Адміністрація школи

 

Звіт директора

Андріївської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Слов’янської районної ради

Донецької області  

Діхтенко

Світлани Іванівни

 за 2018-2019 н.р.

Вітаю вас усіх і дякую, що знайшли можливість взяти участь у цьому вже традиційному зібранні.

Для мене щорічний звіт  перед громадськістю  —  завжди відповідальна і хвилююча подія, адже ваша думка про діяльність педагогічного колективу  школи, її адміністрації  і    директора для мене завжди є важливою.

Педагогічний колектив школи   в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту»,  Законом України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планами роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення навчально-виховного процесу та   його результативність.  У 2018-2019 н.р.   продовжувалась реалізація   комплексно – цільових програм,   спрямованих на вдосконалення навчально — виховного процесу,      створення сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їх навчальних та життєвих компетенцій.

 

ВСТУП

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.

Моя діяльність, як директора, здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою, на реалізацію регіональних та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків;

Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2018-2019 навчального року, річного плану роботи школи.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2018-2019 навчальному році:

 • створення умов для навчання учнів школи.
  • вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
  • забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.
 • Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:
  1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
  2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
  3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
  4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
  5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
  6. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.
  7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.
  8. Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
  9. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

  Управління закладом

  Планування діяльності закладу відповідає концепції розвитку. Наявні всі документи планування. Педагогічний колектив приймає активну участь у плануванні та забезпеченні виконання планів. Раціонально використовується інваріативна та варіативна складова робочих навчальних планів. Дотримується гранично допустиме навантаження учнів. Всі  вчителі забезпечені навчальними програмами. Враховуються освітні запити школярів. Своєчасно ведеться та надається у вищі інстанції звітна документація. Планування роботи структурними підрозділами здійснюється на достатньому рівні та у відповідності з навчальними програмами.

  До аналізу перспективного та річного планування долучаються всі педпрацівники школи, враховуються можливості корегування, деталізації в плануванні.

  Управління школою – складний динамічний процес, який включає у себе визначення мети й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи, пошуку шляхів удосконалення системи діяльності школи, ефективного використання засобів навчання і виховання, координацію зусиль всього педагогічного колективу й управлінського персоналу.

  Цикл управління школою розпочинається з педагогічного аналізу роботи за попередній навчальний рік та оцінювання ефективності. На основі аналізу підсумків попереднього періоду формуються головні завдання на новий управлінський цикл.

  Безпосередньо управління школою здійснює директор та органи громадського самоврядування – загальні збори, рада школи. Для забезпечення державно-громадського управління в школі створено раду школи, в склад якої входять працівники школи, учнівський колектив, батьки і громадськість. Створений колегіальний орган управління – педагогічна рада. На засідання педагогічних рад виносяться питання стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів; питання з основних напрямків виховання учнів; про проведення державної підсумкової атестації, переведення учнів у наступні класи та випуск учнів зі школи. На нарадах при директору виносяться питання перевірки шкільної документації, хід виконання планів, програм, про роботу гуртків, шкільної бібліотеки, про стан ведення учнівських щоденників, а також про дотримання техніки безпеки і охорони праці під час навчально-виховного процесу. Наявними є перспективний та річний плани роботи школи, графічний план внутрішньо шкільного контролю, які скореговані між усіма планами роботи школи.

  Використовуються такі форми внутрішкільного контролю як оглядовий, фронтальний, класно-урочний та тематичний.

  Ефективність управлінських рішень багато в чому визначається досвідом роботи керівника, умінням об’єктивно вивчити та оцінити ситуацію, накреслити чіткий план реалізації шляхів розв’язання. Дирекція школи своєчасно готує аналітичні матеріали  внутрішкільного контролю,  знає і виявляє недоліки в напрямах діяльності школи.  Конкретно приймає рішення для їх усунення. Управлінські рішення своєчасно доводяться до колективу виконавців. Здійснюється контроль за виконанням рішень.

  Система внутрішкільного контролю охоплює різні види (оперативного, поточного, перспективного, постійного) контролю. Йому передує робота з детального вивчення та подальшої аналітико-інформаційної обробки. Для ефективності контролю на початку навчального року видається наказ «Про розподіл посадових обов’язків між адміністрацією школи», на підставі якого за директором та його заступниками розподіляються конкретні напрямки здійснення контролю. Відповідно до річного плану координація внутрішкільного контролю здійснюється на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директору, робочих та оперативних нарадах. Всі рішення щодо цього оформляються відповідними наказами по школі, з зазначенням термінів повторного контролю.

  Про результативність та якість внутрішкільного контролю в навчально-виховному процесі свідчать показники навчальних досягнень учнів школи, результати державної підсумкової атестації, вступу випускників школи до ВНЗ. Особлива увага приділяється контролю ведення шкільної документації, в т.ч. документів суворої звітності, класних журналів, книг обліку видачі атестатів та свідоцтв тощо.

  На постійному контролі адміністрації школи перебувають питання дотримання всеобучу дітьми шкільного віку села, дотримання техніки

  безпеки, санітарно-гігієнічних норм в навчально-виховному процесі, забезпечення гарячого харчування .

  Ділова документація школи ведеться на належному рівні, відповідно до Інструкції. Всі матеріали, відповідно переліку документів є в наявності і зберігаються згідно правил. Відповідні документи прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою та підписані директором. Контроль за дотриманням вимог до ведення документації здійснює безпосередньо директор школи та секретар. Всі недоліки або неточності в веденні  документації фіксуються та ліквідуються.

  У 2018 – 2019 н.р. адміністрацією школи проведено перевірки  ведення ділової документації, здійснено перевірку стану викладання історії та трудового навчання.

  Перевірено рівень навчання та виховання учнів 5 та 11 класів, адаптації дітей 6-річного віку до навчання в школі. Проведено персональний контроль вчителя, який атестувався: Шевченко О.М.-  вчитель історії.

  Контролювалося ведення класних журналів та журналів гурткової роботи, відвідування школи учнями. Перевірялись питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання. За підсумками перевірок підготовлені накази, довідки, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань вчителів.

  Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

  На кінець 2018-2019 року статистика руху учнів по школі показала, що вибула за навчальний рік 1 учениця. Наповнюваність класів на кінець навчального року:

  початкова – 4 класи, у яких навчається 28 учнів;

  основна – 5 класів, навчається  41 учень;

  старша – 2 класи, навчається 11 учнів

  Забезпечення здобуття  середньої освіти.

  Відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти», у 4 класі проходила державна підсумкова атестація з української мови та математики, в 9 класі – математики (обов’язково), української мови (обов’язково), української літератури (за вибором педради з урахуванням побажань учнів),  в 11 класі – з української мови, математики, історії України, англійської мови, фізики та географії у формі ЗНО.

  На особливому контролі стоїть питання забезпечення обов’язковості здобуття базової  середньої освіти. З 9 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року 5 продовжили отримання освіти у десятому класі своєї школи.

  В 2018-2019 навчальному році школу ІІІ ступеня закінчують 6 випускників.

  На протязі 2018-2019 навчального року два учні були забезпечені індивідуальним навчанням.

В результаті контролю з моєї сторони, як директора школи, цілеспрямованої роботи класних керівників і вчителів початкових класів слід зазначити, що пропусків учнів без поважних причин не було.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Розвиток сучасної освіти передбачає обов’язкове впровадження в навчальний процес нових форм і методів роботи з учнями в позаурочний час, підтримку талановитої та обдарованої молоді.

Загальна освіта, профільне навчання учнів орієнтовані на зростання життєвих компетентностей – становлення особистості й індивідуальності в сучасних умовах, що є умовою самореалізації особистості.

Учителі, які працюють у класах профільним викладанням, у своїй практиці враховують те, що надання переваги повному змісту шкільних предметів стає соціалізаторським актом, що свідомо здійснює кожен учень старшої школи і який визначає його професійне майбутнє. Відчуття поважного ставлення до свого вибору з боку вчителів є дуже важливим для учнів.

