, історії, географії, математики, фізики, природознавства, хімії, біології;
 • введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • проводиться робота з підтримки матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідністі до нормативів, вимог та державних стандартів.

 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в школі. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняються чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт харчоблоку, навчальних кабінетів. Діти разом з батьками  посадили на  території школи  квіти. Зроблено озеленення   прилеглої території — посаджено берези, кленки, тую.

Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну.

 • За кошти Андріївської сільської ради у 2017-2018 навчальному році було придбано:
 • металокерамічні дошки, парти та стільці (антисколіозні) = 172000,00 грн.
 • строй матеріали для заміни лінолеуму в 2-х класних кімнатах на суму 20000,00 грн.

благодійна допомога:

 • від партії «Блок Петра Порошенка» ноутбук «Lenovo» — 1 шт. х 15000,00 грн. = 15000,00 грн.; проектор Acer – 1 шт. х 8977,00 грн.
 • від ТОВ КЗТС «Машинінг» м’ячі футбольні – 3 шт. х 320,00 грн. = 960 грн.
 • від партії «Батьківщина» Морозильна камера Indesit 1 шт. х7900,00 грн., футбольний м’яч – 1 шт. х 250,00 грн., 3 шт. х 500 = 1500 грн.
 • від «Радикальної партії» М’ячі ут зальні 2 шт. х 400,00 грн., 1 шт. – 600,00 грн., скакалки – 20 шт. х 20,00 грн.; Принтер МФН 1 шт. х 4016 грн.
 • від батьків учнів школи стелаж-сушка для посуду 1 шт. х 6800,00 грн.
 • від батьків учнів 1 класу стенд «Моя країна – Україна» 1шт. х 120,00 грн.
 • від батьків учнів 2 класу стенд «Алфавіт» 1 шт. х 285,00 грн., стенд «Числовий промінь» — 1 шт. х 280,00 грн. Всього на суму : 565,00 грн.
 • від батьків учнів 4 класу класний куточок 1 шт. х 210,00 грн., стенди : «Мовна скарбничка» — 1 шт. х 285,00 грн., «Математична скарбничка» — 1 шт. х 965,00 грн; фарба для фарбування батарей і підвіконників 1 шт x 180, 00 грн . Всього на суму : 1640 грн.
 • від батьків учнів 5 класу жалюзі горизонтальні білі 6 шт. х 236,00 грн.=1416,00 грн.
 • від батьків учнів 6 класу класний куточок 1 шт. х 485,00 грн., «техніка безпеки» 1шт. х 500,00 грн. фарба для фарбування батарей, підвіконників і столу 1 щт x 164,00 грн. Всього на суму : 1149 грн.
 • від батьків учнів 8 класу класний куточок 1 шт. х 210,00 грн.
 • від батьків учнів 9 класу класний куточок 1 шт. х 300,00 грн. + Вивчаємо англійську» 1 шт. х 300,00 грн. Всього на суму : 600,00 грн.
 • від батьків учнів 10 класу класний куточок 1 шт. х 370,00 грн; фарба для фарбування батарей і підвіконників 1 шт х 200,00 грн. Всього на суму : 570,00 грн.
 • від батьків учнів 11 класу класний куточок 1 шт. х 500,00 грн; фарба для фарбування батарей і підвіконників 1 шт х 160,00 грн. Всього на суму: 660, 00 грн.
 • від батьків учнів школи ноутбук Dell Inspirion 3567 — 1шт. х 10299,00 грн.; мишка Logitech M 185 – 1х404,10 грн., екран Actr T87-SO1MW – 1шт. х 1899,00 грн.
 • від Діхтенка Руслана Миколайовича стенди ( 21 шт.) та комплекти стендів (2 комплекти) в учительську кімнату, кабінет української мови, кабінет фізики та коридори; «Клінідез» всього на суму 13434,00 грн; .
 • від Федерації футболу Донецької області м’ячі 5 шт. х 350,00 = 1750,00; манішки ігрові 10 шт. х 95,00 = 950,00 грн.; сітка для футбольних м’ячів 1 шт. х 30,00 грн.;

від благодійного фонду «Віра в благо»

 • форма футбольна – 3575,00 грн.
 • фарба на 1900,00 грн.;
 • стенд «Протипожежної безпеки» 2 шт. х 557,50 = 1115,00 грн.
 • колодязь декоративний 1 шт х 7500,00 грн.
 • запасні частини на автомобіль Renault на 720,00 грн.
 • багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS – 7176,00 грн.
 • кабель Patron USB 2/0 – AM – BM 1.8 чорний – 23,00 грн.
 • картридж Way для Canon (737) – 398,00 грн.
 • Біндер Agent B-12 – 1184,51 грн.
 • Обкладинки для політурки Agent А4 прозорі 200 мкм 100 шт х 1,99=199,00 грн.
 • Пластикові пружини Buromax d8 мм білі – 100 шт х 0,70 = 70,00 грн.
 • Пластикові пружини Buromax d12 мм білі – 100 шт х 1,18 = 118,00 грн.
 • Пластикові пружини Buromax d25 мм сині – 50шт х 3,90 = 195,00 грн.
 • Старт набор для перепльоту Agent – 0,05 грн.
 • Обкладинка для брошурування картонна bindMARK А4 250 мкм «глянець» асорті – 100 шт х 2,66 = 266,46 грн.