Андріївська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів початкової  освіти, базової середньої освіти і повної загальної середньої освіти.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – 11 класів, 80 учнів.

Мова навчання – українська.

Педагоги школи усвідомлюють, що нова якість освіти, яка забезпечує розвиток сучасного суспільства, може бути досягнута при створенні таких умов організації навчально -виховного процесу, які не шкодять здоров’ю дітей та молоді і будуть спрямовані на формування, збереження, зміцнення здоров’я учасників навчально- виховного процесу за всіма його складовими.

Навчальний процес школи здійснюється за навчальним планом, за кількістю годин інваріантної та варіативної складових. Так, за рахунок варіативної частини у школі запроваджувалися додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

На протязі 2018-2019 навчального року систематично проводилась робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого травматизму.

Обговорення та винесення основних рішень стосовно навчально-виховного процесу здійснюється колегіально.

Перед школою щорічно поставлено такі завдання:

 

— забезпечення соціальної підтримки дітей, позбавлених батьківської опіки,  дітей з малозабезпечених сімей та інших соціальних категорій;

— організація медичного обслуговування учнів та працівників школи;

— організація харчування;

— забезпечення умов для збереження здоров’я учнів;

— організація відпочинку та оздоровлення учнів та педагогічних працівників.

В  школі  проводиться  робота з дітьми з особливими потребами.  Виявлення таких дітей здійснюється спільно з органами охорони здоров’я (щорічні медичні огляди), створюються умови для їх навчання. Контроль за організацією навчання названої категорії проводиться на рівні школи.

Класні керівники узагальнюють інформацію про учнів класу, матеріали виховної роботи —  у папках класних керівників.

Відвідування учнями школи є постійно в полі зору адміністрації, класних керівників.  Проводиться систематична робота по запобіганню пропусків занять учнями без поважних причин ( ведеться журнал обліку відвідування учнями школи, вимагаються  медичні довідки, записки від батьків, що пояснюють причини пропусків). Про  факти пропуску учнями школи класні керівники  відразу повідомляють батьків.

Правоосвітня та правовиховна діяльність у школі ведеться належним чином. Діяльність з питань правоосвітньої та правовиховної роботи проводиться згідно із планом роботи .

Для більшої зацікавленості учнівської молоді правовою дисципліною, в школі проводяться круглі столи, тренінги, брей-ринги, різноманітні конкурси                            (рефератів, малюнків тематичного характеру), оформляються кутки, виставки, проводяться дні профілактики.

Також в  школі діє рада профілактики правопорушень, засідання проводяться один раз на місяць.

Протягом року питання правоосвітньої роботи розглядаються на нарадах при директорі.

Для підвищення рівня правових знань батьків, проводяться батьківські збори, де розглядаються питання запобігання розвитку егоїзму, жорстокості, агресивності підлітків, насильства в сім’ї. Зв’язок з батьками також здійснюється через учнівські щоденники, відвідування батьків на дому, батьківські лекторії та збори.

Право  дитини   на  вільне   висловлення   своєї   думки  та отримання  інформації  реалізується  участю  в  органах  самоврядування.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбувається у нашому суспільстві.

Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Відповідно до функціональних обов’язків ведення діловодства та відповідальність за збереження документів зі звернення громадян покладається на директора школи.

Директор школи здійснює прийом громадян 1 раз на тиждень у понеділок з 09.00 до 16.00.

Графік прийому громадян встановлюється на початок навчального року: доводиться до відома громадян (батьків учнів) на батьківських зборах в вересні місяці.

Ведеться журнал реєстрації, пропозиції, заяв та скарг громадян. Питання про роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у звітуванні директора школи перед колективом та громадськістю. Терміни розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». Графік прийому доведено до відома громадян.

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням

Аналізуючи роботу школи щодо охоплення учнів гарячим харчуванням, слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, що регулюють питання стосовно харчування дітей. Учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим обов’язковим гарячим харчуванням. На протязі 2018-2019 навчального року безкоштовним гарячим харчуванням були забезпечені учні 1-4 класів в кількості 28 учнів та  учні з пільгових категорій в кількості 20 чоловік. Харчування учнів 5-11 класів здійснювалося за рахунок батьків, спонсорської допомоги.

Харчування учнів здійснюється безпосередньо в закладі.

Учні харчуються за графіком; асортимент продукції відповідає вимогам чинного законодавства. Перспективне меню погоджене з Держпродспоживслужбою Слов’янського районного управління. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, зберігання, реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини дотримуються. Працівники харчоблоку дотримуються технології приготування страв, режиму прибирання, миття посуду, правил харчування.

Наявні технологічні карти на приготування страв. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані, але потребує оновлення. Санітарно-гігієнічний режим в їдальні виконується.

Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства й дотриманням термінів їх реалізації.

Адміністрація школи приділяє достатньо уваги організації харчування учнів: розроблені й виконуються заходи щодо створення необхідних матеріально-технічних умов для роботи шкільної їдальні. Відремонтовано тени електроплити, придбано холодильник, водонагрівальний бойлер на 200 літрів, мікрохвильову піч, блендер, електросушарки для рук, дозатори рідкого мила, посуд та кухонний інвентар, виконані сантехнічні роботи по заміні кранів. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного інвентарю в задовільному стані.

У школі своєчасно видаються накази щодо організації харчування, організація безкоштовного харчування, про призначення відповідальних за організацію харчування, за організацію та облік безкоштовного харчування.

Питання харчування учнів тримається постійно на контролі адміністрації школи, розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, батьківських зборах.

Плануючи роботу школи на 2019-2020 навчальний рік слід посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та учнів пільгового контингенту та додержанням циклічного меню. Більш активно залучати до контролю батьківську громадськість.

Інформатизація НВП

Інформатизація загальноосвітніх навчальних зак­ладів  є невід’ємною складовою інформатизації освітньої галузі. Вона істотно впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також спричиняє зміни в діяльності учнів, учителів, керівників закладу освіти, охоплює всі напрями та сфери їх діяльності. Однією з найістотніших складових інформатизації школи є створення, впровадження та розвиток комп’ютерно-орієнтованого освіт­нього середовища на основі інформаційних процесів, систем, мереж, ресурсів і технологій, побудованих на базі засобів сучасної обчислювальної та телеко­мунікаційної техніки.

Головною метою інформатизації школи є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. Стосовно мети інформатизації школу розглядають як інформаційне середовище, в якому відбу­вається навчально-виховний процес (НВП). Специфіка інформаційних потоків, які циркулюють у школі, їхня періодичність, обсяг, необхідність контролю за прохо­дженням інформації тощо характеризує НВП як такий, що відбувається з викорис­танням сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних засобів щодо зберігання, оп­рацювання, передавання, надання інформації.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.

Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні в задовільному стані. У школі функціонує  1  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання, вся школа має доступ до Всесвітньої мережі Інтернет.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій.

Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ.  У ході підготовки та проведені уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

Завдання школи не тільки надати певний обсяг знань учням, а й розвинути в них пізнавальні інтереси, творче ставлення до справи, прагнення до самостійного пошуку й поглиблення знань, сформувати вміння, які діти застосовуватимуть у своїй практичній діяльності.

Активна робота з комп’ютером формує в учнів високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь аналізу та структурування одержуваної інформації.

Слід звернути увагу, що нові засоби навчання , які дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно- орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності.

Упровадження ІКТ у навчальному закладі — надзвичайно перспективна й корисна справа. За умови розумного використання їх можливостей можна за короткий термін досягти високих результатів, зробити навчання дітей цікавим і змістовним і, що теж важливо, з економити кошти. Потрібно лише чітко визначитися з пріоритетами.

Застосування комп’ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам з учнями. На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп’ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання.

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

Матеріально-технічна база — необхідна умова функціонування закладу освіти і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального закладу сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати навчально-виховну діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи і т.д.

Підтримка і розвиток матеріально-технічної бази школи є однією з основних умов успішного здійснення навчального процесу. Це відображено в  Законі України «Про освіту».

За спільні кошти  Андріївської сільської ради та Держбюджету  у 2018-2019 навчальному році було придбано:

Для НУШ

БФП кольорового друку Epson L364(C11CE55402) 1шт.× 5189,00 грн.

Ламінатор та витратні матеріали на нього 6070,00 грн.

Дидактичні матеріали на суму 22504,00 грн.

Дитячі меблі  у 1 клас на суму 10820,33 грн.

Флешнакопичувачи 3 шт. на суму 2625 грн.

Чорнило для БФП на суму 2706,00 грн.

Всього за 2018  рік на суму 49914,33 грн.

 

Документ камери 3 шт. на суму 18000,00 грн

Флешки 3 шт. на суму 2610,00 грн.

БФП та чорнило для нього на суму 7300,00 грн.

Дидактичні матеріали 12480,00 грн.

Всього за 2019 рік по червень місяць включно на суму 40390,00

 

За  кошти  Андріївської сільської ради  у 2018-2019 навчальному році було придбано:

Господарчі  товари  на суму 11848,07 грн.

Конфорка електрична 2 шт.×1583,00 = 3166,00 грн.

Ремкомплект до конфорки електричної  5шт.×355,00= 1775,00 грн.

Двері вхідні металеві для котельні 1 шт.× 9500,00 грн.

Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Robust 1000 1шт.×18100,00 грн.

Колба Atlas DP3\4 2шт.×265,00 = 530,00 грн.

Картридж  для фільтру 6шт × 45,00 = 270,00 грн.

Матеріали для ремонту котлів на суму 23304,0  грн.

Меблі у  1 клас на суму 8997,00 грн.

Холодильник на суму 13799,00 грн.

Мікрохвильова піч на суму 1899,00 грн.

Бойлер на 200 л – 12394,00 грн.

Блендер на суму 1879,00 грн.

Музичні портативні колонки 3 шт. на суму 3349,00 грн.

Склопакети на суму 6450,00 грн.

Канцтовари на суму 10947,71 грн.

Розподільник води HotFrost 2 шт × 2225,00 грн = 4450,00 грн.

Витратні матеріали для розподільника води на суму 740,00 грн.

Вогнегасники на суму 2515 грн.

Автомобільні шини та диски 165\70  R14  4шт. на суму 8703,00 грн.

Бензопила Goodluck 4500G 1шт 2200,00 грн

Витратні матеріали на бензопилу  на суму 1170,00грн.

Електросушарка для рук та дозатори рідкого мила на суму 7751,00 грн.

Підключення всієї школи до Всесвітньої мережі Інтернет на суму 29429,00 грн.

Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища на суму 28000,00 грн.

За  2019 рік по червень місяць включно:

Профіль алюмінієвий  на суму 444,00 грн.

Дезінфікуючи засоби на суму 720,00 грн.

Сковорідки, сокира, колун  на суму 2239,00грн.

Картриджі для фільтру зворотного осмосу на суму 800,00 грн.

Господарчі товари за 2019 рік всього на суму 12465,15 грн.

Шпалери на ремонт бібліотеки  на суму 2250,00 грн.

Реле контролю на суму 890,00грн.

Фарба на суму 243,00грн.

Канцтовари на суму 9921,03 грн.

Смарт дошки  та приладдя до них 2 шт. на суму 153000,00 грн.

 

Спонсорська допомога від ЧП «Діхтер» Діхтенка Руслана Миколайовича

стенди у коридори школи 2 шт.× 220,00 грн.

штора з ламбрикеном   на суму 2400,00 грн.

жалюзі у 1 клас 9 шт. на суму 1 760,00 грн.

Автоматичний стабілізатор на суму 900,00 грн.

електрочайник  на суму 300,00 грн.

Дрель ДВТ — 950,00 грн.

Болгарка Ритм — 950,00 грн.

Дезінфікуючий засіб — 152,05 грн.

Відекамера та приладдя до неї  на суму 9111,00 грн.

 

Спонсорська допомога від благодійного фонду «Віра в благо»

Дизельне паливо на суму 4978,52 грн.

Інвертор-Едон 2 — 2245,00 грн.

Маска хамелеон для зварювальних  робіт — 480,00 грн.

Рукавиці для зварювальних робіт 1 пара  — 115,00 грн.

Електроди Tekhman 2.5 кг на суму 300,00 грн.

Набір викруток на суму 260,00 грн.

Ящик для інструментів — 270,00 грн.

Круг по металу 10 шт.  на суму 160,00 грн.

Диск відрізний по  бетону 621,00 грн.

Паяльник  для пластикових труб на суму 635,00 грн.

Бензокоса Sadko  на суму 4050,00 грн.

Карнизи та рейка на суму 1152,00 грн.

Фарби на суму 816,00 грн.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи

Школа підключена до мережі Інтернет та користується електронною поштою.

В повному обсязі заповнена база даних, оформлено шкільний сайт.
Але поряд з досягненнями в школі є цілий ряд нерозв’язаних задач:

 • потребують капітального ремонту цоколь основної будівлі школи, харчоблок та кабінет математики, заміна всіх міжкімнатних дверей на пластикові, стеля та стіни у спортивному залі;
 • потребують поточного ремонту роздягальні у спортивному залі, класна кімната 2 класу, бібліотека, приміщення для працівників школи, стелі у коридорах та класних кімнатах, фізлабораторія.

Результативність навчання у 2018-2019 н.р.

Станом на кінець 2018-2019 н.р. в школі навчалося 80 учнів, атестовано – 72 учні, не атестовано – 8 учнів.

На    високому    і    достатньому   рівні  навчається 34 учні або 47,2%.

Отримали:

 • свідоцтва про здобуття базової середньої освіти звичайного зразка – 5 учнів
 • свідоцтво з відзнакою – немає
 • свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка – 6 учнів

Всі учні 1- 8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.

Таблиця навчальних досягнень учнів

Всього учнів школи 2-11кл. Початковий рівень Середній рівень Достатній

рівень

Високий рівень
72 9 (12,5 %)  29 (40,3%) 33 (45,7%) 1 (1,5%)

 

Школа І ступеня — 4 класи, 28 учні, з них закінчили на­вчальний рік – 28:

Клас – 2, вчитель Заєць А.В.

Кількість учнів – 9

Рівень досягнень:

Високий – 0; Достатній – 5 (55,5%); Середній – 4 (45,5%); початковий – 0

Якість знань – 55,5%

Клас – 3 , вчитель Герасименко Т.В.

Кількість учнів – 6

Рівень досягнень:

Високий – 1 (16,7%); Достатній – 3 (50%); Середній – 2 (33,3%), початковий – 0

Якість знань – 66,7%.

Клас – 4, вчитель Шумаєва Т.В.

Кількість учнів – 5

Рівень досягнень:

Високий – 0; Достатній – 2 (40%); Середній – 3 (60%), початковий – 0

Якість знань – 40%.

 

Школа II ступеня — 5 класів, 41 учень, з них закінчили на­вчальний рік:

Клас

 

Кількість учнів Рівень досягнень Якість знань
Високий Достатній Середній Початковий
5 12 ­­- 5 (40%) 4 (36%) 3 (24%) 40%
6 10 3 (30%) 6 (60%) 1 (10%) 30%
7 6 3 (50%)    3 (50%) 50%
8 8 2 (25%) 4 (50%) 2 (25 %) 25%
9 5      3 ( 60%)    1 (20%) 1 (20%) 60%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високо­му та достатньому рівні, складає 39%.

Показники навчальних досягнень за рік в 5-9 кла­сах знизились на 5 %.

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 43,9%, в порівнянні з минулим роком він знизився на 1,1 %, початковий рівень навчальних досягнень становить 17,1%.

Нагороджено похвальними листом 1 учня школи.

У наступному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б нав­чатися на достатньому та високому рівнях, а також попрацювати з тими хто має початковий рівень.

Якість знань за результатами ДПА у формі ЗНО наступна:

 • українська мова — 66,7%;
 • історія України – 100%;
 • географія – 100%;
 • математика – 0%;
 • фізика – 0%;
 • англійська мова – 0%.