Для комплексу шестирічок:

 • карниз
 • штори

 

Всього на суму: 299339,12 грн.

Установлено спортивний майданчик зі штучним покриттям та спортивний майданчик з тренажерами.

проведений:

поточний ремонт комплексу шестирічок – 199000,00 грн

ремонт підлоги у 2-х класних кімнатах – 20000,00 грн.

виділено кошти на:

ПКД ремонту комплексу шестирічок  – 10000,00 грн;

ПКД утеплення школи – 25000 грн;

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи

Школа підключена до мережі Інтернет та користується електронною поштою.

В повному обсязі заповнена база даних, оформлено шкільний сайт.
Але поряд з досягненнями в школі є цілий ряд нерозв’язаних задач:

 • потребує капітального ремонту цоколь основної будівлі школи;
 • потребує капітального ремонту роздягальні у спортивному залі та харчоблок

Виходячи з вищезазначеного, педагогічний колектив школи планує продовжити роботу по удосконаленню форм і методів роботи на уроках, використовуючи сучасні інноваційні технології, вивчаючи індивідуальні здібності та особливості кожного учня, керуючись Законами України та регіональними програмами, продовжувати роботу по матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу у школі, інформатизації викладання навчальних предметів.

 

Результативність навчання у 2017/2018 н.р.

У минулому навчальному році  до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів;  випущено зі школи ІІ ступеня – 9 учнів;  випущено зі школи ІІІ ступеня – 6 учнів.

Нагородження похвальними листами, похвальними грамотами 1 учня школи.

За 2017/2018 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому достатній рівень навчальних досягнень. Усі учні 2-8,10-х класів переведені до наступного класу. У школі немає учнів, які б отримали завдання на літо для повторної атестації.

 

Досягнення учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, у районних конкурсах та спортивних змаганнях у 2017/2018н.р.

 • англійська мова (Герасименко К. 11 кл – І місце, Андрусишина В., 10 кл. – ІІІ місце);
 • математика (Номер Л. 8 кл. — І місце);
 • українська мова (Герасименко К. 11 кл – І місце, Андрусишина В., 10 кл. – ІІІ місце);
 • географія (9 кл. – І місце, 10 кл. – ІІ місце, 11 кл. – ІІ місце);
 • зарубіжна література (Герасименко К. 11 кл – ІІ місце, Сиплива О. 9кл. – ІІ місце,  Сьоміна Є. 10кл. – ІІ місце).​​

У районному конкурсі із зарубіжної літератури «Компетентний читач — майстер слова ІІ місце посіли учениця 11 кл. Герасименко К.,  та учениця 5 кл. Масливець К.. Серед кращих читців англійської поезії «Струни душі» були: Андрусишина В. 10 кл. І місце,  Марченко А. 8 кл. – ІІ місце.

Спортивні досягнення наших школярів в цьому році були такими: протягом навчального року збірні школи взяли участь в обласному турнірі з футболу (3 місце), в змаганнях до Дня ФК та спорту-І місце з міні-футболу, в районних змаганнях в залік спартакіади школярів – ІІІ місце, з великого футболу – ІІ місце, з міні-футболу – ІІІ місце. В районних змаганнях з легкоатлетичного кросу чемпіонами в особистому заліку стали  Номер Ліна.

Досягнення учнів в інтелектуальних конкурсах

Учні школи брали участь у Всеукраїнських іграх «Грінвіч»,(Мосіна П. 4 кл. І місце, Мірошниченко А. 4 кл. ІІ місце, Герасименко М. 5 кл. ІІ місце, Шульга Ю. 7 кл. ІІІ місце Герасименко К. 11 кл. ІІ місце, Андрусишина В. 10 кл.  ІІІ місце) «Кенгуру», «Колосок»( Мирошниченко А. 4 кл. І місце, ІІ місце посіли: Діхтенко І., Білобрид І., Задорожня О., Сиплива О., Рябошапка Д., Герасименко М., Мосіна П., Солоп В., Беспальченко Б., Андрусишина В.), «Соняшник»( Діхтенко І. 8 кл. І місце, Герасименко М. 5 кл. І місце, Марченко А. 8 кл. ІІІ місце), всеукраїнському мовно-літературному конкурсі імені Т. Шевченка (учениця 11 кл. Герасименко К.  посіла 1-ше місце на районному рівні), міжнародному конкурсі імені Петра Яцика.

Учні школи брали участь у І міському (Краматорському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  (Задорожня О. 9 кл. – ІІ місце,  Андрусишина  В. 10  кл. – учасник).

Досягнення вчителів у конкурсах

Учителі-мовники (Лісова Ю.В., Колибаба З.І., Крайня В.О.) брали участь у Всеукраїнській грі «Соняшник-учитель 2017».

Вчитель англійської мови Миронова Н.І. взяла участь в міжнародному освітньому проекті «Найбільший урок у світі». Нагороджена сертифікатом за участь у проекті «Найбільший урок у світі» та підтримку Глобальних цілей сталого розвитку.  Перемогла у конкурсі для вчителів англійської мови “Upgrade your Teaching!”, який проводився студією  освіти для викладачів «СОВА» спільно з громадською спілкою «Освіторія» та “School Angels”. Була нагороджена  сертифікатом та правом відвідати безкоштовний тренінг для вчителів англійської мови у м.Київ 27-28.01.2018.

Вчитель історії  Купріш Л.В. готує учнів до участі в одинадцятій Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «Південно-східна Україна: зі стародавності у ХХІ ст..»

Лісова Ю.В. взяла участь: в обласній виставці творчих робіт «Нове викладання «Чорної ради» Пантелеймона Куліша в школі: до 160-річчя першого україномовного історичного роману»; у Всеукраїнському квест-марафоні «Чи знаємо ми Тараса Шевченка?» перемогла в ІІ турі.

Колибаба З.І. Взяла участь в обласній виставці мотиваційних плакатів, присвяченій 80 річчю від дня народження Василя Стуса та фінальному етапі обласного фестивалю «Кожна зірка має свій час»

Крайня В.О. брала участь у засіданні творчої групи учителів української мови та літератури зі створення хрестоматії діалектних текстів «Українські говірки Донеччини».

ВИХОВНА РОБОТА

Основними документами, якими керувалася школа в виховній роботі, були: Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

Наказ МОН від 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 н.р.”

Наказ МОН № 768 від 16 липня 2015 року «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»

Наказ МОН від 19.08.2016 №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». Національна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, концепція громадянського виховання, Національна програма патріотичного виховання, формування ЗСЖ, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, програма роботи з обдарованою молоддю, Національна програма оздоровлення дітей, Закони України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації”.

В цьому навчальному році метою роботи було виховання всебічного розвитку особистості на основі принципів народності, духовності, гуманізму, як найвищих загальнолюдських цінностей. Формування у молодої людини поглядів на здоровий спосіб життя, створення умов для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини.

Для досягнення цієї мети визначили наступні задачі: працювати над вихованням культури поведінки, гуманного ставлення до старших і своїх товаришів, сприяти формуванню здорового способу життя та запобіганню шкідливих звичок, виявити творчі здібності учнів та сприяти їх розвитку.

Реалізація завдань виховної роботи у 2017/2018 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

— години спілкування (години класного керівника);

— технологія колективного творчого виховання;

— проектна технологія;

— технологія саморозвитку.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У школі діє науково-методичне об’єднання класних керівників, яке очолює заступник директора з виховної роботи Задорожня Євгенія Олександрівна.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Практичний психолог, педагог-організатор, класні керівники брали участь в районних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2017/2018 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

Протягом  2017/2018 навчального  року організовано проведення ряду позашкільних занять та заходів з учнями.  Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від  31.10.2011 №1243), основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, утвердження здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування. У класних журналах ведеться сторінка бесід із учнями з циклу «Я обираю здоровий спосіб життя». Проводилися бесіди, лекції із залученням відповідних фахівців (Сестри медичної, психолога). Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями. В школі  протягом року були проведені   загальношкільні виховні заходи, а саме:

Всебічний та гармонійний розвиток  кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки та секції.

З початку навчального року в  школі працювали гуртки та и спортивні секції.

Відсоток відвідування гуртків учнями становить 83 %. Планування роботи гуртків здійснено згідно Нормативних документів освітньої галузі, програм гурткової роботи та роботи спортивних секцій з урахуванням вікових особливостей і потреб учнів. В журналах гурткової роботи чітко визначена мета і основний зміст роботи, теми за розділами програми, зміст роботи на кожне заняття, дні і години заняття гуртка. Систематично ведеться облік роботи гуртка та облік відвідування занять учнями. Всі досягнення гуртківців, масова та суспільно-корисна робота фіксуються в кінці журналу на спеціально відведених сторінках.

ВІДКРИТІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

Згідно плану роботи школи, плану виховної роботи та роботи класних керівників в школі проводяться відкриті виховні заходи. Із запланованих 21 заходів проведено 21

Найбільш яскравими були:

–  загальношкільне свято здоров’я в рамках Олімпійського тижня «Малі олімпійські ігри-2017». Взяли участь 80 учнів. Проведено на достатньому рівні.

— Тематична лінійка, присвячена Дню миру. Цього ж дня проведено виставку-конкурс дитячих малюнків та плакатів «Мир на всій планеті», стрит-арт на асфальті «Ми за мир». Заходи проведено на високому рівні.

– святковий захід до Дня вчителя. Проведено на достатньому рівні. Взяли участь 80 учнів школи та педагогічний колектив.

— День українських народних символів «З Україною в серці». Взяли участь всі класи. Рівень підготовки різний: від середнього до високого.

– заходи до Дня української писемності та мови: тематична лінійка з елементами флешмобу, ігра-квест з мовознавства, конкурс читців української поезії,, вислови про мову «Плекаймо в серці кожне гроно прозоре диво калинове». Проведено на високому рівні.