За 2018-2019 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому достатній рівень навчальних досягнень.

Досягнення учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, в інтелектуальних конкурсах, спортивних змаганнях у 2018-2019 н.р.

Вчитель англійської мови Миронова Н.І. з метою розвитку інтелектуальних здібностей провела всеукраїнській конкурс «Гринвіч». Золотий сертифікат отримали учениця 3 класу Мосіна Тетяна, учениця 6 класу – Герасименко Марія. Андрусишина Віолета, учениця 11 класу, отримала бронзовий сертифікат. Вчитель залучала учнів до участі в осінній інтернет — олімпіаді «На урок». Учні залучені до роботи гуртка з англійської мови. Взяли участь у позашкільному заході «Традиції британського чаювання».

Вчитель географії Куцевол Л.І. заохочує учнів школи брати активну участь у міжнародних конкурсах.

Рябошапка Д., учень 10 класу, зайняв ІІІ місце в міській олімпіаді з географії. За участь в Міжнародному конкурсі «Колосок» отримав золотий сертифікат. В Міжнародному конкурсі «Геліантус» отримав диплом ІІ ступеня.

Герасименко М., учениця 6 класу, за участь у Міжнародному конкурсі «Колосок» отримала золотий сертифікат; в Міжнародному конкурсі «Геліантус» є переможцем на шкільному рівні. Також є учасником екологічної агітбригади, яка зайняла на міському рівні І місце, обласному – ІІІ місце.

Сиплива О., учениця 10 класу у фотоконкурсі «Бережіть первоцвіти» зайняла ІІІ місце.

Діхтенко І., учениця 9 класу, отримала золотий сертифікат за участь у Міжнародному конкурсі «Колосок»

Лісова Ю.В. проводила конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до слова». Мирошниченко А. (5 к) – І місце, Беля М. (5 к) – ІІ місце. Учасниками конкурсу були – Шумаєв І., Шульга Ю., Хондогій Д., Беля В., Переверзєва П., Сиплива О.

У ІІ етапі конкурсу ім. П.Яцика та в ІІ етапі конкурсі Шевченка учасниками стали Мирошниченко А., Андрусишина В.

На сайті «Всеосвіта» в осінній інтернет-олімпіаді взяли участь Дзюба А. (І місце), Мосіна П. (І місце), Сьоміна Є. (ІІ місце), Мирошниченко А.(ІІІ місце). Учасники: Сливка М., Андрусишина В., Сиплива К., Ковівчак О., Шумаєв І., Сищенко Л.

Учні школи стали членами Малої Академії наук. Результати регіонального конкурсу науково-дослідницьких робіт старшокласників з науково-промислового профілю:

— секція математика: Номер Л.- ІІ місце, Шумаєв І.- ІІ місце

— секція фізика: Задорожня О.-ІІ місце

У 2018-2019 н.р. учні нашої школи  брали участь у Всеукраїнському етапі міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (грудень 2018). Мосіна Т. – відмінний результат (3 кл). Добрий результат: Ковівчак Я.(2), Колибаба Д.(2), Сливка К. (2), Олійник В. (3), Пархоменко Д. (4), Ємець В. (4), Мирошниченко А. (5), Солоп В.(5), Герасименко М. (6).

У міжнародному етапі математичного конкурсу «Кенгуру» (березень 2019) відмінний результат отримав Солоп В. (5), Добрий результат – Сливка К., Мосіна Т.. Мирошниченко А., Герасименко М., Номер Л., Діхтенко І., Марченко А., Задорожня О. Учасники – Мосіна П., Масливець К., Мосіна А., Сиплива К., Рябошапка Д.

На освітньому проекті «На урок» в олімпіаді  з математики Мирошниченко А. (5 клас)  набрала 100 балів та зайняла 1 місце, отримала диплом І ступеня. Учасники олімпіади – Ковівчак О., Задорожня О.,  Солоп В., Мосіна П.

Вчитель української мови Колибаба З.І., працюючи з обдарованими учнями, залучала їх до участі у конкурсах. Діхтенко І. у Міжнародному конкурсі «Соняшник» зайняла ІІІ регіональне місце. На сайті «Всеосвіта» в інтернет-олімпіаді з української мови Марченко А.  зайняла ІІІ місце, Діхтенко І., — І місце.

 

Антонюк О.О. проводила протягом року роботу з обдарованими учнями. За участь у конкурсі «На крилах української пісні» Колибаба Дарія отримала ІІ місце, виконавши пісню «Я бажаю вам добра». Агітбригада школи «Полівітамінки» у м. Краматорську брала участь у фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я» та посіла І місце. Учні школи прийняли участь у міському етапі Всеукраїнського фестивалю «Єдина родина» і посіли ІІ місце. Хореогафічний колектив «Шоколад» посів ІІ місце на обласному етапі  Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина».

Шумаєва Т.М. в позаурочний час реалізовувала з учнями проект «Екологічна торбинка».  На заняттях гуртка виготовили прикраси для новорічної ялинки, пасхальний кошик для участі у конкурсі «Пасхальний дивограй».

Досить ефективно в цьому році були проведені предметні тижні з англійської мови, української мови, географії, математики, початкових класів.

Спортивні досягнення наших школярів в цьому році були такими: — ІІ місце з міні-футболу до Дня фізичної культури та спорту, ІІІ місце – осінній легкоатлетичний крос;  в турнірі з міні-футболу серед команд ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янського району, присвяченому Дню фізичної культури і спорту – ІІ місце,  в турнірі з футболу серед команд ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янського району у залік Спартакіади школярів – ІІІ місце,  у змаганнях з футболу «Шкільна футзальна ліга України» — І місце,  у змаганнях з футболу «Шкільна футзальна ліга України» серед команд шкіл Андріївської об’єднаної територіальної громади – І місце,  у фінальних районних змаганнях з футболу «Шкільна фут — зальна ліга України» серед команд ЗОШ Слов’янського району та об’єднаних територіальних громад – ІІІ місце,  в турнірі з міні-футболу серед  шкіл м. Краматорська – І місце, у фінальних змаганнях з міні-футболу – ІV місце.

 Участь в  освітніх або соціальних проектах

Назва проекту З якого року впроваджується Рівень (міжнародний, всеукраїнський, обласний, міський, шкільний) Відповідальні Мета, опис

проекту

Результат (місце, сертифікат, посвідчення,  як і де впроваджується)
«На урок» 2018 Всеукраїнський Задорожня Є.О. Олімпіада з зарубіжної літератури, перевірка знань з предмету Сертифікат
«Всеосвіта» 2018 Всеукраїнський Діхтенко С.І. Олімпіада з математики, виявлення обдарованих Сертифікат
«На урок» 2019 Всеукраїнський Діхтенко С.І. Олімпіада з математики, виявлення обдарованих Сертифікат
Освітній проект ГО «Дитячий фонд Здоров’я через освіту» 2019 Міжнародний Задорожня Є.О.

Куцевол Л.І.

Викладання тренінгового курсу для учнівської молоді основної та старшої школи «життєві навички для активного громадянства» Сертифікат
Проект «Молода енергія громад» 2019 Міжнародний Задорожня Є.О. Тренінг з основ проектного менеджменту та проходження програми підготовки з основи проектного менеджменту Сертифікат
Проект соціальної дії ГО «Міцна громада» 2019 Міжнародний Задорожня Є.О. Тренінг з основ проектного менеджменту та проходження програми підготовки з основи проектного менеджменту Сертифікат
«Всеосвіта» 2019 Всеукраїнський Задорожня Є.О. Олімпіада з української мови та літератури, виявлення обдарованих Свідоцтво
«Біоетика» 2019 Всеукраїнський Задорожня Є.О.,

Куцевол Л.І.