– заходи до Дня Святого Миколая: тематична театралізована лінійка для учнів 1-11 класів;  для учнів початкової школи гра-конкурс «Святий Миколай, ти до нас завітай».

 • Новорічний ранок «Веселий Новий Рік» (для 1-11 кл.)

— заходи До Дня Соборності України, пам’яті Героїв Крут, Небесної Сотні, героїв Афганської війни.

— Шевченківські свята, флешмоби до Дня Гімну та Герба Укаїни

— заходи до Дня пам’яті і примирення, Дня Перемоги, Дня вишиванки

   

Формування ЗСЖ, попередження дитячого травматизму та формування  безпеки життєдіяльності.

Для успішного створення здоров’язберігаючого середовища у нашій школі навчально-виховна робота здійснюється за такими напрямами:

— створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов;

— раціональна організація праці й відпочинку;

— збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я;

—   формування свідомого ставлення до свого життя та здоров’я;

—   пропагування здорового способу життя;

—   застосування профілактичних, просвітницьких програм і проектів;

— налагодження співпраці з відповідними громадськими організаціями та державними установами.

При організації роботи школи по формуванню здорового способу життя перш за все створено відповідні психолого-педагогічні умови, коли учні через різноманітні види шкільної діяльності засвоюють знання, розвивають та реалізовують себе у творчій праці, усвідомлюють себе вільними у формах культурної поведінки, уміють зберігати своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя, бути готовими до особистого життя в різних умовах та ситуаціях, бути повноправними членами сучасного суспільства.

Вирішення єдиної педагогічної проблеми здійснюється за такими напрямами:

— створення відповідного шкільного середовища;

— використання здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій і технік у процесі навчання;

— освіта в галузі здоров’я.

Перший напрямок – створення шкільного середовища – достатньо традиційний: це і виконання санітарно-гігієнічних норм, організація якісного харчування школярів, обладнання класів і рекреацій з урахуванням ідеї розвитку здоров’я дітей. Тобто весь простір школи має працювати на розвиток фізичного здоров’я дитини.

Другий напрямок – це наявність у школі педагогічних технологій і технік, органічно вбудованих у навчальний процес, що формують і розвивають здоров’я дитини. Зокрема, всі вчителі на уроках проводять по 2-3 фізкультхвилинки, вправи для очей.

Систематично проводяться зустрічі з працівниками ФАПу. Тематика таких зустрічей різноманітна, всі вони направлені на збереження й розвиток психічного і соціального здоров’я школярів. Регулярно, у серпні місяці, проводяться поглиблені медогляди, що дає можливість виявити і попередити захворювання на ранніх стадіях. Вся робота в школі направлена на формування психічного здоров’я, а саме: стійкість до стресів, інтелектуальну витривалість, позитивну самооцінку, готовність до саморозвитку і самореалізації.

Третій напрямок – освіта в галузі здоров’я передбачає не тільки розкриття цієї проблеми в навчальних предметах, а й передачу цих знань і спільну освітню діяльність учителів та учнів. В школі проводяться декади по пропаганді збереження і зміцнення здоров’я. На початку року класні керівники планують заходи, які сприяють зміцненню здоров’я дітей, профілактиці дитячого травмування, дотриманню правил особистої гігієни.

У вересні щороку проводиться місячник «Дорожня грамота». До плану обов’язково включено заходи з безпеки руху «Правила знай і виконуй», конкурсі малюнків, зустрічі з лікарями, години спілкування «Найцінніший дар – життя», «Корисна їжа і здоров’я», «Зі спортом не дружити – своє життя занапастити», «Я проти паління», «Ми за здорове життя», «Єдино правильний вибір – ми за здоровий спосіб життя», «Від шкідливої звички до хвороби», «Наркотикам – ні!»

Відбулося засідання круглого столу для батьків «Здоров’я родини – здоров’я дитини»

Великою популярністю користуються такі свята: День здоров’я, «Козацькі ігри та забави»» (жовтень), «Тато, мама, я  – спортивна сім’я», виступи агітбригад, тематичні вистави для молодших школярів. Під час проведення традиційного Дня ЦО (квітень) учні знайомляться з надзвичайними ситуаціями та профілактикою небезпек, відвідують пожежні частини та запрошують представників місцевої пожежної команди № 1 села Андріївки при Андріївській сільській раді Слов’янського району Донецької області до школи. Обов’язковим стало обговорення на батьківських зборах питань, пов’язаних з попередженням нещасних випадків на дорогах, статевого виховання, про правову відповідальність батьків за виховання дітей, про насильство у сім’ї.

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності  батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації  сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я.

У цьому напрямку в школі протягом навчального року було проведено:

— години спілкування «Будьмо милосер­дними» до Міжнародного Дня людей похи­лого віку (02.10.2017);

— години спілкування «Ми за мир в усьому світі» (21.09.2017);

— години спілкування до Міжнародного дня прав людини «Діти: злочин і кара», «Основи правосвідомості особистості» (11.12.2017);

— години спілкування до Дня матері та Всесвітнього Дня сім’ї: «Мій родовід»;  «Захоплення моєї родини»;  «Сім’я – ключ до щастя» (14.05.2018);

— години спілкування до Дня Європи (18.05.2018).