Наймасовіший урок добра в навчальних закладах, впродовж одного дня Сертифікат
«Всеосвіта» 2019 Всеукраїнський Колибаба З.І. Олімпіада з української мови та літератури, виявлення обдарованих учнів Свідоцтво
«Всеосвіта» 2019 Всеукраїнський Лісова Ю.В. Олімпіада з української мови та літератури, виявлення обдарованих учнів Свідоцтво
«На урок» 2019 Всеукраїнський Рябошапка Л.В. Олімпіада з математики виявлення обдарованих учнів Свідоцтво
«На урок» 2019 Всеукраїнський Миронова Н.І. Олімпіада з зарубіжної літератури, перевірка знань з предмету Сертифікат

 

Звіт про результати участі в інтерактивних конкурсах у 2018-2019 н.р

Назва конкурсу Усього учасників Результати (кількість) ПІБ учнів-переможців клас місце ПІБ учителя
І ІІ ІІІ
Соняшник 29 3 3 Колибаба Д.О. 2 1 Заєць А.В.
Мосіна Т.О. 3 1 Герасименко Т.В.
Мирошниченко А. Д. 5 3 Лісова Ю.В.
Діхтенко І.Р. 9 3 Колибаба З.І.
Сиплива О.С. 10 3 Задорожня Є.О.
Шумаєв І.О. 11 1 Лісова Ю.В.
Sunflover 17 2 2 1 Сиплива О.С. 10 2 Задорожня Є.О.
Рябошапка Д.Є. 10 3 Задорожня Є.О.
Андрусишина В.В. 11 2 Задорожня Є.О.
Задорожня О.О. 10 1 Задорожня Є.О.
Дзюба А.В. 11 1 Задорожня Є.О.
Гринвіч 11 2 1 Мосіна Т.О. 3 1 Миронова Н.І.
Герасименко М.А. 6 1 Миронова Н.І.
Андрусишина В.В. 11 3 Миронова Н.І.
Кенгуру (грудень) 10 1 9 Мосіна Т. 3 1 Герасименко Т.В.
Ковівчак Я. 2 2 Заєць А.В.
Колибаба Д. 2 2 Заєць А.В.
Сливка К. 2 2 Заєць А.В.
Олійник В. 3 2 Герасименко Т.В.
Пархоменко Д. 4 2 Шумаєва Т.М.
Ємець В. 4 2 Шумаєва Т.М.
Мирошниченко А. 5 2 Рябошапка Л.В.
Солоп В. 5 2 Рябошапка Л.В.
Герасименко М. 6 2 Діхтенко С.І.
Кенгуру

(березень)

14 1 8 Сливка К. 2 2 Заєць А.В.
Солоп В. 5 1 Рябошапка Л.В
Мосіна Т. 3 2 Герасименко Т.В.
Мирошниченко А. 5 2 Рябошапка Л.В.
Герасименко М. 6 2 Діхтенко С.І.
Номер Л. 9 2 Діхтенко С.І.
Діхтенко І.Р. 9 2 Діхтенко С.І.
Марченко А. 9 2 Діхтенко С.І.
Задорожня О. 10 2 Рябошапка Л.В.
Колосок 57 3 Рябошапка Д. 10 1 Куцевол Л.І.
Герасименко М. 6 1 Куцевол Л.І.

 

Діхтенко І. 9 1 Куцевол Л.І.
Геліантус 4 1 Рябошапка Д. 10 2 Куцевол Л.І.

 

ВИХОВНА РОБОТА

Процес виховання – це система виховних заходів спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості.

Протягом   2018-2019 навчального року педагогічний колектив Андріївської школи  продовжував працювати над реалізацією виховної проблеми: «Виховання всебічно розвиненої особистості школяра на основі принципів народності, духовності, гуманізму як найвищих загальнолюдських цінностей, формування в молодої людини поглядів на здоровий спосіб життя; створення умов для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини».  Всі виховні заходи проводилися відповідно до річного плану школи, з метою змістовного дозвілля дітей, виховання патріотичних традицій свого народу, поваги до народних надбань, національних традицій, виховання здорового способу життя.

Протягом  навчального року у школі було проведено такі виховні заходи:

Захід Термін Відповідальна особа та учасники
1. День знань та сторіччя освіти в с. Андріївка.  вересень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О., учні школи
2. Визволення с. Андріївка та Варварівка від німецько-фашиських загарбників.  вересень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О., учні школи
4. День працівника освіти  жовтень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О., учні школи
4. День українського козацтва «Посвята в козачата». Флешмоб «Воїн крізь віки». Покрова Пресвятої Богородиці  жовтень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О., Яковенко С.А., учні школи
5. Конкурс поробок «Осінні фантазії»  жовтень Шкільний бібліотекар Задорожня О.І., учні школи
6. Заходи до 100-річчя з дня народження Василя Сухомлинського  жовтень Шкільний бібліотекар Задорожня О.І., учні школи
7. Екскурсія на ПРАТ «Веско»  жовтень Учні 9-11 класів, Куцевол Л.І.
8. 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників  жовтень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О., учні школи
9. Зустріч з представниками громадської організації «Жінки майбутнього». Тренінг з попередження боулінгу на тему «Я і мій друг поліцейських говоримо насильству «Ні!»  листопад Задорожня Є.О., учні школи
10. Участь у конкурсі «Зайвим тратам скажемо «ні»! листопад Задорожня Є.О., учні школи
12. 100-річчя подій Української революції 1917-1921 р.р. листопад Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О., учні школи
14. Участь у виборах президента учнівського міського самоврядування  листопад Учениці 10 класу Задорожня О., Сиплива О., Антонюк О.О.
16. Вечір – пам’яті «Голод… Це страшне слово повертає нас у далекі 1932-1933 роки».  листопад Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О., учні школи
17. День захисника України. Зустріч з учасником АТО.  грудень Задорожня Є.О., учні школи
18. Зустріч з представниками Слов’янського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  грудень Задорожня Є.О., учні школи
19. Конкурс ялинкових поробок  грудень Шумаєва Т.М., учні школи
20. Поїздка до м. Краматорська у резиденцію Святого Миколая.  грудень Антонюк О.О., учні школи
21. Поїздка до м. Костянтинівка у резиденцію Святого Миколая.  грудень Задорожня Є.О., учні 5 класу
22. Новорічне свято  грудень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О., учні школи
23. Участь у параді ялинок у м. Краматорськ  грудень Антонюк О.О., учні школи
26. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав лютий Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко І.М., Заєць А.В., учні школи
30. Міжнародний жіночий день березень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко І.М., Заєць А.В., учні школи
32. Поїздка на літературно – музичну виставу «Тихе сяйво над моєю долею…» березень Лісова Ю.В., учні школи
33. Поїздка до міста Соледар на екскурсію в соляну печеру березень Рябошапка Л.В., учні школи
36. Свято зимуючих птахів квітень Герасименко О.В., Заєць А.В., Герасименко Т.В., Шумаєва Т.М., Задорожня О.І., Антонюк О.О., учні школи
37. Вечір-пам’яті «Світ про Чорнобиль пам’ятає» квітень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Заєць А.В., учні школи
39. Участь у мітингу, присвяченому Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні травень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Заєць А.В.
42. Свято «Прощання з букварем» травень Герасименко О.В.
43. Свято «Прощавай початкова школа!» травень Шумаєва Т.М.
44. День здоров’я травень Герасименко Т.В.
45. Квест «В моєму серці Україна» травень Заєць А.В.
46. Свято останнього дзвоника травень Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко І.М., Заєць А.В.

В 2018-2019 навчальному році діяло учнівське самоврядування, президентом якого була Андрусишина Віолета (11 клас). На засіданнях учнівського самоврядування обговорювалися питання: відвідування учнями школи, поведінка учнів у школі, підготовка до загальношкільних свят; презентація виконання обов’язків президента та членів учнівського самоврядування.

Впродовж навчального року у школі діяли гуртки за інтересами.

Проведені були святкові та тематичні лінійки, щотижневі робочі лінійки (щопонеділка).

Протягом року проводилися збори  ради профілактики. Учнів, які стоять на внутрішкільному обліку  немає.

На базі школи працював табір відпочинку  “Веселка”.