Завдання напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до праці» — формування почуття єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, виховання господаря. Найбільш цікавими заходами цього напрямку були:

— години спілкування «Природа – людині, людина — природі», «Бережіть рідну природу», «Жити в злагоді з природою» (20.04.2018);

 • екологічний двомісячник «Екологічна весна – 2018» (березень-квітень 2018);
 • акції «Турбота про птахів», «За чисте довкілля», «Посади сад» (березень-квітень 2018);
 • години спілкування до Всесвітнього дня довкілля «Збережемо красу природи», «Будь природі другом», «Збережемо воронці в нашій місцевості» (11.04-15.04.2018);
 • день Чорнобильської трагедії (26.04.2018)

 

Діяльність шкільного самоврядування

Важливою складовою системи виховної роботи закладу є розвиток учнівського самоврядування. У школі діє дитяча організація «Гармонія» Шкільне самоврядування діють за планом роботи, які складені згідно вимог і діють за 14-ма напрямками виховної роботи. Діяльність дитячих органів самоврядування спрямована на розвиток соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе.

Організація має свій прапор, герб, загальний Гімн школи.

Керує роботу учнівського самоврядування  педагог-організатор      Антонюк О.О.

На початку року обрано шкільного лідера школи Андрусишину В., ученицю 10 кл. Щопонеділка проводяться робочі лінійки на яких розглядаються поточні питання, обговорюються заплановані заходи, аналізуються проведені. Діяльність класів відображається в «Інформаційному віснику», де щотижня оновлюється інформація щодо діяльності класних колективів.

   За ініціативою учнівського самоврядування «Гармонія» було організовано та проведено заходи, благодійні акції за різними напрямками виховної роботи:

 • акція «Діти допоможіть дітям»;
 • акція «Вітальня листівка воїну»;
 • участь у районних акціях, флешмобах;
 • трудовий десант «Зробимо шкільне подвір’я чистим»;
 • акція “Ветеран живе поруч”;
 • флешмоб до Дня Соборності України;
 • флешмоб до Всесвітнього Дня здоров’я;
 • акція “Від серця до серця”.

Отже, робота органу учнівського самоврядування Андріївської школи знаходиться на достатньому рівні, але потребує постійного удосконалення та залучення якомога більшої частини учнівської молоді. Саме цей аспект є визначальним при плануванні діяльності організації на наступний рік.

У школі проводились традиційні виховні заходи:

 • Свято «День знань» (1-11 кл.)
 • Концерт до Дня вчителя (1-11 кл.)
 • Свято козацтва (1-11 кл.)
 • Свято української писемності та мови (5-9 кл.)
 • Новорічні ранки  (1-11 кл.)
 • Свято «Святого Миколая» (1-4 кл.)
 • Святковий концерт до Дня 8 Березня (1-11кл.)
 • Шевченківський тиждень (5-11 кл.)
 • Свято Букваря (1кл.)
 • Свято «Прощавай,  початкова школо!»(4 кл.)
 • Свято Останнього дзвоника(1-11кл.)

Тиждень математики.

Тиждень української мови та літератури.

Тиждень англійської мови.

Тиждень географії.

Діти брали участь у шкільних і позашкільних виставках творчих робіт (малюнки, плакати, поробки, композиції з квітів), спортивних заходах:

 • участь у районних змаганнях з волейболу, футболу;
 • участь команди учнів 5-6 «Олімпійське лелеченя».

 

РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ  ПРАВОПОРУШЕНЬ

ТА ЗАПОБІГАННЯЗЛОЧИННОСТІ

В основу роботи адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх покладено план заходів Міністерства освіти і науки щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень» .

В школі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень.

Вона складається з наступного:

 1. Робота Ради профілактики правопорушень:

— Розгляд питань впливу сім’ї на виховання.

— Розгляд конкретних правопорушень.

— Постановка на шкільний облік правопорушників.

— Робота з сім’ями групи ризику

 1. Організація контролю за станом відвідування учнями школи:

На виконання ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 53 Конституції України, з метою охоплення учнів школи навчанням та контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи в навчальному закладі здійснюється систематична робота. Стан відвідування навчальних занять учнями школи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи, класних керівників. В школі здійснюється систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Ведеться журнал обліку пропущених уроків, куди черговий вчитель щодня вносить дані з класних журналів. З учнями і батьками проводяться бесіди, регулярна профілактична робота з попередження пропуску уроків без поважних причин.

Алгоритм контролю за обліком відвідування учнями школи наступний:

 • потижневий контроль адміністрації за відвідуванням учнями школи (систематичне проведення рейдів контролю);
 • робота класних керівників та активу класу над попередженням пропусків уроків учнями без поважних причин (відвідування вдома, відвідування батьківським комітетом класу проблемних сімей);
 • інформування адміністрацією закладу, класними керівниками батьків (телефонічно, виклики до школи, письмове інформування);
 • заслуховування на Раді з профілактики правопорушень;
 • проведення шкільним практичним психологом різних видів діагностик, опитувань та анкетування.    
 1. Місячник та тиждень правових знань:

— Класні виховні години на правову тематику.

— зустріч з працівниками правоохоронних органів.

— Зустріч з сестрою медичною.

— Бесіди на правову тематику.

— Година запитань і відповідей.

 1. Облік дітей, схильних до правопорушень.

5.Облік батьків, які не займаються вихованням дітей.

 1. Виховання свідомої дисципліни учнів:

— Чергування учнів та вчителів по школі.

— Розгляд порушників дисципліни на класних зборах.

— Розгляд порушників дисципліни на зборах Ради профілактики.

Наказом директора школи створено Раду  з профілактики правопорушень, до складу якої включено представників вчительського колективу, учнів, дільничного. Робота Ради щорічно планується, засідання комісії проводяться періодично, по мірі надходження питань. На кожному засіданні ведуться протоколи, які зберігаються у справах школи. Розглядаються різні питання щодо роботи з учнями девіантної поведінки, аналізується робота класних керівників, керівників гуртків щодо залучення учнів до участі в заходах, заняттях у гуртках та секціях.

Діагностичну роботу (тестування учнів на схильність до девіантної поведінки) і корекційну роботу з учнями проводить практичний психолог. Психологом школи надаються рекомендації педагогам у роботі з учнями, які мають прояви девіантної поведінки, проводяться індивідуальні бесіди та надаються психолого- педагогічні консультації батькам.

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Робота з батьками у 2017-2018н.р. була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, учнів, батьків. В кожному класі обрані батьківські комітети, а  також представники в шкільний батьківський комітет (очолює Борщ  Л.В.)  та Раду школи (очолює Дзюба Т.М.).  Засідання проводяться згідно плану та за потребою. Розглядаються питання щодо поведінки деяких учнів, бездіяльності батьків у вихованні, фінансові проблеми, обговорюється матеріал на батьківські збори. Проводиться також індивідуальна робота з батьками з метою допомоги у вихованні, інформування про стан успішності дитини у навчанні.

01.09.17р. в школі були проведені загально шкільні батьківські збори, де розглядалися питання діяльності школи у 2017-2018 н.р. в сучасних умовах з рекомендаціями МОНУ. Директор школи ознайомив присутніх з режимом роботи школи, вимогами Державного стандарту базової та повної середньої освіти. Заступник директора з ВР ознайомила батьків з новою Концепцією національно-патріотичного виховання.

Два рази на семестр у класах проводяться батьківські збори, де розглядаються різні питання, а саме:

 • «Комп’ютерна залежність дітей. За і проти»
 • «Роль сім¢ї у формуванні особистості молодшого школяра»
 • «Безпека дитини в умовах зміни технологічних можливостей»
 • «Допомога сім’ї у правильній професійній орієнтації дитини»
 • «Правова відповідальність неповнолітніх»
 • «Конфліктні ситуації підлітків з батьками та вчителями»
 • «Виховання у дітей загальнолюдських духовних цінностей»
 • «Виховання, як батьківський обов’язок».

Велику допомогу батькам надає шкільний психолог Герасименко Т.В. Психологом проводяться тестування як дітей, так і батьків. За допомогою до психолога звертаються класні керівники (щодо проведення батьківських зборів, вирішення проблем у класі та інше). Також проводиться профорієнтаційна робота з батьками учнів випускних класів.

В школі проводиться робота з  батьками майбутніх першокласників. Вона розпочинається в дитячих садочках. Батьки відвідують заняття разом з дітьми, запрошуються на виховні заходи, підготовані вчителями майбутніх першокласників. За проханням отримують допомогу шкільного психолога.

У листопад-грудні 2017 року проводилась декада правових знань, на якій проводилися  наступні заходи:

 • випуск газети «За здоровий спосіб життя»;
 • проведення виховних годин «Мої  права та  обов’язки», «Підліток і закон»;
 • конкурс малюнків «Я обираю здоровий спосіб життя»;
 • проведення санітарно-просвітницьких лекцій та тренінгів «Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії»;
 • лекція «Торгівля людьми»;
 • конкурс плакатів «Права дитини».

Робота щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх проводиться на  високому рівні.

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилися медичні обстеження дітей, необхідні медичні щеплення.

 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

  З метою  забезпечення єдиної системи обліку обдарованих дітей, збір, систематизація та збереження інформації про досягнення обдарованих дітей, інформування державних, регіональних, місцевих органів влади, закладів  освіти, культури, спорту, інших зацікавлених організацій про досягнення обдарованих дітей в школі створено Банк обдарованих дітей.

Збір та ведення банку даних за індивідуальними досягненнями обдарованих дітей на рівні закладу здійснює відповідальна особа (Рябошапка Л.В.). Повна інформація про індивідуальні досягнення обдарованих дітей в електронному та паперовому вигляді надається вчителями-предметниками до відповідальної особи.