Учні нашої школи приймають активну участь в житті села, виступаючи на концертах, присвячених  дню Незалежності, 8 Березня, а також мітингах до Дня Перемоги та Дня визволення Донбасу від німецько-фашиських загарбників.

Робота з батьками в 2018-2019 н. р. була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень-травень), класні бать­ківські збори.

Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту.

Було проведено обстеження матеріально-побутових умов  учнів пільгової категорії.

В школі працювали гуртки: «ЮІР», «ДЮП», «Вокальний», «Hаppi Enqlish», «Занимательная грамматика», «Дивослово», «Азимут», «Математична логіка»,  «Юний художник», «Корисні звички», «Спортивний», «Любитель книги», ДЮСШ.

Результативність виховної роботи за 2018-2019 н.р.

Захід Місце Відповідальна особа та учасники
1. Участь у освітньому проекті «Екологічними стежками рідної України». Екскурсія в м. Харків учасники Куцевол Л.І., учні школи
2. Участь у освітньому проекті «Екологічними стежками рідної України». Екскурсія в м. Київ учасники Куцевол Л.І., учні школи
3. Участь у флешмобі «Ми за щеплення» учасники Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко В.О.,  учні школи
4. Участь у фестивалі «На крилах української пісні» ІІ місце Учениця 2 класу Колибаба Д., Антонюк О.О.
5. Всеукраїнського конкурсу «Безпечний Інтернет» ІІ місце Миронова Н.І., учениці 10 кл. – Задорожня О., Сиплива О.
6. Участь у Всеукраїнській природоохоронній акції «Годівничка» учасники Куцевол Л.І., учні школи
7. Участь у обласному етапі

Всеукраїнського фестивалю

дитячої художньої творчості «Єдина родина»

ІІ місце Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Самойленко І.М., учасниці танцювального гуртка «Шоколад»
8. Участь у проекті «Молода енергія громад» учасники Учениці 10 -11 класу Задорожня О., Сиплива О., Андрусишина, Задорожня Є.О.
9. Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» ІІ місце Куцевол Л.І., екологічна агітбригада
10. Участь у проекті USAID «Агросільрозвиток». Відео конкурс для громад #ВідкрийМоюГромаду учасники Задорожня Є.О., Задорожня О.(10кл.), Сиплива О.(10кл.)
11. Участь у міському конкурсі «Збережемо наші першоцвіти» — ІІ місце Куцевол Л.І., учні школи
12. Участь у обласній виставці – конкурсі пасхального аранжування «Благовіст» учасники Шумаєва Т.М., учні 10 класу
13. Участь у відбірковому етапі щорічного всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» І місце Задорожня Є.О., Антонюк О.О., Заєць А.В., агітбригада (учні 6-10 класів)
14. Участь у Всеукраїнському конкурсі плаката «Я – Україна» учасники Герасименко О.В. (Діхтенко І. – 1 кл., Заєць К. – 1кл,), Герасименко Т.В. (Нікітіна Є. – 2кл., Мосіна Т. – 2кл.), Задорожня Є.О. (Мосіна П. -5кл.)
15. Участь в турнірі з міні-футболу серед команд ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янського району, присвяченому Дню фізичної культури і спорту ІІ місце Яковенко С.А.
16. Участь у легкоатлетичному кросі серед ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янського району у залік спартакіади ІІІ місце Яковенко С.А.
17. Участь в турнірі з футболу серед команд ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янського району у залік Спартакіади школярів ІІІ місце Яковенко С.А.
18. Участь у змаганнях з футболу «Шкільна футзальна ліга України»  І місце Яковенко С.А.
19. Участь у змаганнях з футболу «Шкільна футзальна ліга України» серед команд шкіл Андріївської об’єднаної територіальної громади  І місце Яковенко С.А.
20. Участь у фінальних районних змаганнях з футболу «Шкільна фут — зальна ліга України» серед команд ЗОШ Слов’янського району та об’єднаних територіальних громад ІІІ місце Яковенко С.А.
21. Участь у збірній грі з волейболу учасники Яковенко С.А.
22. Участь в турнірі з міні-футболу серед  шкіл м. Краматорська І місце Яковенко С.А.
23. Фінальні змагання з міні-футболу ІV місце Яковенко С.А.

Формування ЗСЖ, попередження дитячого травматизму та формування  безпеки життєдіяльності.

Для успішного створення здоров’язберігаючого середовища у нашій школі навчально-виховна робота здійснюється за такими напрямами:

— створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов;

— раціональна організація праці й відпочинку;

— збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я;

—   формування свідомого ставлення до свого життя та здоров’я;

—   пропагування здорового способу життя;

—   застосування профілактичних, просвітницьких програм і проектів;

— налагодження співпраці з відповідними громадськими організаціями та державними установами.

При організації роботи школи по формуванню здорового способу життя перш за все створено відповідні психолого-педагогічні умови, коли учні через різноманітні види шкільної діяльності засвоюють знання, розвивають та реалізовують себе у творчій праці, усвідомлюють себе вільними у формах культурної поведінки, уміють зберігати своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя, бути готовими до особистого життя в різних умовах та ситуаціях, бути повноправними членами сучасного суспільства.

Вирішення єдиної педагогічної проблеми здійснюється за такими напрямами:

— створення відповідного шкільного середовища;

— використання здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій і технік у процесі навчання;

— освіта в галузі здоров’я.

Перший напрямок – створення шкільного середовища – достатньо традиційний: це і виконання санітарно-гігієнічних норм, організація якісного харчування школярів, обладнання класів і рекреацій з урахуванням ідеї розвитку здоров’я дітей. Тобто весь простір школи має працювати на розвиток фізичного здоров’я дитини.

Другий напрямок – це наявність у школі педагогічних технологій і технік, органічно вбудованих у навчальний процес, що формують і розвивають здоров’я дитини. Зокрема, всі вчителі на уроках проводять по 2-3 фізкультхвилинки, вправи для очей.

Систематично проводяться зустрічі з працівниками ФАПу. Тематика таких зустрічей різноманітна, всі вони направлені на збереження й розвиток психічного і соціального здоров’я школярів. Регулярно, у серпні місяці, проводяться поглиблені медогляди, що дає можливість виявити і попередити захворювання на ранніх стадіях. Вся робота в школі направлена на формування психічного здоров’я, а саме: стійкість до стресів, інтелектуальну витривалість, позитивну самооцінку, готовність до саморозвитку і самореалізації.

Третій напрямок – освіта в галузі здоров’я передбачає не тільки розкриття цієї проблеми в навчальних предметах, а й передачу цих знань і спільну освітню діяльність учителів та учнів. В школі проводяться декади по пропаганді збереження і зміцнення здоров’я. На початку року класні керівники планують заходи, які сприяють зміцненню здоров’я дітей, профілактиці дитячого травмування, дотриманню правил особистої гігієни.

У вересні щороку проводиться місячник «Дорожня грамота». До плану обов’язково включено заходи з безпеки руху «Правила знай і виконуй», конкурсі малюнків, зустрічі з лікарями, години спілкування «Найцінніший дар – життя», «Корисна їжа і здоров’я», «Зі спортом не дружити – своє життя занапастити», «Я проти паління», «Ми за здорове життя», «Єдино правильний вибір – ми за здоровий спосіб життя», «Від шкідливої звички до хвороби», «Наркотикам – ні!»

Відбулося засідання круглого столу для батьків «Здоров’я родини – здоров’я дитини»

Великою популярністю користуються такі свята: День здоров’я, «Козацькі ігри та забави»» (жовтень), «Тато, мама, я  – спортивна сім’я», виступи агітбригад, тематичні вистави для молодших школярів. Під час проведення традиційного Дня ЦО (квітень) учні знайомляться з надзвичайними ситуаціями та профілактикою небезпек, відвідують пожежні частини та запрошують представників місцевої пожежної команди № 1 села Андріївки при Андріївській сільській раді Слов’янського району Донецької області до школи. Обов’язковим стало обговорення на батьківських зборах питань, пов’язаних з попередженням нещасних випадків на дорогах, статевого виховання, про правову відповідальність батьків за виховання дітей, про насильство у сім’ї.