У 2017-2018 н.р. до картотеки внесені наступні учні:

— спортивна спрямованість – Беспальченко Б., Євстигнеєв Д. – 4 кл.; Бутенко О., Новіков Р. – 5 кл.; Приходько О., Хондогій Д., Залогін Б. – 7 кл., Номер Л., Марченко А. – 8 кл.; Дзюба А., Сливка М. – 10 кл.; Ковівчак В., Заварзін І. – 11 кл.

— творча спрямованість – Масливець К. – 5 кл., Герасименко К. – 11 кл.

— інтелектуальна спрямованість – Мосіна Т. – 3 кл., Мирошниченко А. – 4 кл., Діхтенко І., Марченко А., Номер Л. – 8 кл., Рябошапка Д., Задорожня О., Сиплива О. – 9 кл.; Андрусишина В., Сьоміна Є. – 10 кл., Герасименко К. – 11 кл.

Серед вказаних учнів відмінник навчання Мосіна Т. Творчо обдарована  Герасименко К.

В червні 2018 року обдаровані діти (Андрусишина В., Діхтенко І.) були присутні на щорічному заході, присвяченого Всесвітньому Дню захисту дітей, де отримали грамоти і нагороди.

На початку навчального року складений план роботи з обдарованими дітьми. З ним ознайомлені всі члени педагогічного колективу. З учнями ведеться цілеспрямована робота за планом.

У школі проводиться  цілеспрямована робота з обдарованими учнями, яка сприяє розвитку їх індивідуальних особливостей та  створює умови для розвитку інтелектуальних,  творчих і спортивних здібностей.

Учні закладу  беруть  участь у загальношкільних та районних заходах, що охоплюють  всі напрямки навчально-виховного процесу.

 

РОБОТА З ДІТЬМИ ПІЛЬГОВОГО КОНТИНГЕНТУ

Певна увага приділяється роботі з дітьми пільгового контингенту. На початку року складається соціальний паспорт дітей. На початок 2017-2018 н.р. на ВШ обліку значилися:

 • Дітей ПБП – 2
 • Дітей з багатодітних сімей – 23
 • Дітей-напівсиріт – 4
 • Дітей з малозабезпечених сімей – 3
 • Дітей з обмеженими вадами – 2
 • Дітей з сімей вимушених переселенців – 1

ЗВР та класними керівниками було проведено обстеження матеріально-побутових умов учнів пільгової категорії. Діти ПБП та з малозабезпечених сімей  мають безкоштовне харчування.

 

СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВІД УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Робота практичного психолога школи проводиться відповідно до плану роботи, затвердженого директором школи та погодженого районним психологом методкабінету. Планом роботи визначено головні завдання, головні напрямки роботи шкільного психолога, а також напрямки роботи, основні пріоритети і форми виховної роботи школи. План роботи містить такі розділи: діагностичні заходи, прогностичні заходи, консультативні заходи, захисні, профілактичні, організаційні заходи. Психолог школи здійснює роботу з ведення особових справ дітей, позбавлених батьківського піклування; організації профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності, провадження здорового способу життя.

Психодіагностичний, профілактичний, просвітницький, консультативний та корекційно-розвивальний напрямок у роботі шкільного психолога забезпечує  Герасименко Т.В. Діагностична робота психолога включає різні види діяльності:

* Вивчення рівня агресивних проявів ( мет. А.Басса та А.Дарки);

* Визначення типу темпераменту (мет.Айзенка);

* Опитувальник С.Левченко «Почуття в школі»;

* Опитувальник Дж. Роттера «Локус контроль»;

Психолог школи – постійний учасник всіх методичних заходів, які проводяться у школі.

Основною метою психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі вважається підтримка комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу: психологічна просвіта учасників, формування моральних цінностей,  психічних і духовних аспектів  здоров´я  учнів та педагогів школи, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

​​

НАЯВНІСТЬ ТА ДІЄВІСТЬ ВЕБ-САЙТУ ЗНЗ

Веб-сайт школи  був створений у 2017-2018 н.р.. Відповідальною за його роботу призначена заступник директора з ВР Задорожня Є.О. Створена  творча група у складі педагога-організатора Крайньої В.О. та вчителя інформатики Павлова М.І., які відповідають за оновлення матеріалу веб-сайту.

Веб-сайт має чітку структуру, характерними особливостями є його системність, функціональність, зручність інтерфейсу.

Зміст веб-сайту детально продуманий і зорієнтований на запити різних користувачів. На сайті постійно оновлюється інформація, підбираються матеріали інформативного характеру, надаються поради, оголошення. Є окрема сторінка з корисною інформацією для батьків. Батьки мають змогу отримати повідомлення про заходи, які  плануються та проводяться у школі, про результати змагань, різноманітних конкурсів. Висвітлюється робота з обдарованими дітьми, підводяться підсумки  ІІ, ІІІ етапів  Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових дисциплін. На сайті є планування роботи школи, режим роботи, розміщено розклад уроків, дзвінків, матеріали для підготовки до ЗНО та ДПА.

Інформація на сайті розміщується оперативно, викладається грамотно з використання фотоматеріалів.