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності  батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації  сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я.

 

РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ  ПРАВОПОРУШЕНЬ

ТА ЗАПОБІГАННЯЗЛОЧИННОСТІ

В основу роботи адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх покладено план заходів Міністерства освіти і науки щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень» .

В школі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень.

Вона складається з наступного:

 1. Робота Ради профілактики правопорушень:

— Розгляд питань впливу сім’ї на виховання.

— Розгляд конкретних правопорушень.

— Постановка на шкільний облік правопорушників.

— Робота з сім’ями групи ризику

 1. Організація контролю за станом відвідування учнями школи:

На виконання ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 53 Конституції України, з метою охоплення учнів школи навчанням та контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи в навчальному закладі здійснюється систематична робота. Стан відвідування навчальних занять учнями школи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи, класних керівників. В школі здійснюється систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Ведеться журнал обліку пропущених уроків, куди черговий вчитель щодня вносить дані з класних журналів. З учнями і батьками проводяться бесіди, регулярна профілактична робота з попередження пропуску уроків без поважних причин.

Алгоритм контролю за обліком відвідування учнями школи наступний:

 • потижневий контроль адміністрації за відвідуванням учнями школи (систематичне проведення рейдів контролю);
 • робота класних керівників та активу класу над попередженням пропусків уроків учнями без поважних причин (відвідування вдома, відвідування батьківським комітетом класу проблемних сімей);
 • інформування адміністрацією закладу, класними керівниками батьків (телефонічно, виклики до школи, письмове інформування);
 • заслуховування на Раді з профілактики правопорушень;
 • проведення шкільним практичним психологом різних видів діагностик, опитувань та анкетування.    
 1. Місячник та тиждень правових знань:

— Класні виховні години на правову тематику.

— зустріч з працівниками правоохоронних органів.

— Зустріч з сестрою медичною.

— Бесіди на правову тематику.

— Година запитань і відповідей.

 1. Облік дітей, схильних до правопорушень.

5.Облік батьків, які не займаються вихованням дітей.

 1. Виховання свідомої дисципліни учнів:

— Чергування учнів та вчителів по школі.

— Розгляд порушників дисципліни на класних зборах.

— Розгляд порушників дисципліни на зборах Ради профілактики.

Наказом директора школи створено Раду  з профілактики правопорушень, до складу якої включено представників вчительського колективу, учнів, дільничного. Робота Ради щорічно планується, засідання комісії проводяться періодично, по мірі надходження питань. На кожному засіданні ведуться протоколи, які зберігаються у справах школи. Розглядаються різні питання щодо роботи з учнями девіантної поведінки, аналізується робота класних керівників, керівників гуртків щодо залучення учнів до участі в заходах, заняттях у гуртках та секціях.

Діагностичну роботу (тестування учнів на схильність до девіантної поведінки) і корекційну роботу з учнями проводить практичний психолог. Психологом школи надаються рекомендації педагогам у роботі з учнями, які мають прояви девіантної поведінки, проводяться індивідуальні бесіди та надаються психолого- педагогічні консультації батькам.

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. В  школі  створено рада  школи,  батьківський  комітет,  профспілковий комітет, які  постійно  діють. Батьківські  збори  проводяться  систематично. Комітети та рада працюють за планом. Документація  про  роботу  структур  управління  школи оформлена .

Щорічно розподіляються функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції.

Укладена колективна угода між адміністрацією школи і профспілковим комітетом про  виконання  якої  щорічно   звітується  адміністрація  школи  та  профком  на  загальних  зборах  колективу.

Розроблені і діють Правила для учнів. Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва: взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу з запрошенням до співпраці представників  районного відділу у справах сім’ї, молоді і спорту та службою у справах неповнолітніх по превентивному вихованню; по проблемах родинного виховання. Одна із дієвих форм із взаємодії з батьківською громадськістю —  індивідуальна  робота, залучення батьків до позакласної  виховної  роботи, організації  та проведення родинних свят.

В школі проводяться Тижні освіти для дорослих, загальношкільні батьківські збори.

Успіх  спільної діяльності  педагогів  і  батьків великою  мірою  залежить  від глибокого  знання  вчителем  учнів, їхніх  родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами. Саме  за результами вивчення сім’ї складається соціально-педагогічні паспорти класів,  школи.

Зібрано матеріал про дітей, що потребують соціального захисту, створено банк даних про дітей соціальних категорій, в яких збирається інформація про умови проживання дитини; залучення її до позаурочної і позашкільної роботи; облік бесід, проведених з нею; результати відвідування сім’ї, бесід з батьками.

Забезпечення тісного взаємозв’язку школи з органами місцевого самоврядування здійснюється перш за все через участь членів педагогічного колективу в представницьких органах. Також активно працює батьківський комітет школи, який надає практичну допомогу в підготовці школи до навчального року. Батьківські комітети створені в кожному класі.

Тісний зв’язок школи з іншими культурно-просвітницькими організаціями села – будинком культури, сільською бібліотекою. За їх спільною участю готуються та проводяться різноманітні акції та заходи. Зокрема відзначення шевченківських днів, Дня матері, проведення Дня села, організації концертів художньої самодіяльності.

В 2018-2019 н.р. школа продовжувала працювала над методичною проблемою  «Удосконалення й ефективне використання навчального, виховного та оздоровчого середовища для розвитку і творчої самореалізації особистості школяра».

Для вирішення цих проблем  педагогічний колектив має виконати такі завдання:

 1. У 2019-2020 н. р. продовжити роботу над науково-методичною проблемою.
 2. Сприяти підвищенню науково-методичного рівня та професійної майстерності кожного вчителя шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи.
 3. Створювати необхідні умови для реалізації самоосвітньої роботи вчителів.
 4. Методичну роботу спрямувати на створення оптимальних умов для навчання, виховання, виховання, розвитку дітей з урахуванням стратегічних завдань Державної національної програми «Освіта», для реалізації навчальних програм у класі з поглибленим вивченням предметів гуманітарного та математичного профілей, підвищення професійної майстерності педагогів.
 5. Провести предметні тижні, олімпіади, конкурси.
 6. Забезпечити участь учнів школи в конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Геліантус», «Грінвіч»,» «Лелеченя», знавців української мови ім. П.Яцика , «Русский медвежонок»  та інших.
 7. Продовжити роботу щодо створення методичного забезпечення викладання предметів.
 8. Спонукати вчителів до участі у загальношкільних та районних педагогічних заходах, предметних олімпіадах, семінарах для ефективності та результативності методичної роботи.

9. Активізувати роботу психолого-педагогічної служби

10.Скласти плани роботи шкільних методичних об’єднань.

11.Стимулювати участь у конкурсах «Учитель року».

Школа готує до життя «людину, яка знає», а потрібна людина вдумлива, ініціативна, яка вміє робити усвідомлений вибір в особистому та громадському житті. Створюється «дистан­ція великого розміру» між людиною розумною, вдумливою і людиною, яка багато знає, але не вміє втілити ці знання на практиці.

Навчально — виховний процес у школі має спрямуватись на становлення учня як творчої особистості, здатної до саморозвитку, до праці в новій суспільно — політичній ситу­ації. Сьогодні перед педагогами стоїть завдання державної ваги — виховати покоління свідо­мих громадян, здатних збудувати цивілізовану європейську державу і жити в цій державі. Іншими словами, ми повинні випускати з нашої школи конкурентноспроможного фахівця, здатного жити і творити в інформаційному суспільстві. Характерними рисами нашої молоді мають стати висока правова культура, демократичні переконання, уміння легальними засобами захищати національні та соціальні цінності.