Дизайн веб-сайту відповідає вимогам: заголовок оформлено, текст чіткий, колірна палітра підібрана правильно. Сторінки оформлені у єдиному стилі з використанням графічних елементів творчості.

 

Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • створення цілісної системи моніторингу НВП;
 • активне використання комп’ютерних методичних комплексів;
 • недостатня результативність ЗНО;
 • неефективне використання ресурсної бази кабінетів інформатики;
 • покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 

Єдина педагогічна тема та завдання на 2018/2019 навчальний рік

Вважаючи, що наша школа знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору».

Місія школи:

— гарантоване надання загальної середньої освіти у співвідношенні з державними стандартами освіти ;

—  забезпечення всебічного розвитку громадянина України, який вміє: критично мислити, співпрацювати з іншими та поважати їх права, брати участь у суспільно-політичному житті, бути конкуренто здатним і підготовленим до життя в умовах глобалізації економічного простору;

— всебічна підтримка особистості учня, його інтересів, потреб, розвиток творчих здібностей та турбота про емоційне благополуччя;

—  моделювання школи самовираження особистісного розвитку екзистенціальних компетенцій.

 

Стратегічна мета школи:

підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища для всіх учасників НВП;

—  створення авторського новаторського та перспективного педагогічного досвіду в організації навчально-виховного процесу по розвитку мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності як засобу підвищення його результативності;

впровадження нових підходів до організаційної роботи в НУШ.

Головні завдання школи:

подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

— створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;

— забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

— забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для 1, 5,10-х класів;

—  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;

—  створення «ситуації успіху» для кожного учня;

— забезпечення створення здоров’язберігаючого середовища шляхом упровадження здоров’язберігаючих технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;

—  створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП на основі креативної діяльності педагогічного колективу;

— виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

— формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

— виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

— зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Умови досягнення головних завдань школи

Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

—  демократизація системи освіти;

— орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду;

— пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;

—  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

— створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

— забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами;

вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

 

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:

В управлінні:

 • оптиматизація методичної роботи школи;
 • створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;
 • підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
 • створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;
 • розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.

У навчанні:

— забезпечення базової освіти, допрофільної підготовкита навчання за визначеними профілями;

— спрямування навчально-виховного процесу на розвиток в учнів умінь застосовувати знання в особистих цілях і суспільному житті;

— виявлення та розвиток обдарованих учнів, залучення їх до участі в різноманітних інтелектуальних заходах, науково-дослідницькій діяльності;

— підтримка та розвиток здоров′язберігаючого навчального середовища на основі просвітницької та організаційно-методичної оздоровчої діяльності;

 • співпраця з громадськими організаціями такими, як спортивна школа «Колос», центром юнацької та дитячої творчості, відділом у справах сім¢ї та молоді, сільським будинком культури, сільською бібліотекою, Андріївським ДНЗ «Сонечко»

У вихованні:

— соціалізація виховного простору школи на основі дитино центризму, з орієнтацією на учнівські потреби;

— підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної активності учнів;

— спрямування діяльності класних керівників на національно-патріотичне виховання, формування якостей, необхідних для швидкоплинних умов життя.

 

Психолого-педагогічні задачі:

 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;
 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

 

Створення позитивного іміджу школи

Школа – це відкрита, соціально-педагогічна система, яка взаємодіє з багатьма соціальними інститутами; про яку все частіше говорять як про сферу послуг, вживаючи такі поняття, як «конкурентноспроможність», «освітня послуга», «реклама» тощо. Тому проблема створення іміджу школи виступає як необхідна складова конкурентноспроможності закладу на ринку освітніх послуг.

Учасники навчально-виховного процесу (адміністрація, вчителі, учні, батьки)  працюють над підвищенням іміджу школи,  здійснюючи наступні заходи:

 • регулярно проводяться посильні ремонтні роботи;
 • поповнюється матеріально-технічна база закладу;
 • здійснюється прозора фінансова діяльність;
 • дбаємо про кваліфіковану підготовку випускників, що визначається відсотком вступу їх до вузів;
 • проводиться робота зі збереження та поповнення контингенту учнів, забезпечення їхніх освітніх потреб відповідно до суспільного замовлення;
 • розширення освітньої структури навчального закладу;
 • сприяння створенню творчої атмосфери у колективі;
 • стимулювання науково-методичної діяльності педагогів;
 • використовування інноваційні технології навчання і виховання;
 • збереження традицій та введення нових;
 • сприяння розвитку учнівського шкільного самоврядування,
 • підвищення рівня співробітництва з батьківською громадськістю;
 • позитивний особистий імідж керівника та кожного учителя;
 • прагнення покращити результативність досягнень в діяльності (призові місця, перемоги на конкурсах, конференціях, олімпіадах, тощо).

Школа – це цілий світ багатьох цікавинок: в ньому знайдеться місце для кожного з вас не тільки за партою, але й на спортивному майданчику, вашим творчим талантам на сцені, і вашим шедеврам майстерності на наших виставках! Двері школи відкриті для всіх.