У 2018  — 2019 н. р.  педагогічний колектив працюватиме над реалізацією законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа», виконання наказів МОН України від 15.01.2018 р.№ 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової Української школи». Заєць А.В., яка працюватиме з учнями 1 кл. пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників,Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо національно – патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом МОН України від16.06.2015 р. № 641,інших нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу; забезпеченням державних стандартів освіти; втіленням ідеї гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; впровадженням у практику роботи індивідуальних технологій навчання та виховання; формуванням навичок здорового способу життя учнівської молоді; створенням психолого — педагогічних передумов особистісно-зорієнтованої системи навчання й виховання в умовах реформування національної системи освіти.

В новому навчальному році педагогічний колектив школи , глибоко проаналізувавши діяльність за минулий рік, докладе максимум зусиль на успішне виконання навчальних планів і програм , підвищення результативності навчально – виховного процесу.

 

 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

  З метою  забезпечення єдиної системи обліку обдарованих дітей, збір, систематизація та збереження інформації про досягнення обдарованих дітей, інформування державних, регіональних, місцевих органів влади, закладів  освіти, культури, спорту, інших зацікавлених організацій про досягнення обдарованих дітей в школі створено Банк обдарованих дітей.

Збір та ведення банку даних за індивідуальними досягненнями обдарованих дітей на рівні закладу здійснює відповідальна особа (Рябошапка Л.В.). Повна інформація про індивідуальні досягнення обдарованих дітей в електронному та паперовому вигляді надається вчителями-предметниками до відповідальної особи.

У 2018-2019 н.р. до картотеки внесені наступні учні:

— спортивна спрямованість – Беспальченко Б., Євстигнеєв Д. – 5 кл.; Бутенко О., Новіков Р. – 6 кл.; Приходько О., Хондогій Д., Залогін Б. – 8 кл., Номер Л., Марченко А. – 9 кл.; Дзюба А., Сливка М. – 11 кл.;

— інтелектуальна спрямованість – Мосіна Т. – 4 кл., Мирошниченко А. – 5 кл., Діхтенко І., Марченко А., Номер Л. – 9 кл., Рябошапка Д., Задорожня О., Сиплива О. – 10 кл.; Андрусишина В., Сьоміна Є. – 11 кл.

Серед вказаних учнів відмінник навчання Мосіна Т.

На початку навчального року складений план роботи з обдарованими дітьми. З ним ознайомлені всі члени педагогічного колективу. З учнями ведеться цілеспрямована робота за планом.

У школі проводиться  цілеспрямована робота з обдарованими учнями, яка сприяє розвитку їх індивідуальних особливостей та  створює умови для розвитку інтелектуальних,  творчих і спортивних здібностей.

Учні закладу  беруть  участь у загальношкільних, міських та обласних заходах, що охоплюють  всі напрямки навчально-виховного процесу.

 

 

РОБОТА З ДІТЬМИ ПІЛЬГОВОГО КОНТИНГЕНТУ

Певна увага приділяється роботі з дітьми пільгового контингенту. На початку року складається соціальний паспорт дітей. На початок 2018-2019 н.р. на ВШ обліку значилися:

 • Дітей позбавлених батьківського піклування – 1
 • Дітей сиріт – 1
 • Дітей із прийомних сімей – 2
 • Дітей учасників АТО – 1
 • Дітей з багатодітних сімей – 25
 • Дітей-напівсиріт – 3
 • Дітей з малозабезпечених сімей – 2
 • Дітей з обмеженими вадами – 2
 • Дітей з сімей вимушених переселенців – 1

ЗВР та класними керівниками було проведено обстеження матеріально-побутових умов учнів пільгової категорії. Діти ПБП та з малозабезпечених сімей  мають безкоштовне харчування.

 

СОЦІАЛЬНО — ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВІД УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Робота практичного психолога школи проводиться відповідно до плану роботи, затвердженого директором школи та погодженого районним психологом методкабінету. Планом роботи визначено головні завдання, головні напрямки роботи шкільного психолога, а також напрямки роботи, основні пріоритети і форми виховної роботи школи. План роботи містить такі розділи: діагностичні заходи, прогностичні заходи, консультативні заходи, захисні, профілактичні, організаційні заходи. Психолог школи здійснює роботу з ведення особових справ дітей, позбавлених батьківського піклування; організації профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності, провадження здорового способу життя.

Психодіагностичний, профілактичний, просвітницький, консультативний та корекційно-розвивальний напрямок у роботі шкільного психолога забезпечує  Герасименко Т.В. Діагностична робота психолога включає різні види діяльності:

* Вивчення рівня агресивних проявів ( мет. А.Басса та А.Дарки);

* Визначення типу темпераменту (мет.Айзенка);

* Опитувальник С.Левченко «Почуття в школі»;

* Опитувальник Дж. Роттера «Локус контроль»;

Психолог школи – постійний учасник всіх методичних заходів, які проводяться у школі.

Основною метою психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі вважається підтримка комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу: психологічна просвіта учасників, формування моральних цінностей,  психічних і духовних аспектів  здоров´я  учнів та педагогів школи, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

​​

НАЯВНІСТЬ ТА ДІЄВІСТЬ ВЕБ-САЙТУ ЗНЗ

У школі створений Веб-сайт. Відповідальною за його роботу призначена заступник директора з ВР Задорожня Є.О.

Веб-сайт має чітку структуру, характерними особливостями є його системність, функціональність, зручність інтерфейсу.

Зміст веб-сайту детально продуманий і зорієнтований на запити різних користувачів. На сайті постійно оновлюється інформація, підбираються матеріали інформативного характеру, надаються поради, оголошення. Є окрема сторінка з корисною інформацією для батьків. Батьки мають змогу отримати повідомлення про заходи, які  плануються та проводяться у школі, про результати змагань, різноманітних конкурсів. Висвітлюється робота з обдарованими дітьми, підводяться підсумки  ІІ, ІІІ етапів  Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових дисциплін. На сайті є планування роботи школи, режим роботи, розміщено розклад уроків, дзвінків, матеріали для підготовки до ЗНО та ДПА.

Інформація на сайті розміщується оперативно, викладається грамотно з використання фотоматеріалів.

Дизайн веб-сайту відповідає вимогам: заголовок оформлено, текст чіткий, колірна палітра підібрана правильно. Сторінки оформлені у єдиному стилі з використанням графічних елементів творчості.

 

Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • створення цілісної системи моніторингу НВП;
 • активне використання комп’ютерних методичних комплексів;
 • покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 

Створення позитивного іміджу школи

Школа – це відкрита, соціально-педагогічна система, яка взаємодіє з багатьма соціальними інститутами; про яку все частіше говорять як про сферу послуг, вживаючи такі поняття, як «конкурентноспроможність», «освітня послуга», «реклама» тощо. Тому проблема створення іміджу школи виступає як необхідна складова конкурентноспроможності закладу на ринку освітніх послуг.

Учасники навчально-виховного процесу (адміністрація, вчителі, учні, батьки)  працюють над підвищенням іміджу школи,  здійснюючи наступні заходи:

 • регулярно проводяться посильні ремонтні роботи;
 • поповнюється матеріально-технічна база закладу;
 • здійснюється прозора фінансова діяльність;
 • дбаємо про кваліфіковану підготовку випускників, що визначається відсотком вступу їх до вузів;
 • проводиться робота зі збереження та поповнення контингенту учнів, забезпечення їхніх освітніх потреб відповідно до суспільного замовлення;
 • розширення освітньої структури навчального закладу;
 • сприяння створенню творчої атмосфери у колективі;
 • стимулювання науково-методичної діяльності педагогів;
 • використовування інноваційні технології навчання і виховання;
 • збереження традицій та введення нових;
 • сприяння розвитку учнівського шкільного самоврядування,
 • підвищення рівня співробітництва з батьківською громадськістю;
 • позитивний особистий імідж керівника та кожного учителя;
 • прагнення покращити результативність досягнень в діяльності (призові місця, перемоги на конкурсах, конференціях, олімпіадах, тощо).

Школа – це цілий світ багатьох цікавинок: в ньому знайдеться місце для кожного з вас не тільки за партою, але й на спортивному майданчику, вашим творчим талантам на сцені, і вашим шедеврам майстерності на наших виставках! Двері школи відкриті для всіх.